In 2012 werd Natuurpark Gilzewouwerbeek geopend. De beek kronkelde weer en er waren poelen aangelegd.
Niemand kon toen bevroeden dat er jaren later in het voorjaar luide Boomkikkerconcerten te horen zouden zijn.

Na de realisatie van het Natuurpark ontstonden er plannen voor het realiseren van een EVZ Boomkikker. Deze EVZ (=Ecologische Verbindingszone) zou de populatie boomkikkers op de vliegbasis Gilze-Rijen moeten gaan verbinden met een recent geherintroduceerde populatie in de omgeving van Chaam. De groep boomkikkers op de vliegbasis was een van de weinige populaties die de uitstervingsgolf van de tweede helft van de vorige eeuw had overleefd. Uit onderzoek bleek dat de groep door inteelt was verzwakt. De voor de hand liggende oplossing is dan dat je moet zorgen dat er contact kan ontstaan met een andere populatie, zodat er genetische materiaal kan worden uitgewisseld. Er gaat een ‘groen lint’ ontstaan met braam- en andere struiken en bomen, afgewisseld met poeltjes waarin de boomkikker eitjes kan afzetten. Die poelen vormen de stapstenen van de EVZ.
De EVZ wordt in fasen aangelegd omdat nog niet alle benodigde gronden beschikbaar zijn.

Als onderdeel van de EVZ Boomkikker is het gebied van de Gilzewouwerbeek al een succes.
De boomkikker laat zich de laatste jaren in toenemende mate horen. In mei van dit jaar hoorden we naar schatting 60 roepende mannetjes bij één van de poelen. We konden elkaar – bij wijze van spreken- niet meer verstaan. De mannekes zaten zelfs vanuit het braamstruweel te roepen, terwijl het toch de bedoeling is dat ze de vrouwtjes naar een plek in het water lokken. 

De andere poelen uit het ‘bouwjaar’ 2012 waren beduidend minder in trek. Opmerkelijk: in twee poelen die in de zomer van 2019 zijn gegraven werden resp. 8 en 14 roepende mannetjes vastgesteld. 

De boomkikkers beperken zich niet tot de EVZ. We konden vaststellen dat ze zich ook al in een privé-vijver bij Lijndonk hadden gevestigd.

De komende jaren moet blijken of de kikkertjes de A58 kunnen oversteken. Dat zou moeten kunnen via het viaduct van de Woestenbergseweg. Daar moet dan wel een groenstrook aangelegd worden. Een tunnel onder het razende verkeer door is geen optie. Boomkikkers hebben naar het schijnt tunnelvrees.

Deel deze pagina