De strijd om het groen in Delft en omgeving

door Hans de Vries

Delft en de omgeving daarvan worden drukker en voller. De gemeente Delft wil de komende jaren 15.000 woningen erbij en daarvoor vooral binnenstedelijk verdichten. Dat vergroot de druk op de open ruimtes en het spaarzame groen ín de stad. “We hebben de ambitie om nog bij te bouwen in de stad én groene ruimte toe te voegen”, schrijft BenW in het Coalitieakkoord van 2018, waar het woord natuur niet in voor komt. In de Nota Groen (2012) schrijft het stadsbestuur dat zij “kiest voor het behoud en kwalitatief versterken van de biodiversiteit in de stad en het versterken van het ecologisch netwerk.” Mooier kan het niet, zou je denken.
De praktijk is weerbarstiger, zoals ook de recente actie voor het behoud van het Abtsoudsepark heeft laten zien. Nu zoals bekend de natuur in het agrarische landschap steeds verder achteruit gaat, worden de stedelijke (rand)gebieden naar verhouding steeds belangrijker voor groen en natuur. Buurtgroen is daarbij voor veel inwoners de eerste kennismaking met ‘de natuur’ en van groot belang voor kinderen en volwassenen.
Soms verdwijnt waardevol groen in de buurt of dreigt dit te gebeuren, maar is daar nog wel wat te doen. Enkele voorbeelden uit de wijk Wippolder hieronder:
Al in 2003 bestond het plan om studentenflats en luxe appartementen te bouwen in de Botanische Tuin. Ook het oude hoofdgebouw van de TU Delft zou deels vervangen worden door flats. In het hierachter gelegen Zuidplantsoen zouden ook drie grote appartementengebouwen komen. Enkele jaren later lagen de sloopvergunning en de kapvergunning voor circa 100 bomen al klaar. De Belangenvereniging TU Noord heeft daartegen samen met de Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin en de Commissie Natuur en Milieu (met KNNV als lid) actie gevoerd en uiteindelijk bij de Raad van State succes gehad. De plannen gingen van tafel, de Botanische Tuin werd behouden en er kwam zelfs een groot plan “Groenblauw Delft Zuidoost” met veel maatregelen voor behoud en herstel van groen, water en natuur.
Enkele jaren geleden ging het weer mis toen opnieuw het Zuidplantsoen werd aangewezen als parkeerruimte voor touringcars. Ook daartegen is twee jaar lang actie gevoerd waaronder met juridische procedures en uiteindelijk met succes. Het parkeerterrein is weggehaald en het park is hersteld en voorzien van een natuurlijke watergang.


Vorig jaar dreigde het weer mis te gaan toen bewoners van de Professor Schoemakerplantage ontdekten dat hun park op de nieuwe plankaart verdwenen was. De gloednieuwe Klinkerbuurt wordt uitgebreid met de Grasbuurt en het ertussenin gelegen park zou volgens de nieuwe planregels ook bebouwd kunnen worden. Na aandacht in politiek en media en een bezwaarprocedure kwam de toezegging dat het park behouden blijft en wordt aangelegd zoals eerder toegezegd.


Bij het De Vries van Heijstplantsoen tenslotte wordt op dit moment door bewoners meegedacht over de groene inrichting voor Bouwkunde, waar de autoweg vervangen wordt door een nieuw stuk park. Deze voorbeelden laten zien dat het voeren van actie én via de media én bij de politiek én vaak ook juridisch nodig is om kans te maken op succes: behoud en versterking van het groen. Met alle nieuwe plannen die er aan komen zoals Schieoevers Noord een hele uitdaging. Het eerste grote plan daar, The Leo, lijkt weinig natuurinclusief te zijn – kortom een kans voor verbetering!

De Prof Schoemakerplantage, het vroegere TNO-terrein, voor de nieuwbouw
De Prof Schoemakerplantage, het vroegere TNO-terrein, voor de nieuwbouw
 
Een artist impression van het nieuwe park in de Prof Schoemakerplantage
Een artist impression van het nieuwe park in de Prof Schoemakerplantage

 

Deel deze pagina