Behoud duinvallei Watergat

Actie Vul het Gat: klik hier

De Bewonersgroep Monster Noord, Natuurlijk Delfland en partners proberen de provincie Zuid-Holland zo ver te krijgen dat zij geen vergunning verlenen voor de realisatie van 133 woningen aan de Rijnweg/Slaperdijk te Monster of te wel Duinvallei Watergat.

Bewoners worden opgeroepen om de petitie te tekenen om deze actie te ondersteunen.
Zie petities.nl zoek op: behoud duinvallei Watergat.

Of klik hier

Hier beneden staan diverse materialen voor deze actie, een toelichting, een affiche en een handtekeningenlijst.

Tevens vragen we om een groter draagvlak te zorgen door partner (organisaties) of lid te worden. Neem hiervoor contact op met NatuurlijkDelfland@knnv.nl.

In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook land vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare duingebied, dat op basis van Europese en landelijke richtlijnen is aangewezen als een Natura-2000 gebied.
Als in de lente de schemer invalt, wordt op het Watergat een geweldig symfonie uitgevoerd. De zeldzame rugstreeppad, een van de vele amfibiesoorten die er verblijft, wekt verbazing met zijn imposant gekwaak. Mensen stappen van hun fiets om te luisteren. Dit hebben ze nog nooit gehoord. Als je goed kijkt, zie je de eerste vleermuizen boven het weiland. Zodra de eerste zonnestralen komen, verdwijnen pad en vleermuis en het stukje land wordt in bezit genomen door talloze vogels: verschillende soorten ganzen, kieviten, boven het weiland bidt de torenvalk en zweeft de buizerd. Soms komt zelfs de grote zilverreiger of de lepelaar in de slootjes vissen.
Dit prachtige stukje natuur, waaraan het in de gemeente Westland zoveel ontbreekt, kan zelfs uitgroeien tot een uniek gebied, als we de natuur haar gang laten gaan. Net zoals de Banken, dat enkele kilometers zuidelijker bij ’s-Gravenzande ligt, kan het een rust- of broedplek voor talloze vogels worden en een plaats waar reptielen en amfibieën goed gedijen. Bovendien is het een natuurlijke beschermer voor het Natura-2000 gebied.

Maar nee! Er zijn plannen voor huizenbouw. De provincie Zuid-Holland dreigt een plan van de gemeente Westland goed te keuren. Zal men dan voorbijgaan aan de verhoogde uitstoot van stikstof en broeikasgassen, wat ongetwijfeld het gevolg zal zijn van het bouwen van 133 luxewoningen, in de prijsklasse van 400.000 tot 850.000 euro? Beseft men dan niet dat het Natura-2000 gebied die verhoogde uitstoot van stikstof niet zal overleven? Wil men dan al het groen opofferen?
Uit een enquête van de gemeente Westland bleek dat slechts 6% voorstander is voor bouw in het buitengebied. Er is geen behoefte aan luxewoningen. Er is behoefte aan groen. Het Watergat moet daarom behouden blijven en zich verder ontwikkelen tot een prachtig natuurgebied langs de duinen, waar jong en oud van kan genieten.

Materialen om de actie te steunen: 

Oproep Klik hier                                                                                                    Gedicht Watergat

Affiche Klik hier                                                                                                     Gedicht Handtekeningen

Handtekeninglijst klik hier

Klik hier Waar ligt de Duinvallei Watergat in Monster?  
Klik hier Fel VVD-standpunt tégen bebouwing van het Watergat in Monster in 2010 van toen fractievoorzitter en nu voorzitter van de VVD-afdeling Bart Waasdorp. Laatste Nieuws Monster 27 mei 2010
 Klk hier Hoe ziet de duinvallei er uit? Hier de beelden 11 oktober 2020
klik hier Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, provincie Zuid-Holland 1 september 2020
Klik hier Zienswijze van de Bewonersgroep Monster Noord 26 september 2020
Klik hier Zienswijze van Natuurlijk Delfland, opgesteld in samenspraak met de Bewonersorganisatie Monster Noord en wordt onderschreven door de natuurorganisaties die deel uitmaken van het platform Natuur-Westland

13 oktober
2020

Klik hier Help! De duinen hebben jullie hulp nodig

25 oktober 2020

Klik hier Alle adhesiebetuigingen

15 november 2020

Klik hier Help het Watergat te redden. We hebben € 6.000,- nodig voor ons beroep. Of te wel Vul het Gat. 18 november 2020
Klik hier Hollandse duinen zijn topnatuur 26 november 2020
Klik hier  Milieufederatie: Watergat woningbouwlocatie of bufferzone in de binnenduinrand 30 november 2020
Klik hier Watergat nooit natuur, zei wethouder Gardien 2 december 2020
Klik hier Brief aan de provincie Zuid-Holland: Maak van de duinvallei Watergat een bufferzone voor het Natuurpark Hollandse Duinen 11 december 2020
Klik hier Beroep bij de Rechtbank De Haag 30 december 2020

Deel deze pagina