De jaarvergadering is woensdagavond 16 september

Aanvang : 19. 30 uur
Locatie : Gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda

De financiele stukken zijn beschikbaar en kunnen op verzoek ook toegestuurd worden. Email aan: breda@knnv.nl

 

Agenda

Deel 1: Vergadering

 1. Opening door de voorzitter

 2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2019, zie de link hieronder

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Verslagen over 2019:
     a. jaarverslag 2019 van de secretaris, zie de link hieronder
     b. jaarverslagen van de werkgroepen, zie de verslagen bij de werkgroepen in het menu hierboven
     c. financieel verslag van de penningmeester, op aanvraag beschikbaar
     d. verslag van de kascommissie over de jaar stukken 2019

 5. Goedkeuring van de jaarstukken van 2019 en decharge van de penningmeester

 6. 2020:
     a. begroting 2020, op aanvraag beschikbaar
     b. benoeming leden kascommissie
     c. programma 2020
     d. benoeming vertegenwoordigers in Vertegenwoordigende Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV
     e. samenwerking met andere natuurverenigingen; Natuurplein De Baronie

 7. BCG-matrix. Verkenning van de continuïteit van de vereniging ingeleid door Wiet Kerkhoven (voortzetting van de discussie tijdens de klankbord vergadering).

 8. Bestuurswijziging
     a. Na een interim periode van 1 jaar treden de voorzitter, Jan Woolderink en de secretaris, Jacques Rovers, zich definitief terug uit het bestuur.
     b. Rico Bongaarts stelt zich beschikbaar voor het bestuur en is bereid om functie van secretaris op zich te nemen.
     c.  We zoeken dus nog een voorzitter.
         Daarom de concrete oproep:

         Wie wil voor minimaal een jaar de KNNV Breda verder helpen en zo de continuïteit bewaren en er met anderen voor zorgen dat de vereniging zich kan blijven ontwikkelen? 

         Zie hieronder de ‘organisatorische taken van een voorzitter’.
         Nieuwe bestuursleden kunnen zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het secretariaat van de KNNV breda@knnv.nl
     d. Benoeming van de nieuwe voorzitter (ieder lid kan zich aanmelden of een lid aandragen van binnen of buiten de vereniging).

  9. Huldiging jubilarissen

10. Rondvraag

11. Sluiting vergadering

PAUZE

Deel 2 (na de pauze) film en quiz:

Mark Kapteijns van Brabants Landschap heeft enkele jaren geleden een interessante film uitgebracht over het landgoed de Pannenhoef.
In de film kun je zien hoe het gebied na 40 jaar natuurontwikkeling een uniek natuurgebied is geworden.
Ook kun je kennismaken met haar bijzondere bewoners zoals zwarte specht, boommarter, klapekster, heikikker en nachtzwaluw.

Een trailer van de film is te zien op: https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurfilms-op-dvd/film-pannenhoef/

Aansluitend een natuurquiz over de natuur in de Pannenhoef. Wie gaat er met de hoofdprijs naar huis? 

 

 

Organisatorische taken van een voorzitter

Er wordt vaak gedacht dat de taken van een voorzitter erg veelomvattend zijn.
Dat kan in de loop der jaren zo gegroeid zijn, maar dat hoeft zeker niet.
Daarom ter verduidelijking de organisatorische taken van een voorzitter. Deze zijn tenminste:
1. Voorzitten van bestuur - en ledenvergadering.
    a. Bestuursvergadering: 1 keer (avond) per maand
    b. Ledenvergadering: 1 keer per jaar
2. Algemeen aanspreekpunt vereniging, voor zover dat niet anders is geregeld.
     Incidenteel, enkele keren per jaar

Opmerking:
De vereniging participeert in meerdere overleggen.
Dat kan door elk willekeurig bestuurslid of ook door een gewoon lid worden gedaan. Vaak is dat een bestuurslid.
1. Afgevaardigde voor de algemene vergadering van de landelijke KNNV (1x per jaar)
2. Een vertegenwoordiger voor de Beleidsraad van de KNNV (2x per jaar).
3. Een lid van het bestuur neemt deel aan het overleg met de andere KNNV-afdelingen in Noord-Brabant (2x per jaar)
4. Een lid van het bestuur participeert in het bestuur van Natuurplein de Baronie (eens per 3 weken).
    Dit overleg is vaak gericht op natuurbescherming en natuurontwikkeling.
    Hierin vindt naast het algemene overleg met de andere natuurverenigingen in de regio ook het structurele overleg plaats met de Gemeente Breda, met SBB e.d.
5. Verder zijn er algemene bestuurstaken die eventueel ook door de voorzitter kunnen worden uitgevoerd.

Deel deze pagina