De Viandenzaal was met meer dan 100 belangstellen ruim gevuld op woensdag 23 februari. Allen waren ze gekomen naar de politieke avond over de toekomst van het Markdal. Het initiatief is genomen door de groene natuurverenigingen in de Baronie van Breda. De KNNV was een van deze verenigingen. Vanuit deze natuurverenigingen is een gezamenlijk manifest opgesteld met daarin een visie over de toekomst.
Via een stand konden de natuurverenigingen hun vereniging presenteren, waar ook de KNNV gebruik van heeft gemaakt. Op deze avond hebben we vooral gewerkt aan onze naamsbekendheid en belangstelling gewekt voor onze plantencursussen. Daarnaast was er belangstelling voor de kaart met watervogels die speciaal voor de KNNV is ontworpen.

Politiek schouwspel
Tijdens de avond pleitten de sprekers van de verschillende betrokken organisaties, variërend van natuur tot kanovereniging en van wijngaard van d’Heerstaijen  tot landbouw voor de beste inrichting van het gebied. Inspirerend was het verhaal over de mogelijkheden van de biologische landbouw in de Loonsche en Drunense Duinen, waarbij wordt gekeken naar natuurontwikkeling en actief boeren. Een mogelijk voorbeeld voor het Markdal. Boeren maken door graslandbeheer met gras-klaver de grond klaar voor natuurontwikkeling. Door dit beheer worden het hoge fosfaatniveau van de grond, als gevolg van jarenlang intensief boeren, in sterke mate verminderd en wordt de grond weer geschikt voor de vele veelal fosfaatmijdende wilde planten
Sleutelwoorden in de verhalen: verbrede landbouw, recreatie, koeien in de wei, verfraaiing van het landschap, waterberging en natuurherstel, agrariërs deelgenoot van de natuur, overal kanopassages, geen top-downregels, beheersovereenkomsten met agrariërs, kleurrijke akkerranden, biodiversiteit, aangepaste beheerspakketten.
Ieder probeerde in zijn verhaal de typische belangen naar voren te brengen, waarbij wel als gezamenlijke boodschap naar voren kwam dat de plannenmakerij door alle betrokken partijen in goed overleg en rekening houdend met eenieders belangen ontwikkeld dient te worden. Samenwerking was de rode draad in de verhalen. Voortzetting van de ecologische hoofdstructuur is hierbij een wezenlijk onderdeel. Ondanks de plannen van de provinciale overheid om aan het Markdal geen prioriteit, sturing en geld te geven.
Na de pauze kregen de vertegenwoordigers van de politieke partijen kans om in het kort hun standpunt kenbaar te maken over de toekomst van het Markdal. Opvallend was de eensgezindheid om de Ecologische Hoofdstructuur af te maken liefst voor 2020. Alle partijen ondersteunden de EHS. Wel gaf VDD aan dat de middelen voor het afmaken van de EHS niet meer toereikend waren en dat de provincie in deze ook geen regiefunctie meer moest voeren. Uiteraard waren er nuanceverschillen en werden politiek plaagstoten uitgedeeld.
Over verplichte grondaankoop waren de partijen wat verdeeld; als grondaankoop als een te zware last over het gebied hangt zoek dan andere oplossingen tezamen met de agrariërs,  zoek dan naar alternatieven om voortgang te boeken
Unaniem waren de politici de mening toegedaan dat een goed plan, gedragen door de belanghebbenden in de regio, bij de provincie alle kans van slagen heeft.
Opvallend was de noodkreet vanuit een van de agrariërs om te zorgen voor aangepaste beheerspakketten waarbij het mogelijk blijft om te blijven boeren. Pakketten waarbij geen bemesting mogelijk iszijn voor agrariërs niet interessant.
Een eerste toezegging voor een nieuwe inrichting werd al gedaan vanuit Christen-Unie/SGP om € 5,0 miljoen voor dit doel ter beschikking te stellen. Dit kan dan worden aangevuld met € 5,0 miljoen vanuit de gemeente. Vanuit D66 werd dit gebaar ondersteund.

Tot slot.
Er bestond eensgezindheid over de betrokkenheid en de visie van de belanghebbende partijen, waarbij de drie P’s (people, planet en profit) goed in evenwicht worden gehouden. Ga als gezamenlijke groep voor een goed en evenwichtig plan en dien dat in bij provincie. Bij zoveel enthousiasme, belangstelling en betrokkenheid moet dat alle kans van slagen hebben aldus Wilbert Willems, wethouder van Breda in zijn afsluitende samenvatting.
De vervolgstap is aan de initiatiefnemers, de groene natuurverenigingen van de Baronie van Breda.
Een goede actie vanuit de gezamenlijke natuurverenigingen.
Jacques Rovers

Deel deze pagina