De afdeling KNNV Amersfoort e.o. doet veel onderzoek op het gebied van flora en fauna.

2020 - Vegetatieonderzoek bermen in de gemeente Leusden 2020

De rijkbloeiende bermen langs een aantal fietspaden in de gemeente Leusden waren voor de plantenwerkgroep aanleiding om een onderzoek te doen naar de vegetatie in deze bermen. De bermen worden beheerd door de gemeente Leusden en het onderhoud (maaien en dergelijke) wordt uitgevoerd door Sight landscaping uit Harderwijk.
In de weg- en slootbermen van 7 vrijliggende fietspaden werden in totaal 292 plantensoorten gevonden. 'Gelet op de bloemenrijkdom van de onderzochte bermen is het aan te bevelen om het maaibeleid met 50 cm stroken te continueren. Om de biodiversiteit verder te verhogen zou gefaseerd maaien overwogen kunnen worden, waarbij een deel van de vegatatie ook tijdens de winter blijft staan.'
Download het Rapport Vegetatieonderzoek zeven bermen in de gemeente Leusden met soortenlijsten en veel foto's.

2020 - Natuuronderzoek Golfbaan De Hoge Kleij

Golfbaan De Hoge Kleij is een grote golfbaan met 56 ha oppervlak, gelegen aan de Loes van Overeemlaan en Laan 1914 in Amersfoort. De Natuurcommissie van de golfbaan heeft aan de KNNV Amersfoort gevraagd een natuuronderzoek uit te voeren. Uitgangspunt is dat naar zoveel mogelijk onderwerpen wordt gekeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2020 en veel werkgroepen van KNNV Amersfoort gaan daaraan meewerken. Waarnemingen worden zoveel mogelijk ingevoerd op waarneming.nl, dus daar is in de loop van het jaar te volgen wat er zoal aangetroffen wordt. Zie Natuuronderzoek Golfbaan De Hoge Kleij

2019 - Natuuronderzoek de Schammer

De Schammer is een natuurontwikkelingsgebied langs de Barneveldsebeek waar we in 2019 een natuurinventarisatie maakten voor het Utrechts Landschap. Diverse werkgroepen deden hieraan mee (o.a. planten, vogels, waterleven, vlinders en libellen, nachtvlinders, vleermuizen). In 2014 werd ook een inventarisatie gemaakt in dit gebied, we zijn benieuwd naar verschillen en nieuwe ontwikkelingen.
Download het Rapport Natuuronderzoek De Schammer in Leusden. 'Het mag als een grote bijzonderheid gelden dat er in De Schammer ca 1000 soorten  zijn gevonden. De KNNV beschikt over veel menskracht en er is in De Schammer een grote biodiversiteit. Dat laatste komt vooral door de inrichting van het gebied, met houtwallen, bosschages, sloten en slenken, de plasdraszone, waterpartijen, graslanden en de lemige afgeplagde gebieden.  Al met al een zeer geslaagd onderzoek.'

2019 - Vegetatieonderzoek Willemsduintjes op het Elisabeth terrein langs de Heiligenbergerbeek

Stichting Elisabeth Groen beheert het terrein waar vroeger het Elisabeth ziekenhuis van Amersfoort stond. Het ziekenhuis is afgebroken en het terrein wordt ingericht als natuurterrein. Het gebied ligt langs de Heiligenbergerbeek met veel variatie in biotopen; van schrale droge zandgrond tot plasdraszones. De Werkgroep Planten van de KNNV Amersfoort heeft in de zomer van 2019 op verzoek van de stichting een inventarisatie gemaakt van de vegetatie in een deel van dit terrein.
Download het Rapport Vegetatieonderzoek van de Willemsduintjes. 'Er zijn 184 soorten planten aangetroffen op 1,8 ha, dat is erg veel. De verklaring is dat het terrein meerdere biotopen heeft; natte en droge gebieden met overgangen, waardoor het aantal soorten planten omhoog vliegt. Het terrrein van de Willemsduintjes is vegetatief een juweeltje voor Amersfoort.' Zie ook Stadspark Elisabeth Groen

2019 - Vegetatieonderzoek Bospercelen bedrijventerrein Ambachtsweg in Leusden

De Werkgroep Planten heeft in 2019 een vegetatieonderzoek uitgevoerd in twee bospercelen achter het bedrijventerrein aan de Ambachtsweg in Leusden. Dit terrein is van Stichting De Boom. De 2 percelen zijn gave rabattenbosjes en vrij uniek voor de Gelderse Vallei. Het is kleinschalig, maar ze hebben een robuust karakter met weinig menselijke ingrepen en een de grote variatie in bodem en vegetatie. Een deel is droog en staat vol Berken en Fijne sparren, het andere deel is een nat rabattengebied met veel Zwarte elzen.
Download het Rapport Vegetatieonderzoek Ambachtsweg

2018 - Natuuronderzoek langs de Modderbeek

In 2018 is op verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe een uitgebreid inventarisatie-onderzoek uitgevoerd langs een deel van de Modderbeek tussen Achterveld en Leusden. Deze benedenloop was enkele jaren geleden nog een snel afwaterende beek met vrij steile oevers, maar is nu een sterk meanderende beek geworden met brede plasdraszone’s. Dat maakt de beek landschappelijk zeer bijzonder. Het gebied is een niet toegankelijk voor publiek. De deelnemende werkgroepen kregen een  ontheffing van het Waterschap.
Download het Rapport Natuuronderzoek Modderbeek 2018. Het verslag is gepresenteerd en aangeboden aan het Waterschap tijdens een informatieavond in Groot Zandbrink.

2017 - Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof Amersfoort

De KNNV Amersfoort e.o. heeft op verzoek van CNME Het Groene Huis in Amersfoort in 2017 de natuur op de begraafplaats Rusthof in kaart gebracht. Er zijn inventarisaties gemaakt van planten en bomen, paddenstoelen, mossen en korstmossen, vogels, vleermuizen, reptielen en insecten. De poelen zijn geïnventarisserd, en de historie van het gebied is beschreven. De begraafplaats grenst aan het bos van landgoed Den Treek. Het terrein is rijk aan vogels, en er hangen veel nestkasten.
Download het Rapport Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof. Het rapport is aangeboden aan de gemeente Amersfoort en de beheerders van de begraafplaats.

Zie publicaties voor rapporten van eerdere inventarisaties.

 

Deel deze pagina