Datum: 
zondag 19 april 2020 06:45
Type activiteit: 
Excursie

Beste deelnemers excursie Vlaamse Ardennen,

Afgelopen week-end kregen we het bericht van onze Vlaamse collega’s dat vanwege het Coronavirus de Vlaamse Ardennendag  op zondag 19 april as  helaas niet doorgaat en dus met een jaar wordt uitgesteld.
Jammer, maar gezien de omstandigheden geheel begrijpelijk.

=============================

Algemeen:

Plaats van samenkomst voor carpolen Breda: Bagvenpark Breda Vertrek Bagvenpart
Vertrek om: 6.45 uur.
Samenrijden: in overleg met deelnemers.

Aanmelden bij breda@knnv.nl vóór 10 april!
Maximaal aantal deelnemers vanuit de vier afdelingen is 30.
Meenemen: geschikte kledij, wandelschoenen en lunchpakket

De tocht naar de Vlaamse Ardennen wordt georganiseerd in samenwerking met KNNV Roosendaal, KNNV Tilburg en KNNV Eindhoven, het is dus eigenlijk een gewestelijke excursie geworden. Op die manier hopen we voldoende deelnemers te hebben voor de excursie.

Programma:

We worden om 9.00 uur in Maarkedal opgewacht door de gids Jo Glibert. Hij begeleidt ons tijdens de morgenwandeling in het Sint-Pietersbos.
De middaglocatie is de Boembekemolen, Boembeke 18 te Michelbeke (Brakel). Hier kun je je meegebrachte lunchpakket verorberen.
Er is daar ook allerlei drank (bier, frisdrank, koffi e) te koop.

De middagwandeling wordt begeleid door Johnny Cornelis en gaat door het reservaat het Raspaillebos.
Plaats van samenkomst: 14 uur aan het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu ‘De Helix’, Hoogvorst 2, Grimminge (Geraardsbergen).
Einde van de wandeling omstreeks 17 uur.
Maximaal aantal deelnemers vanuit de vier afdelingen is 30. Samenrijden: in overleg met deelnemers. Plaats van samenkomst voor carpoolen Breda: Bagvenpark Breda Vertrek Bagvenpart: 6.45 uur Meenemen: geschikte kledij, wandelschoenen en lunchpakket

 

Nadere omschrijving:

Ochtend: Ronse: Sint-Pietersbos

Het Sint-Pietersbos is gelegen te Ronse en maakt deel uit van het grotere Muziekboscomplex (cf. kaart 0 in bijlage), in VEN-gebied opgenomen onder de ‘bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen’.
Dit geheel ligt in een gebied rond de taalgrens waar meerdere belangwekkende boscomplexen voorkomen (Heysndaelebos, Bois Joly, Bos Ter Eecken...).
Een groot deel van dit complex betreft oud bos en is dus reeds lange tijd onafgebroken bebost.

Het Sint-Pietersbos is een erg gevarieerd bos dat bijzonder reliëfrijk is en gekenmerkt wordt door talloze bronnen, amfitheaters en bronbeekjes met typerende begeleidende (voorjaars)flora.
De variatie in vegetatie is groot en men vindt er tevens relatief zure delen (hogerop) naast de meer basische vegetaties. Deze variatie uit zich in een verscheidenheid aan plantensoorten - zowel vaatplanten, mossen, paddenstoelen – evenals in een diversiteit aan faunistische elementen.
Bijzonder opvallend zijn ook de soms vrij grote aandelen dood hout waarop heel wat invertebraten of paddenstoelen (incl. myxomyceten) aangetroffen kunnen worden, sommige typerend voor oud bos.
Cruciaal in dit met ravijnen doorsneden bos zijn dan ook de talloze gradiënten en soms plotse overgangen van droog naar vochtig, van zuur naar basisch en van schaduw naar lichtrijk.
Ter hoogte van kasteel Gauthier zijn er heel wat open plekken en ruige tot zelfs grazige vegetaties welke danig verschillen van de bosstructuur net ten Z en W van de (voormalige) zandgroeve.
Het Sint-Pietersbos (circa 52ha volgens bestek) omvat een structuurrijk mesofiel eiken-beukenbos met een hoog aandeel oude bomen en een goed ontwikkelde struiklaag, goed voorzien van bronrijke ravijnen en bronamfitheaters. De belangrijkste boomsoort in de oude loofhoutbestanden is thans Beuk, en op de hoogst gelegen locaties Amerikaanse eik.
In de struiklaag komen de kenmerkende soorten voor uit het Brabants district, maar valt in het bijzonder de grote populatie autochtone Wilde mispel op.
De kruidlaag bestaat uit het typische soortenpallet van de Vlaamse Ardennen (Wilde hyacinth, Bosanemoon maar ook bronbosindicatoren).

Kenmerkend voor het SintPietersbos is tevens de droge goed gedraineerde heuvelrug van het type zuur atlantisch beukenbos met Hulst in overgang naar eiken-berkenbos dat thans locaal wordt gedomineerd door Amerikaanse 2250923003 Opmaak van een uitgebreid beheerplan voor bosreservaat ‘Sint-Pietersbos’ in Ronse 4 eik. Daarnaast komen ook nog verjongingsgroepen en hakhoutbestanden voor en kleine naaldhoutaanplanten met vooral Lork.

Middag: Geraardsbergen: Raspaillebos

Het Raspaillebos is een natuurgebied in de Vlaamse Ardennen in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Het bos ligt in de gemeente Geraardsbergen, vlak bij de provinciegrens met Galmaarden. Je kan hier wandelen dat het een lieve lust is.
Als overblijfsel van het grote Kolenwoud, vormt het Raspaillebos een geheel met het Moerbekebos, het Karkoolbos en het Kluisbos. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebied zo goed als kaalgekapt. Toch was het nooit cultuurland, zodat het zijn plantenrijkdom behield.
Wandelen in het Raspaillebos biedt voor elk wat wils. De zuidrand van het Raspaillebos is één groot bronamfitheater. Overal in de hellingknikken sijpelt kalkrijk water uit de bodem en ontspringen beekjes.
Hier ontwikkelde zich rijke flora die in het voorjaar een lappendeken vormt van blauw, wit en geel. Op de top van de Bosberg heb je dan weer een schitterend uitzicht over de Dender- en Markvallei. Een weids panorama met tientallen kerktorens strekt zich uit tot aan de Brusselse horizon.
Vanaf het vroege voorjaar tot in de late lente kleurt het bos geel, wit en paars met wilde narcis, bosanemoon, maagdenpalm, boshyacint en daslook. Het frêle voorjaarsgroen van de beuken verandert in de zomer naar diepgroen en wordt gelig bruin in de herfst.

Vooral langs de bosdreven schept het hakhoutbeheer een ideaal milieu voor zeldzame bosvlinders, zoals iepenpage, eikenpage en kleine ijsvogelvlinder. Ook keizersmantel, grote weerschijnvlinder en boswitje doen hier dartele zomerdansjes.
Via kleine ingrepen langs de bronbeken krijgt ook de vuursalamander nieuwe kansen. Overdag verstopt de salamander zich onder stenen, boomstronken of in oude muizenholen. Jagen doet hij ’s nachts. Alleen bij regen kan je hem overdag zien.

Zie ook: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/raspaillebos#beschrijving
http://www.natuurpunt-boven-dender.be/natuurgebieden/raspaillebos.html

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Carpoolplaats Bogvenpark, Breda
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Nee

Deel deze pagina