Contactpersoon voor de media: Geert van Poelgeest, voorzitter afdeling Delfland, 015 – 261 00 48, 06 – 33 00 1742

 

21 december 2018

PERSBERICHT

Help de wilgen knotten in Rijswijk

Op zaterdag 5 januari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in Rijswijk. Belangstellenden kunnen zich om 10:00 uur verzamelen bij de Blokhut, Pieter Postmapad in het Wilhelminapark. Er wordt tot 12:30 uur geknot. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen onder begeleiding van een ouder meedoen. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door

De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen.
Vraag een locatiebeschrijving aan bij: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rijswijk.

Knotwilgen
Vanouds staan er knotwilgen in Rijswijk. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

21 december 2018

PERSBERICHT

Minicursus: Tuinvogels herkennen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 7 januari een minicursus Tuinvogels herkennen. Leer in één avond en een excursie hoe je tuinvogels kan herkennen en hoe je meer vogels in jouw tuin krijgt.
De minicursus is van 19:30 – 21:30 uur in het Melarium, Melariumpad 11, Delft.
En er is een aansluitende excursie op 12 januari in Delft.
In deze minicursus worden twee vragen beantwoord: welke vogels kan je in je tuin zien en hoe kan je je tuin vogelvriendelijk inrichten?
Vorig jaar hebben wij deze minicursus tuinvogels herkennen met groot succes gegeven. Ook dit jaar organiseert de landelijke KNNV deze cursus samen met Vogelbescherming Nederland en Jaarrond Tuintelling.
De kosten hiervoor zijn €5,- voor leden van onze afdeling en €10,- voor niet leden.
Inlichtingen en inschrijven via educatie@delfland.knnv.nl

 

20 december 2018

PERSBERICHT

Natuurpunt Westland roept op tot bescherming en herstel van de natuur!
Deltaplan biodiversiteitherstel gepresenteerd.
Biodiversiteit red de mens!

Op 19 december heeft een brede maatschappelijke beweging in Den Haag het ''herstelplan voor biodiversiteit'' gepresenteerd. Prof. dr. Louise Vet (directeur van het op de Wageningse Campus gevestigde Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW ) is blij met het commitment en roept op tot mee doen.
Hier ligt een unieke kans voor de gemeente Westland actief te gaan werken aan herstel van natuurlijke waarden en natuurkwaliteit. Daarom roept Natuurpunt Westland hen op om zich aan te sluiten.
De natuur in de wereld en ook in Nederland staat onder druk en de biodiversiteit is in gevaar. Soorten sterven massaal uit of gaan achteruit in aantal, tot wel 80 %
Juist in gebieden met veel economische ontwikkeling als de gemeente Westland, is de biodiversiteit in gevaar, bijvoorbeeld met de weidevogels gaat het slecht.
--------
Tot wel 80 % zijn in sommige gebieden insecten, planten, dieren en ander leven verdwenen als gevolg van menselijk handelen, industrialisering, woningbouw, landbouw etc. Natuurgebieden verarmen en verschralen. Ontbossing, overbevissing, gebruik van bestrijdingsmiddelen, vervuiling van de bodem, het water, de zee en licht- en luchtvervuiling, het zijn belangrijke oorzaken van de problemen met de natuur.
Stoppen we dit proces niet dan komt zelfs de voedselvoorziening in gevaar. De alarmbel wordt telkens wereldwijd keihard geluid, maar nog lang niet door ieder gehoord... Intussen is de tijd bijna op om nog herstel mogelijk te maken.
---------
In 1992 sloten 193 landen de VN 'Conventie inzake Biologische Diversiteit' (CBD), het Biodiversiteitsverdrag, maar veel heeft het nog niet geholpen.
In 2010 riep de VN het biodiversiteitsjaar uit. 22 mei was de werelbiodiversiteitsdag. Groei&Bloei Westland heeft toen als partner van Coalitie Biodiversiteit 2010 actie genomen en o.a. een biodiversiteitsspel voor kinderen van Westland gehouden, dat vond plaats in het Prinsenbos.
In 2015 riep de Paus de mensheid op beter voor de aarde te zorgen, haar niet te vernielen, maar te beschermen, dat staat in de Groene encycliek ''Laudato Si''.
Intussen riep de VN in 2018 alweer op tot een wereldwijd biodiversiteitakkoord, voor de mensheid is dat nog veel belangrijker dan het klimaatakkoord.

Ook Natuurpunt Westland zet zich in voor versterken van de natuur en de biodiversiteit. Het plan LeefbosWestland 2016, het Groenmanifest 2017, het herstelplan Groen en natuur 2018 zijn hiervan enkele voorbeelden. De politiek in Westland doet er nog weinig mee.
De noodklok luiden is dus niet genoeg en zeker nu in Westland, mogelijk vele bermen vanaf 2019 constant kort worden gemaaid, dit op verzoek van de LTO en tuinders in de gemeente, is de biodiversiteit nog meer in gevaar.
--------------------------
De brede maatschappelijke beweging die op 19 december een nieuwe aanpak voor natuurherstel presenteerde wordt gedragen door kennisinstituten, milieuorganisaties, natuurorganisaties, bedrijven, een bank en landbouwvertegenwoordigers.
Het motto is ''samenwerken'' om het biodiversiteitsverlies te herstellen, want het gaat nu echt niet goed. Zij roepen een ieder op zich aan te sluiten. Herstel van biodiversiteit is van levensbelang voor de mens. Een rijkere gevarieerde natuur is de basis voor ons welzijn en onze welvaart. De openbare ruimte, natuurgebieden, de kust, landbouwgebieden, wegbermen, waterbergingen, groene daken, maar ook de eigen tuin (en het ontstenen daarvan), zijn essentieel voor de biodiversiteit. We kunnen de omgeving variëren met houtwallen, hagen, wilde bermen en ruige bosjes. Het bodemleven kan worden versterkt door te stoppen met kunstmest en gif en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.
Doordat iedereen een positieve bijdrage kan leveren, wordt het herstel van biodiversiteit een verantwoordelijkheid en zorg van ons allemaal.
Doelen voor 2030
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staan o.a. de volgende doelen:
• Verbeteren van de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor planten en dieren;
• In 2030 zijn natuurgebieden effectief met elkaar verbonden en worden optimaal beheerd;
• Stimuleren van nuttige insecten en een vruchtbare bodem;
• Creëren van gunstige leefomstandigheden voor wilde dieren en planten op agrarisch land;
• Natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, bedrijventerreinen en ander openbaar groen. Daardoor ontstaat een fijnmazig netwerk waar wilde dieren en planten kunnen floreren.
Voor meer informatie: download het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (pdf)
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2018/12/Deltap...


Namens Natuurpunt Westland
Aad van Uffelen en Geert van Poelgeest
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting biodiversiteit
Het VN 'Verdrag betreffende Biologische Diversiteit', ook wel genoemd 'Conventie betreffende Biologische Diversiteit' (CBD), het Biodiversiteitsverdrag, is een overeenkomst in 1992 gesloten door wereldleiders, dat gebeurde in Rio de Janeiro. Het ging bij die 'Earth Summit' (topconferentie) om een allesomvattende strategie voor duurzame ontwikkeling en behoud van biodiversiteit. Tijdens deze conferentie zijn verschillende overeenkomsten aangenomen, een daarvan was het Verdrag over Biologische Diversiteit (CBD).
Tot nu toe hebben 193 landen (ook Nederland) dit pact ondertekend.
Het is gericht op het behoud van de ecologische basis van de aarde, maar wel in combinatie met economische ontwikkeling. (in de praktijk is het twijfelachtig in hoeverre het ook echt de biodiversiteit beschermd, want dit gaat nog steeds verder achteruit)
De CBD heeft drie hoofddoelstellingen: behoud van biologische diversiteit, het duurzaam gebruik ervan, en een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren.

Na vele conferenties en na 7 jaar onderhandelen was op de VN-top rond biodiversiteit in het Japanse Nagoya in 2010 een akkoord in de maak over de bescherming van de natuur en de eerlijke verdeling van de voordelen ervan. Vertegenwoordigers van de 193 VN-landen tekenden het akkoord tijdens de Biodiversiteittop. Er staan 20 beleidsdoelen die alle landen beloofden uit te voeren. Dit was nodig om biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen op aarde te beschermen en bewaren. De doelen moeten officieel in het jaar 2020 zijn gehaald. Zoals bekend is dat niet gelukt en is de biodiversiteit nog veel harder achteruit gegaan.
De doelen waren. Elk land moet natuurgebieden beschermen en uitbreiden. Biodiversiteit moet worden beschermd. Ook moet genetische diversiteit worden bewaard en meetbaar gemaakt.
Een land, provincie of gemeente doet het niet goed als natuurbeleid betekent dat alleen de soorten worden geteld. Nee, men moet zorgen dat de soorten aantoonbaar voldoende genetische diversiteit omvatten en daar is dus goed beheer en bescherming voor nodig.
In december 2018 bij de VN biodiversiteitstop (de COP14-top) in Egypte ging het alweer om het behoud van de biodiversiteit. Het was al de 14e keer dat de partijen bij elkaar kwamen sinds in 1992 het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) werd aangenomen.
In november 2018 waarschuwt de Verenigde Naties dat de mensheid binnen twee jaar concrete stappen moet zetten om de snelle achteruitgang van onze biodiversiteit tegen te gaan. Doet ze dat niet, dan tekent de mens bijna zeker haar eigen doodsvonnis. Flora en fauna, de oerbossen, de zee, de bodem, alles is bezig met in te storten...
------------------
Wilt u meer informatie over Natuurpunt Westland?
Natuurpunt-Westland zet zich in voor: versterking van de biodiversiteit, versterking van het groen en blauw, energiezuinige bouw en renovatie, klimaatbestendige, duurzame en groene inrichting van woongebieden en bedrijventerreinen, natuureducatie.
Ons doel is een leefbaar Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven.
Onze partners zijn: KNNV afd. Delfland, Groei&Bloei Westland, Werkgroep leefbosWestland en de werkgroep Bescherm de Westlandse kust. Daarnaast werken wij nauw samen met regionale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.

Gegevens:
Groene organisaties en burgers verenigen zich onder ''Natuurpunt-Westland''.
‘Natuurpunt-Westland staat voor een gezond, klimaatbestendig en aantrekkelijk Westland, waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren in een aangename omgeving. Met een hoge mate van biodiversiteit, voldoende groen en water van goede kwaliteit. Met aandacht voor dieren, flora en fauna. Met beschermde duinen en een natuurlijk open strand. Binnen dat kader vervullen de duinen, ecologische zones, groene stapstenen, bos, park en groenverbindingen een centrale rol.
Wilt u meer informatie?
Geert van Poelgeest
voorzitter KNNV afdeling Delfland
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
de hr Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742

Of met Aad van Uffelen / Natuurpunt Westland
aadvanuffelen@gmail.com
0651446365

 

15 december 2018

PERSBERICHT

Eindejaars Plantenjacht

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 27 december een Eindejaars Plantenjacht. Kom om 13:00 uur naar het Duurzaamheidcentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft.
We zoeken één uur naar bloeiende wilde planten, dit jaar in de diverse biotopen rond het Heempark. Na afloop gaan we wat drinken bij Café Du Midi, Noordeindseweg 70, 2645 BC Delfgauw
Informatie via afdelingDelfland@knnv.nl

De Eindejaars Plantenjacht is een initiatief van Floron, door het hele land worden tussen 25 december t/m 3 januari 2019 activiteiten ondernomen en kunnen bloeiende planten gemeld worden.

 

12 december 2018

PERSBERICHT

Wedstrijd De mooiste natuurfoto’s uit 2018

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een fotowedstrijd: wat is jouw mooiste natuurfoto uit 2018?
Er worden drie prijzen uitgereikt in de categorieën: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Of te wel de natuur ontdekken, passie voor de natuur en samen leven met de natuur. De winnaars ontvangen elk een bon ter waarde van € 50,-- die in onze afdelingswinkel te besteden is. De afdelingswinkel is een filiaal van de KNNV Uitgeverij, zie ook www.knnvuitgeverij.nl

Stuur je foto in naar afdelingDelfland@knnv.nl
Bewerk of verklein de foto niet en zet de categorie er bij.
Alle inzenders ontvangen een bericht wanneer de prijzen worden uitgereikt.

 

1 december 2018

PERSBERICHT

Onkruid in kassen

Bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is het verslag Onkruid in kassen Westland verschenen.
In dit rapport is geschreven door Cor Nonhof, de secretaris Natuurstudie van de KNNV afdeling Delfland, wordt een vergelijking gemaakt tussen het voorkomen van onkruiden in en buiten de kas van een tuinder in Monster.

De aanleiding voor dit verslag is de klacht van overlast door akkerdistel bij het nieuwe recreatieterrein Poelzone tussen Monster en ’s-Gravenzande. Ook heeft de tuinder een keer de pluizen van deze plant door de kas zien zweven. Alle reden dus voor hem om aan de bel te trekken om de bestrijding van distels aan de orde te stellen. De oorsprong van de akkerdistel en de oplossing had men snel gevonden. De Poelzone met wilde planten ligt langs de kassen en daar moet veel vaker gemaaid worden was de snelle conclusie.
De KNNV is ter plekke gaan kijken of dit een goed voornemen is.

In het onderzoek zijn 25 soorten onkruid in de kas aangetroffen, zes daarvan komen ook in Poelzone voor. Deze zes zijn algemeen in het Westland en zaten niet in het zaadmengsel dat in de Poelzone is ingezaaid.

Het overgrote deel van de soorten zijn pionierplanten, die zich dus thuis voelen in de kale grond van een kas. Deze komen uit de bebouwde kommen van ’s-Gravenzande en Monster.

Meer dan de helft van alle soorten in de kas hebben geen pluis en die zijn dus door de deur naar binnen gekomen. De soorten die wel door lucht kunnen, hebben ook de route via de deur tot hun beschikking. Voor beide routes worden in de kas geen belemmeringen opgeworpen.

Geen van de soorten die in de Poelzone zijn ingezaaid, hebben de kas weten te bereiken. Het meer maaien van de Poelzone heeft geen enkele zin want het laat de hoofdroute(s) van de infectie intact.

Het rapport is rechtstreeks te bereiken via
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/P...

23 november 2018

PERSBERICHT

Ontdek de Westlandse natuur met de KNNV

Op vrijdag 7 december organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een avond rond de vragen:
Wat is de KNNV?
Aan welke natuuractiviteiten zijn er in het Westland behoefte?
Wie zou daarbij willen helpen?
Belangstellenden worden uitgenodigd om van 20:00 – 21:30 uur aanwezig te zijn in het natuurcentrum Prinsenbos, Grote Achterweg 15a, Naaldwijk
De toegang is gratis

We kregen de vraag waarom we zo weinig in het Westland doen.
Tot op heden organiseert de KNNV de volgende activiteiten in het Westland: wilgen knotten, padden overzetten, Operatie Steenbreek, excursies en de nodige beheeradviezen voor de gemeente Westland.

Het gaat de KNNV om betrokkenheid voor de natuur, waarbij ieder deze betrokkenheid naar eigen kennis, interesse, tijd en ambitie invult. De KNNV ondersteunt deze betrokkenheid van harte. Leden en belangstellenden zijn welkom op deze bijeenkomst. De KNNV is dus een vereniging voor natuurliefhebbers.

Wat is en doet de KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema in 2018 Bescherm de natuur in je eigen omgeving.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).
De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon en aangesloten bij Floron.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.
En een onderdeel van Natuurpunt Delfland.

De KNNV beheert het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, een plek waar je natuur, rust en ruimte vindt aan het Melariumpad 11, Delft, vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen. Zie ook https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen... De Imkervereniging Delft verzorgt de bijen in het gebouw.

 

 

20 november 2018

PERSBERICHT

De Natuur in 2018 en 2019

Op zondag 2 december organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een middag rond de vragen:
Wat hebben we in 2018 in de natuur gezien?
En wat willen we in 2019 ervaren?
Op deze middag laten we foto’s aan elkaar zien en vertellen ervaringen wat we de afgelopen tijd in de (Delflandse) natuur hebben beleefd en met elkaar bedenken wat we in 2019 willen doen? Waar heb jij behoefte aan? Waaraan wil jij bijdragen?
Belangstellenden worden uitgenodigd om van 14:00 – 16:00 uur aanwezig te zijn in het natuurcentrum Het Melarium, Melariumpad 11, 2629 HB Delft
Het Melarium is te bereiken via de Thijsseweg 11 in Delft en het eind staat het straatnaaambord Melariumpad. Loop of fiets het pad af en na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen.
De toegang is gratis

KNNV-ers gebruiken hun ogen, oren, neus, mond en handen om de natuur waar te nemen. Al dan niet met een loep, een verrekijker, schepnet en andere apparaten om de volgende groepen waar te nemen: planten, vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, weekdieren, mossen of paddenstoelen.
Daarbij zien zij heel gewone en ook regelmatig bijzondere planten en dieren. Dit doen zij in zowel op eigen initiatief als in verenigingsverband. Dit tijdens excursies, inventarisaties, projecten en vaste activiteiten. In hun tuin, in hun stad of dorp, in weilanden, in de duinen, op het strand, op en in het water. Of te wel in de landschappen van Delfland. KNNV-ers laten zich verrassen. Want de natuur is zo veelzijdig, zo onverwacht als een verhaal uit “Duizend en één Nacht”.

Waarbij niet ieder lid verstand van elke groep heeft, ieder vult zijn of haar betrokkenheid voor de natuur naar eigen kennis, interesse, tijd en ambitie in. Leden en belangstellenden zonder deze kennis zijn van harte welkom bij onze activiteiten. Allen worden gerespecteerd en gewaardeerd. Allen worden gerespecteerd en gewaardeerd. De KNNV is dus een vereniging voor natuurliefhebbers.

Wat is en doet de KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema in 2018 Bescherm de natuur in je eigen omgeving.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.
En een onderdeel van Natuurpunt Delfland.

10 november 2018

PERSBERICHT

Help de wilgen knotten in De Lier

Op zaterdag 17 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9:30 uur verzamelen bij de knotkeet t.o. de Noord-Lierweg 38, De Lier
Daar staan 26 knotwilgen nodig geknot moeten worden
Meer informatie via 06 – 33 00 17 42 of afdelingDelfland@knnv.nl
Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot.
Ook zal onder leiding van de Schoonmoeder van het Westland het zwerfafval rond de knotplek verwijderd worden.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

 

9 november 2018

PERSBERICHT

Plantdagen Bijenbos

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de imkervereniging Delft organiseren op 24 & 25 november en 8 & 9 december vier plantdagen voor het Bijenbos. Van 13.00 tot 16.00 uur worden rond het Melarium 1.600 boompjes geplant van sleedoorn, meidoorn, vogelkers, rode kornoelje en sporkehout.
Als je een spa en handschoenen hebt neem deze gerust mee en trek werkkleren aan. Er is extra gereedschap aanwezig. Voor drinken wordt gezorgd.
Aanmelden en informatie bij afdelingdelfland@knnv.nl 06 – 33 00 1742

Hiermee is een eerdere aankondiging voor een plantdag op 17 november vervallen

De soorten die geplant worden hebben bloemen voor de gewone dwergzandbij, gewone geurgroefbij, gewone kegelbij, gewone kleine wespbij, grasbij, honingbij, parkbronsgroefbij, steenhommel, tuinmaskerbij, tweekleurige zandbij, weidehommel, akkerhommel. Dit zijn bijensoorten die de afgelopen drie jaar rond het Melarium zijn gezien.

Het Melarium is te bereiken via de Thijsseweg 11 in Delft en het eind staat het straatnaaambord Melariumpad. Loop of fiets het pad af en na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen zie je het Melarium.

Het Melarium is een centrum van natuur, bijen en kunst; een plek waar je natuur, rust, ruimte en inspiratie vindt en wordt gebruikt door de KNNV en de imkervereniging.

 

22 oktober 2018

PERSBERICHT

Soort van de Maand: klimop

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland vraagt aan een ieder om uit te kijken naar klimop en ervaringen met deze plant door te geven. Ook ontvangen we graag foto’s. Meld deze via afdelingDelfland@knnv.nl of https://knnvdelfland.waarneming.nl/soortvandemaand.php?id_soort=6847&fro...

De aanleiding om dit soort te nemen is het jaarthema van de KNNV, Bescherm de natuur in je eigen omgeving. Een van de activiteiten is het soort van de maand, hierin wordt een ieder opgeroepen om hier naar uit te kijken, in een beschrijving van het soort worden ook aanwijzingen gegeven over de leefwijze en beschermingsmaatregelen in vooral tuinen. Zie ook de bijlage met de beschrijving van de klimop.

16 oktober 2018

PERSBERICHT

Nacht van de Nacht

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zaterdag 27 oktober een bijeenkomst om de Nacht van de nacht te ervaren. We ervaren binnen en buiten de sterren en de lichtvervuiling, o.a. op het dak van het natuurcentrum het Melarium.
Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur te verzamelen in Melarium, centrum voor natuur, bijen en kunst, waar we op het dak de nacht goed kunnen zien, Melariumpad 11, Delft. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl
De avond zal tot circa 22:00 uur duren, er zijn geen kosten aan verbonden.
Ga naar het Melarium via de Thijsseweg 11 in Delft en daar zie je aan het eind het straatnaaambord Melariumpad. Loop of fiets het pad af en na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen zie je het Melarium.

Gezondheid
Licht werkt verstorend op de mens. Sinds de komst van de elektrische lamp zijn mensen gemiddeld 1,5 uur korter gaan slapen. In verschillende onderzoeken zijn er relaties gelegd tussen lichtvervuiling en borstkanker, slaapstoornissen en stress. Uit onderzoek blijkt ook vooral dat men zich hindert aan het overvloedige licht.

Esthetiek
Het besef van de relatie tussen heelal en mens is een belangrijke erfenis die in alle culturen een rol speelt en gespeeld heeft. Helaas is onze Westerse cultuur als eerste bezig dit besef van de relatie tussen heelal en mens te verliezen.

Economie
Wat vaak over het hoofd wordt gezien is de hoeveelheid geld dat jaarlijks de duisternis in wordt gestraald. Heeft een gemeente al eens stil gestaan bij het feit dat de verlichting van één kerktoren met een vijftal schijnwerpers jaarlijks zo’n € 700,- aan energie kost? Datzelfde geldt natuurlijk voor het aanstralen van bedrijfspanden waar vaak een nog grotere hoeveelheid licht en dus geld wordt gebruikt.

Dieren
Vogels, insecten en amfibieën
Buitenverlichting beïnvloedt het gedrag van deze dieren door desoriëntatie, afstoting en aantrekking. Hun oriëntatie wordt verstoord, waardoor hun energiebalans wordt aangetast. Of ze worden uit hun winterslaap gehouden. Hierdoor neemt de kans op uitputting en sterfte toe.
Voor vogels is licht de belangrijkste prikkel voor het timen van hun activiteit. Nachtelijk kunstlicht verandert de natuurlijke licht-donker cyclus. Daardoor kan de betrouwbaarheid van licht als prikkel verzwakken.

Nachtvlinders
Nachtvlinders hebben veel last van nachtelijk licht. De lampen trekken ze aan, waardoor ze beter zichtbaar zijn voor dieren die op hun jagen. Bovendien raakt hun biologische klok in de war.

Planten
Planten worden gestuurd door licht. Door continue belichting kunnen sommige planten niet groeien. Andere planten vertonen groei ontwijkend gedrag. Dit onderzoek toont de nadelige effecten op flora en fauna door licht.

Sterren
De Melkweg is in steden in Nederland niet meer te zien. Door de overvloedige verlichting die omhoog schijnt worden de zwakkere sterren overstraald en is de prachtige sterrenhemel onzichtbaar geworden.

Verkeersveiligheid
Uit onderzoek blijkt dat meer verlichting van wegen vaak leidt tot meer ongelukken. Zo gebeuren er in België twee keer zoveel ongelukken als in Nederland, terwijl de verlichting daar hoger is afgesteld en bijna alle snelwegen verlicht zijn. Het gevaar zit hem in het plots opduiken van verlichte objecten, zoals lantaarns digitale reclameborden. Het felle licht verblindt de autorijders voor korte tijd, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook wordt er bij meer verlichting harder gereden, waardoor er meer ongelukken gebeuren.
Om de verkeersveiligheid te behouden is het belangrijk om de toename van digitale reclameborden tegen te gaan en om straatverlichting verantwoord te installeren.

16 oktober 2018

PERSBERICHT

Help wilgenbosjes onderhouden: het knotseizoen gaat weer beginnen

Op zaterdag 3 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een knotochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgenbosjes ten zuiden van Delft. Belangstellenden kunnen zich om 10.00 uur verzamelen. Verzamelen bij de hoek Abtswoude en Vietnampad in Delft.
Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12:30 uur. Bij regen vindt deze activiteit geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon 015 – 262 27 79 of via afdelingDelfland@knnv.nl

Op 3 november is de start van een nieuw natuurbeheerseizoen. Naast geriefhoutbosjes worden ook boomgaarden onderhouden. Belangstellenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich voor dit seizoen op te geven.

Tijdens deze activiteit zorgt de KNNV voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Geriefhoutbosjes
Vanouds her zijn er vele bosjes met wilgen, essen, esdoorn in het landschap van Midden-Delfland aanwezig. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap

16 oktober 2018

PERSBERICHT

Help de wilgen knotten in Naaldwijk

Op zaterdag 3 november organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9:30 uur verzamelen bij de knotkeet aan de Hoogwerf Naaldwijk daar staan 30 knotwilgen op de parkeerplaats Westlandia die nodig geknot moeten worden
Meer informatie via 06 – 33 00 17 42 of afdelingDelfland@knnv.nl
Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot.
Ook zal onder leiding van de Schoonmoeder van het Westland het zwerfafval rond de knotplek verwijderd worden.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Knotwilgen
In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

14 oktober 2018

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema. In 2018 is het thema Bescherm de natuur in je eigen omgeving. Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.
En een onderdeel van Natuurpunt Delfland.

De KNNV beheert het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, een plek waar je natuur, rust, ruimte en inspiratie vindt aan het Melariumpad 11, Delft, vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen. Zie ook https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen... De Imkervereniging Delft verzorgt de bijen in het gebouw.

13 oktober 2018

PERSBERICHT

Actie plant Bloembollen voor bijen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is een actie gestart Plant bloembollen voor bijen. Belangstellenden die aan deze actie willen meedoen worden uitgenodigd om op 24 oktober tussen 14:00 en 15:00 een bloembollenpakket op te halen in het natuurcentrum het Melarium, Melariumpad 11, Delft.

De bollen in het pakket zijn biologisch opgekweekt en bevatten vijf soorten die van begin februari tot in mei bloemen.

Deze actie is een onderdeel van het jaarthema van de KNNV, bescherm de natuur in je eigen omgeving. De tuin en de straat is de plek waarbij bewoners de natuur het dichtbij beleven. Er is toch niets mooiers om vlinders te zien fladderen, hommels te horen zoemen, zweefvliegen stil in de lucht te zien staan of een egel in je tuin te zien scharrelen. De tuin is niet alleen van hem of haar. Daarom is iedere tuinbezitter in onze ogen een natuurbeschermer

Zie ook voor het Melarium
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen....

Routebeschrijving: Ga naar de Thijsseweg 11, Delft en daar zie je aan het eind het Melariumpad, loop of fiets het pad af en na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen zie je het Melarium. Inlichten 06 – 33 00 1742
Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag

13 oktober 2018

PERSBERICHT

Prijsvraag: win een (regen)ton.

Welke maatregelen tegen wateroverlast hebben uw voorkeur? Wat hebt u daarvoor over en wat wilt u zelf doen? Laat het weten!
De beste, origineelste of mooiste ideeën winnen een regenton.
Mail uw antwoord tot 24 oktober aan waterbewustwestland@delfland.knnv.nl
De deskundige jury bestaat uit leden van Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de KNNV afdeling Delfland. De uitslag wordt 31 oktober bekend gemaakt.

Ons klimaat verandert, er vallen heviger regenbuien. Jammer als dat schone regenwater zo het riool inloopt. Een regenton helpt water vasthouden en bufferen. Bufferen van regenwater kan ook goed in open grond. Operatie Steenbreek wil de verstening van tuinen een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is grond, zonder tegels of bestrating, maar met verschillende planten. Het motto is alle tuinen groen, goed voor mensen, noodzakelijk voor bijen, vlinders en vogels.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

1 oktober 2018

PERSBERICHT


Operatie Steenbreek:
Parkeerplaats Prinsenbos in Naaldwijk op woensdagmiddag 17 oktober 2018

De acties van Operatie Steenbreek gaan opnieuw van start.
Kom naar het Prinsenbos en ruil je tuintegels om voor biologische planten of bloembollen.
Woensdagmiddag 17 oktober 2018 van 13:00 - 16:00 uur staat de kraam met planten en bollen bij de parkeerplaats van Prinsenbos, Grote Achterweg 15a, 2671 LR in Naaldwijk.

De planten en bollen geven we gratis weg in ruil voor tuintegels. We zien het Westland graag groen. De planten en bloembollen zijn biologisch , goed voor bijen en vlinders. Ze komen elk jaar terug en zijn gekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.
We hanteren ruilregels : tot 20 tegels 1 plant per tegel, 20 t/m 50 1 plant per 2 tegels , en zo verder, boven de honderd tegels aantal planten in overleg.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is open grond, zonder tegels of bestrating, maar met verschillende planten. Het motto is alle tuinen groen, goed voor mensen, noodzakelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering, aanvulling grondwater en de riool overlast verminderen. Groen geeft ook overlevingskansen aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

1 oktober 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek bij de dag van de duurzaamheid 10 oktober 2018

Op de dag van de duurzaamheid organiseert de gemeente Westland allerlei activiteiten. De Operatie Steenbreek is daar een van. De activiteiten duren tot 17:00 uur, die van de Operatie Steenbreek tot 16:00 uur.
Kom op woensdag 10 oktober 2018 naar de Stokdijkkade in Naaldwijk (tegenover gemeentehuis) van 13 tot 16 uur en neem tuintegels mee.
En ruil je tuintegels om voor biologische planten of bloembollen.

De planten en bollen geven we gratis weg in ruil voor tuintegels. We zien het Westland graag groen. De planten en bloembollen zijn biologisch , goed voor bijen en vlinders. Ze komen elk jaar terug en zijn gekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.
We hanteren ruilregels : tot 20 tegels 1 plant per tegel, 20 t/m 50 1 plant per 2 tegels , en zo verder, boven de honderd tegels aantal planten in overleg.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is open grond, zonder tegels of bestrating, maar met verschillende planten. Het motto is alle tuinen groen, goed voor mensen, noodzakelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering, aanvulling grondwater en de riool overlast verminderen. Groen geeft ook overlevingskansen aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

24 september 2018

PERSBERICHT

Samen de natuur ontdekken tijdens de Dag van de Veldbiologie

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 7 oktober van 12:30 tot 16:00 uur, Dag van de Veldbiologie in natuurcentrum het Melarium, Melariumpad 11, Delft.
De KNNV organiseert de Week van de Veldbiologie, onze afdeling doet daar aan mee om aan de deelnemers de veelzijdigheid van de veldbiologie te laten ervaren.
Het is een dag met een afwisseling van presentaties en veldwerk via onderwerp als
mossen, schelpen, bijen, waterleven, planten, natuur in de tuin, zoogdieren en het Melarium zelf, een centrum voor natuur, bijen en kunst, waar je rust en ruimte vindt.
En natuurlijk hoe wij voor de natuur opkomen.

Zie ook voor het Melarium
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen....

Routebeschrijving: Ga naar de Thijsseweg 11, Delft en daar zie je aan het eind het Melariumpad, loop of fiets het pad af en na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen zie je het Melarium. Inlichten 06 – 33 00 1742
Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.

 

22 augustus 2018

PERSBERICHT

Workshop Wolken

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zaterdag 15 september van 13:30 tot 16:00 een workshop Wolken, o.l.v. Huub Mizee, de weerman van Omroep West in het natuurcentrum het Melarium, Melariumpad 11, Delft

In deze workshop zullen de volgende vragen worden beantwoord: hoe ontstaan wolken, welke wolken zijn er, wat zeggen wolken ons? Welke wolken zien wij boven het Melarium?
Aanmelden verplicht omdat de capaciteit beperkt is. De kosten zijn € 10,-; leden van de KNNV afdeling Delfland € 5,-. Inlichtingen 06 – 33 00 1742. Opgeven via afdelingDelfland@knnv.nl. De deelnemers ontvangen een bevestiging van deelname.

 

13 augustus 2018

PERSBERICHT

Kroos scheppen in Tanthof

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een actie kroos scheppen in Tanthof. Op dinsdag 21 augustus van 13:30 tot uiterlijk 15:30 uur vindt de derde kroosschepactie plaats op de hoek Koekamp / Konijnensingel in Delft. Meld je aan op kroosscheppenintanthof@gmail.com
Op verzoek van ouders vindt deze actie plaats in de middag zodat zij makkelijker met hun kinderen kunnen komen.
De twee eerdere acties waren op 9 juli en 13 augustus.

Tijdens de actie wordt het kroos met schepnetten weggehaald en ontdekken we of en welk waterleven er aanwezig is. De volgende dag wordt het kroos naar de composthoop van de Kindertuinen (Abtswoude) gebracht.
Het project Kroos scheppen in Tanthof voert de KNNV uit in opdracht van de gemeente Delft. Deze actie is een vervolg van de actie in 2017.

Gezond slootwater is van belang voor een gezonde leefomgeving. Te veel kroos heeft een nadelige invloed op het slootleven, omdat het geen licht doorlaat. De KNNV zorgt voor materiaal. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Met het kroos scheppen wil de gemeente Delft bewoners meer betrekken bij hun eigen woonwijk en leefomgeving. Ook is de actie bedoeld het effect van het scheppen op de waterkwaliteit te meten.

 

 

27 juli 2018

PERSBERICHT

Kroos scheppen in Tanthof

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een actie kroos scheppen in Tanthof. Op maandag 13 augustus van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur vindt de tweede actieavond plaats op de hoek Koekamp / Konijnensingel in Delft. Meld je aan op kroosscheppenintanthof@gmail.com
Aan de eerste actie op 9 juli hebben circa 25 bewoners deelgenomen.

Tijdens de actie wordt het kroos met schepnetten weggehaald en ontdekken we of en welk waterleven er aanwezig is. De volgende dag wordt het kroos naar de composthoop van de Kindertuinen (Abtswoude) gebracht.
Het project Kroos scheppen in Tanthof voert de KNNV uit in opdracht van de gemeente Delft. Deze actie is een vervolg van de actie in 2017.

Gezond slootwater is van belang voor een gezonde leefomgeving. Te veel kroos heeft een nadelige invloed op het slootleven, omdat het geen licht doorlaat. De KNNV zorgt voor materiaal. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Met het kroos scheppen wil de gemeente Delft bewoners meer betrekken bij hun eigen woonwijk en leefomgeving. Ook is de actie bedoeld het effect van het scheppen op de waterkwaliteit te meten.

 

3 juli 2018

PERSBERICHT

Kroos scheppen in Tanthof

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een actie kroos scheppen in Tanthof. Op maandag 9 juli van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur vindt de eerste actieavond plaats op de hoek Koekamp / Konijnensingel in Delft. Meld je aan op kroosscheppenintanthof@gmail.com

Tijdens de actie wordt het kroos met schepnetten weggehaald en ontdekken we of en welk waterleven er aanwezig is. De volgende dag wordt het kroos naar de composthoop van de Kindertuinen (Abtswoude) gebracht.
Het project Kroos scheppen in Tanthof voert de KNNV uit in opdracht van de gemeente Delft. Deze actie is een vervolg van de actie in 2017.

Gezond slootwater is van belang voor een gezonde leefomgeving. Te veel kroos heeft een nadelige invloed op het slootleven, omdat het geen licht doorlaat. De KNNV zorgt voor materiaal. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Met het kroos scheppen wil de gemeente Delft bewoners meer betrekken bij hun eigen woonwijk en leefomgeving. Ook is de actie bedoeld het effect van het scheppen op de waterkwaliteit te meten.

Zie voor het verslag van het koos scheppen in 2017:
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/0...

 

29 juli 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek acties in gemeente Westland geslaagd!

Bij de laatste actie van Operatie Steenbreek in De Lier is de 1000ste tegel geruild voor een plant. De familie Matthee kreeg behalve planten ook nog een aardbeienschnitt.
In totaal zijn er 1130 tegels opgehaald. Poeldijk was de koploper, daar zijn 265 tegels omgeruild. Wateringen sluit de rij met een wat teleurstellend aantal van 27 tegels.
Bij elke actie stond er een kraam met mooie, biologisch gekweekte planten, te ruilen voor tuintegels, eventueel voorzien van deskundig advies van een hovenier.

Operatie Steenbreek wil de verstening van tuinen stoppen en terugdringen. Door het ontbreken van kennis om de eigen omgeving groen en toch onderhoudsarm in te richten, valt de keuze te vaak op bestrating. Goede voorlichting is daarom ook belangrijk. Wat de toekomst nodig heeft is een groene leefomgeving, te beginnen in de eigen tuin. Grond zonder bestrating en planten met nectar, stuifmeel, zaad of bessen! Het motto is alle tuinen groen.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

25 juni 2018

PERSBERICHT

KROOS SCHEPPEN IN TANTHOF

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een informatieavond over de actie Kroos scheppen in Tanthof:
Maandag 2 juli 2018 om 19:30 uur – 21:30 uur 
Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, 2622 DW Delft
Voor meer informatie en aanmelden: kroosscheppenintanthof@gmail.com

Schoon en gezond (sloot)water is van belang voor een gezonde leefomgeving. Kroos heeft een nadelige invloed op het slootleven, omdat het geen licht doorlaat. Deze avond geeft antwoord op de volgende vragen: waarom scheppen we kroos, wie is verantwoordelijk voor schoon water, wat is er tot nu toe gedaan en wat bewoners kunnen doen. Ook de ervaringen van vorig jaar worden vertoond. Dit alles in lijn van het verhaal van het landschap: van kreekrug tot kroos.

Er komen ook weer twee kroos-schep-acties in de avond van 9 juli en 13 augustus, noteer alvast de data. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Deze actie is een vervolg op de actie van vorig jaar en nu ook weer in opdracht van de gemeente Delft.

24 juni 2018

PERSBERICHT

minicursus Vlinders herkennen

De KNNV afdeling Delfland organiseert op 5 juli van 20:00 tot 22:00 een minicursus Vlinders herkennen, Melariumpad 11, Delft. 
Leer in 1 avond en een excursie hoe je tuinvlinders kan herkennen en benoemen. En leer hoe je vlinders in jouw tuin krijgt.
Welke vlinders zie je in jouw tuin? Is die vrolijke fladderaar een koolwitje, citroenvlinder of atalanta? Als je erop gaat letten zie je steeds meer en kan je de vlinders herkennen en een naam geven. In samenwerking met Jaarrond Tuintelling en de Vlinderstichting geven we deze minicursus.
Na deze minicursus kan je succesvol meedoen met de Nationale Vlindertelling in van 27 juli - 5 augustus 2018.
Kosten € 10,-; € 5,- leden
De excursie op 8 augustus, 14.00 uur tot 16.00 uur.
Door de zeer beperkte ruimte is aanmelden verplicht via afdelingDelfland@knnv.nl 
Na aanmelding ontvang je een bevestiging

 18 juni 2018

PERSBERICHT

Minicursus Bloemen en bestuivers

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 4 juli van 10:00 tot 12:30 uur een minicursus Bloemen en bestuivers, (her) kennen en waarderen van bloemen en hun bestuivers o.l.v. Anna Kreffer, na een presentatie gaan we het veld in om naar deze groep te bekijken. Materialen zijn aanwezig, enkele zijn te koop. Locatie Melarium, Melariumpad 11, Delft. Aanmelden verplicht omdat de capaciteit beperkt is. De kosten zijn € 10,-; leden € 5,-. Inlichtingen 06 – 33 00 1742. Opgeven via afdelingDelfland@knnv.nl

 

14 juni 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek in De Lier op donderdagmiddag 28 juni 2018

Laatste actie van Operatie Steenbreek voor de zomervakantie in De Lier
Donderdagmiddag 28 juni van 13:00 tot 16:00 uur staat de kraam met planten bij de parkeerplaats Oranjeplein, bij Pr.Irenestraat en Pr.Margrietstraat in De Lier.
De planten geven we gratis weg in ruil voor tuintegels. We zien het Westland graag groen. De planten zijn vaste, biologisch gekweekte planten, goed voor bijen en vlinders. Ze komen elk jaar terug en zijn opgekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is open grond, zonder tegels of bestrating, maar met verschillende planten. Het motto is alle tuinen groen, goed voor mensen, noodzakelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

14 juni 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek in Poeldijk 27 juni 2018

Operatie Steenbreek komt naar Poeldijk.
Woensdagmiddag 27 juni van 13:00 tot 16:00 uur staat de kraam met planten bij de parkeerplaats aan de Fonteinstraat (bij de Action) in Poeldijk.
De planten geven we gratis weg in ruil voor tuintegels. We zien het Westland graag groen. De planten zijn vaste, biologisch gekweekte planten, goed voor bijen en vlinders. Ze komen elk jaar terug en zijn opgekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is open grond, zonder tegels of bestrating, maar met verschillende planten. Het motto is alle tuinen groen, goed voor mensen, noodzakelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

6 juni 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek in Honselersdijk op 20 juni 2018

Operatie Steenbreek komt naar Honselersdijk.
Woensdagmiddag 20 juni van 13:00 tot 16:00 uur staat de kraam met planten op: Achter de dijk 5 in Honselersdijk.
De planten geven we gratis weg in ruil voor tuintegels. We zien het Westland graag groen. De planten zijn vaste, biologisch gekweekte planten, goed voor bijen en vlinders. Ze komen elk jaar terug en zijn opgekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is open grond, zonder tegels of bestrating, maar met verschillende planten. Het motto is alle tuinen groen, goed voor mensen, noodzakelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

31 mei 2018

PERSBERICHT

Paddenregen van start

In deze tijd komen de kleine padjes het land op; in maart en april hebben de padden eitjes gelegd en ze zijn veranderd van paddenvisjes in kleine padjes, dit ter grote van vliegen. Ze kruipen het land op om naar hun zomerverblijven te trekken, dat is in bosjes, in groene tuinen. Daar eten zij insecten als mieren, vliegen, muggen.
Waarschuw de KNNV als er meer dan 100 gezien worden via afdelingDelfland@knnv.nl Foto’s ontvangen we graag.

Laat deze dieren zoveel mogelijk met rust, zij weten waar ze heen willen. Oppakken is heel erg lastig doordat ze zo klein zijn, gebruik eventueel een stuk karton, schuif ze daarop en zet ze op een veilige groene plek.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert het overzetten van de padden in Bergschenhoek, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen.

 

20 mei 2018

PERSBERICHT

Excursie Poelzone

Op 26 mei organiseert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een excursie door de Poelzone. Het thema is Planten.

Belangstellenden wordt uitgenodigd om 13:30 uur te verzamelen op de parkeerplaats bij De Westlandse Druif, Vlotlaan 535, 2681 TW Monster.

info Jacqueline de Boer 0174 – 63 12 30 of via afdelingdelfland@knnv.nl

De Poelzone ligt tussen Naaldwijk, Monster en ’s-Gravenzande en is een nieuwe groene recreatieve verbinding, er zijn natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen ingericht.

 

20 mei 2018

PERSBERICHT

Bestemmingsplan Fruittuinen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland heeft een zienswijze ingediend over het bestemmingsplan Fruittuinen in Delft.

Het College van B&W dreigt akkoord te gaan met een wijziging van het bestemmingsplan Fruittuinen. Aan de orde is een uitbreiding van het bouwpercentage. Hierdoor wordt de sloop van de bestaande portierswoning mogelijk. Deze portierswoning is onderdeel van het ensemble met Villa Maria, de ingang van de Fruittuinen aan de Oostsingel en de boomgaarden zelf. De portierswoning bevat 8 mussennesten. Tevens wordt voor de kap van een boom vergunning gevraagd. Door de sloop en vergroting van het bouwpercentage moet plaats gemaakt worden voor de bouw van drie appartementen met parkeergelegenheid, waardoor de verstening van de groene long van dit cultuurhistorisch belangrijke gebied toeneemt.

17 mei 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek in Maasdijk – 30 mei 2018

Er komen nog vijf acties van de Operatie Steenbreek voor de zomervakantie. De eerste is op woensdagmiddag 30 mei van 13:00 tot 16:00 uur in Maasdijk. Aan het eind van de Kerkhoflaan bij de Nassaustraat staan we met een kraam vol planten die we gratis weggeven in ruil voor tuintegels. De planten zijn vaste, biologisch gekweekte planten, ze komen dus elk jaar terug en zijn opgekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is open grond, zonder tegels of bestrating, maar met verschillende planten! Het motto is alle tuinen groen, goed voor mensen, noodzakelijk voor bijen, vlinders en vogels.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

17 mei 2018

PERSBERICHT

KNNV protesteert tegen kaalkap Plas van Van Buijsen

In een brief aan het College en gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp stelt de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland drie vragen over de kaalkap van de oost- en zuidoever van de Plas van Van Buijsen in de wijk Keijzershof. Eerder had het College op vragen van de Partij van de Dieren laten weten dat de oevers waar gekapt wordt opnieuw worden ingericht als natuurvriendelijke oevers. De KNNV vindt het raar dat eerst de al aanwezige bomen en natuurwaarden worden verwijderd, om vervolgens deze opnieuw in te richten als natuurvriendelijke oevers. Het behoud van de bomen en oevers had kosten bespaard en bijgedragen aan de natuurlijke, economische en belevingswaarden van de nieuwe wijk “Park van Buijsen”.
Tweede vraag is het feit dat Bureau Van der Helm tot 15 augustus nog bezig is met vogel- en vleermuisonderzoek en er toch al gekapt is. Dat lijkt tegenstrijdig. Tenslotte de constatering dat de op deze locatie geldende Regeling Tijdelijke Natuur er niet voor bedoeld is om de al vóór de toepassing van de regeling aanwezige natuurwaarden, zoals de houtopstanden, na afloop van de regeling te verwijderen.

 

12 mei 2018

PERSBERICHT

Verslag paddentrek 2018 verschenen.

Bij de KNNV afdeling Delfland is het verslag van de paddentrek 2018 verschenen. De campagne duurde van 10 maart tot en met 14 april. Het was een bijzonder jaar, er zijn nog nooit zo veel padden overgezet en op diverse plekken zijn beschermingsmaatregelen uitgevoerd of worden uitgevoerd.

Er zijn op 15 plekken padden, kikkers en kleine watersalamanders overgezet in de volgende plaatsen: Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen.

Er zijn 14.992 amfibieën overgezet. De plek met de meeste exemplaren was de Middelweg in Delft met 3.269 dieren. Op deze plek zijn er tussen 2007 en 2017 geen padden overgezet, de aantallen waren daarvoor te laag.

De plek met de minste dieren was de Watersportweg in Vlaardingen met 184 dieren; nadat het Klauterwoud is heringericht zijn de aantallen dramatische teruggelopen.

In Bergschenhoek zijn de volgende maatregelen genomen: betere bebording, het plaatsen van klimmatten waardoor de padden uit de putten kunnen klimmen, ondersteuning pr door de gemeente.

Opvallend is dat de perioden met pieken om de 7 jaar plaatsvinden.

●      Het aantal locaties waar veel padden en salamanders voorkomen neemt al jaren af. Waarschijnlijk onder invloed van het verkeer en door de grotere aanwezigheid van natuurlijke vijanden zoals karpers en de Amerikaanse rivierkreeft.

●      Op plaatsen waar relatief veel amfibieën slachtoffer worden van het verkeer neemt de populatie af. Dat zien we bijvoorbeeld op delen van de Kerkpolderweg in Delft op plaatsen waar geen overzetacties plaatsvinden.

●      Veel amfibieën komen tijdens de trek in straatkolken (putten) terecht. Extra maatregelingen ter voorkoming lijken op zijn plaats.

Positieve ontwikkelingen:

●      Op plaatsen met natuurvriendelijke oevers komen nu meer padden en salamanders voor. Bijvoorbeeld bij de Van der Slootsingel in Delft. Zonder de inzet van de overzetters zou deze locatie echter geen amfibieën hebben omdat de verkeersdruk in de woonwijk erg hoog is.

●      De aantallen waargenomen kikkers neemt in heel Delfland al enige jaren toe. Mogelijk als gevolg van een betere waterkwaliteit.

Door de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Vlaardingen zijn verkeersborden geplaatst. In Delft is de Kerkpolderweg afgesloten geweest en in Maassluis en Vlaardingen zijn verkeersdrempels geplaatst.

Er hebben tussen de 300 en 400 mensen meegegaan aan de overzetactie.

Zie voor het verslag Klik hier

 

1 mei 2018

PERSBERICHT

Bezwaar KNNV tegen uitbreiding Van den Berg Roses, Delfgauw

De KNNV afdeling Delfland heeft bezwaar gemaakt tegen een nieuwe aantasting van de groene bestemming langs de Zuideindseweg. Dit in een brief aan B&W en de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp over het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimteontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West’
B&W hebben het voornemen Van den Berg Roses toestemming te geven tot uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf door omzetting van groengebied met bestemming ‘Agrarisch met natuurwaarden’ naar bedrijfsgebouwuitbreiding met 2800 m2 plus verharden 4000m2 plus aanleg waterbassin plus dempen deel bestaande watergang.

Terwijl deze wijziging van het bestaande bestemmingsplan nog in de inspraak is, is Van den Berg Roses al begonnen met de uitbreiding. De KNNV eist dan ook handhaving door B&W van de bestaande wettelijke bestemmingsplanbepalingen en herstel van de bestemming ‘Agrarisch met natuurwaarden’. Wat de KNNV betreft kan geen vierkante meter meer worden omgezet in glastuinbouw. Er is sprake van een achteruitgang van vlinder-, bijen- en andere insectensoorten van 34% tot 75%. Het wordt tijd dat ook Van den Berg Roses iets terug gaat doen voor de natuur door de groene corridor langs de Zuideindseweg te sparen en die voor de natuur en de recreatie in te richten.

De brief is te vinden via:
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/pijnacker-nootdorp

 

27 april 2018

PERSBERICHT

Bezwaarschriften tegen vergunning assimilatieverlichting

Bewonersvereniging Delfgauw, de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker en de KNNV afdeling Delfland maken bezwaar bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het gaat om twee verleende vergunningen voor assimilatieverlichting aan de Kooltuin 1 en Zuideindseweg 25b in Delfgauw. De bezwaren richten zich vooral op de door de enorme lichtuitstraling ’s nachts veroorzaakte overlast voor mens en natuur. Op bijgaande foto is de enorme lichtuitstraling te zien van Zuideindseweg 25b op 11 april 2018 om 02.50 uur, temperatuur ca. 10 graden Celsius, na regen en geen wind met een afstand tot de kas van 440 meter.

De bezwaarschiften zijn hier te vinden:
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/pijnacker-nootdorp#overlay=node/596...

 

18 april 2018

PERSBERICHT

Lid van Verdienste

Op 14 april is Geert van Poelgeest tot Lid van Verdienste benoemd. Dat was tijdens de landelijke Vertegenwoordigende Vergadering (VV) van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging in Utrecht.
Dit voor zijn enthousiaste en jarenlange inzet voor de landelijke KNNV.
Enkele activiteiten zijn voorzitter Beleidsraad, vele cursussen en workshops, de jarenlange functie als KNNV perscoördinator en projectleider.

De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en -beschermers. Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en ervan genieten. KNNV-leden organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen, en ze wandelen, fietsen en kamperen veel buiten. Want wat is er leuker dan samen met anderen de natuur te ontdekken?

De VV is de jaarvergadering van de KNNV waarbij iedere afdeling 1 stem heeft per 50 leden.

Tevens is Geert voorzitter van de KNNV afdeling Delfland en van de KNNV, gewest Zuid-Holland.

 

15 april 2018

PERSBERICHT

Aandacht voor groen in het water in het Westland

Op vrijdag 13 april heeft een delegatie van Natuurpunt Westland een gesprek gehad met de informateur de hr Martin Buitelaar over het belang van meer aandacht voor groen en natuur in Westland. Tijdens het gesprek is het Herstelplan Groen en Natuur 2018 – 2022 voor de Gemeente Westland overhandigd. Hierin staan alle wensen die Natuurpunt Westland heeft die essentieel zijn om het Westland te vergroenen, verduurzamen en verbeteren.

Enkele kernpunten uit het gesprek met de informateur: Het herstelplan groen en natuur vormt een leidraad voor nieuw beleid; aanstellen van een aparte wethouder groen en natuur; de kustvisie zoals was besproken aanvaarden; actief dierenbeleid/bescherming en in elke wijk voortaan meer groen en een park.

Natuurpunt Westland Is een burgerinitiatief en zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wil bescherming van flora en fauna en aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven.
De partners van Natuurpunt Westland zijn: KNNV afdeling Delfland, Groei & Bloei Westland, Werkgroep Leefbos Westland en de werkgroep Bescherm de Westlandse kust. Daarnaast is er een nauwe nauwwerking met regionale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.

De woordvoerder voor Natuurpunt Westland is Geert van Poelgeest

Het herstelplan voor groen en water is ook te vinden op
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/activiteiten-nieuw
https://westland.groei.nl/index.php?id=93462

 

13 april 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek in Naaldwijk

De Operatie Steenbreek is op woensdagmiddag 25 april aanwezig op het Havenplein in Naaldwijk tussen 13:00 uur en 16:00 uur. Tijdens deze acties kunnen bewoners een tuintegels omruilen voor GRATIS planten. De planten zijn vaste, biologisch gekweekte planten, ze komen dus elk jaar terug en zijn opgekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is grond zonder tegels of bestrating en planten! Het motto is alle tuinen groen.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

 

13 april 2018

PERSBERICHT

Wat kan je zelf doen om de natuur en het milieu te beschermen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 7 mei van 19:30 – 21:30 uur een lezingenavond over Wat kan je zelf doen om de natuur en het milieu te beschermen. De avond wordt gegeven in het Melarium centrum voor natuur, bijen en kunst in Delft. De toegang is gratis.
Gezien het beperkte aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht via afdelingDelfland@knnv.nl Na aanmelding wordt deze bevestigd.

Er zijn twee sprekers.

Henk Tetteroo zal zijn Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag toelichten.
Hierin houdt hij bij wat hij doet om zijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te krijgen.
Dat houdt onder meer in:
*zuinigheid met gas, water en stroom
* vegetarisch en biologisch eten
* niet vliegen, niet autorijden
Duurzaamheid nastreven vergt politieke keuzes. Maar mensen zelf kunnen
ook verrassen veel zelf doen.

Geert van Poelgeest, voorzitter van de KNNV afdeling Delfland zal de volgende vragen beantwoorden
- Wat kan je in je tuin doen?
- Wat kan je in je straat doen?
- Wat kan je voor je stad doen?
Ook zal hij aangeven hoe de KNNV jouw daarbij kan ondersteunen

29 maart 2018

PERSBERICHT

Minicursus Wilde bijen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 29 april van 13:00 tot 15:30 uur een minicursus Wilde bijen. In deze cursus (her) kennen en waarderen we wilde bijen o.l.v. Frank van der Meer. Na een presentatie gaan we het veld in om naar deze groep te bekijken. Materialen zijn aanwezig, enkele zijn te koop.
Locatie Melarium, Melariumpad 11, Delft. De capaciteit is beperkt. De kosten zijn
€ 10,-; leden € 5,-. Inlichtingen 06 – 33 00 1742. Opgeven via afdelingDelfland@knnv.nl

 

29 maart 2018

PERSBERICHT

Operatie Steenbreek in Monster en 's Gravenzande

De Operatie Steenbreek is op woensdagmiddag 4 april aanwezig op het parkeerterrein Molenstraat in Monster en op woensdagmiddag 11 april op het Graaf Florusplein in 's Gravenzande, beide middagen van 13:00 – 16:00 uur. Tijdens deze acties kunnen bewoners een tuintegels omruilen voor GRATIS planten. De planten zijn vaste, biologisch gekweekte planten, ze komen dus elk jaar terug en zijn opgekweekt zonder gebruik van beschermings- of bestrijdingsmiddelen. Een hovenier met veel ervaring geeft antwoord op alle tuinvragen.

Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is grond zonder tegels of bestrating en planten! Het motto is alle tuinen groen.

Ons klimaat verandert en vraagt om maatregelen: heviger regenbuien en hogere temperaturen in de zomer. Overlast van water, ondergelopen kelders, een overbelast riool en oververhitting op zomerdagen zijn het gevolg.
Wij staan voor de opgave deze verandering het hoofd te bieden, bewoners en gemeente moeten samen optrekken. Meer dan de helft van gemeentegrond is in handen van particulieren. Een groene tuin, straat, wijk draagt bij aan gezondheid en welbevinden, geeft schonere lucht omdat fijnstof wordt afgevangen. Water kan de grond inzakken en zo bijdragen aan buffering en de riool overlast verminderen. Groen biedt ook een plek en voedsel aan vogels, vlinders, bijen, egels en vele andere dieren.

In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delflan

 

11 maart 2018

PERSBERICHT

De paddentrek is begonnen

De paddentrek is op zaterdag 10 maart begonnen! Na een zachte winter en een venijnig koud staartje zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op de volgende plekken de overzetacties:

Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen

Op de meeste locaties zijn er nog mensen nodig die helpen bij het overzetten.

De padden worden op 15 locaties geholpen door ca 300 mensen. De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.

In Delft zal de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten zijn.

Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.

De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de-padden

Ook zijn op de meeste locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor deze dieren.

Eerdere startdata in Delfland zijn:

2017, 27 februari

2016, 20 maart

2015, 8 maart 

2014, 20 februari

2013, 9 april

De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur.

Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Wanneer de temperatuur boven de 6º C is komen ze tevoorschijn, zeker als het regent.

 

5 maart 2018

Persbericht  

KIESWIJZER 2018 VOOR GROEN EN NATUUR IN WESTLAND       

Het is Code Rood voor de Natuur 

-  Stem dus Groen! -

Naaldwijk - Natuurpunt Westland en Leefbos Westland hebben i.s.m. Groei & Bloei Westland en de KNNV  een Groene Kieswijzer gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Westland is al jaren de minst groene gemeente van Nederland. De weinige natuur die er is staat onder druk. Groen in de straten en woonwijken is zeer beperkt en veel woonwijken hebben geen eigen parkje. Voor een gezonde leefomgeving moet hier verbetering in komen.

Het uitgangspunt voor de vergelijking is het Groenmanifest van Natuurpunt Westland. De punten hierin zijn voor alle Westlanders van groot belang, vooral omdat het manifest gaat over een evenwichtige balans tussen economie en natuur en dus een gezonde leefomgeving. Ook is het een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de gevolgen van het klimaatprobleem. 

Gezondheid en een mooie aangename leefomgeving kunnen niet zonder voldoende ‘GROEN’ en water. Hierbij horen goede groenvoorzieningen zoals ‘Groen’ in de straat, parken, bos en duin voor recreatie en natuurbeleving. Natuurwaarden en landschappelijke waarden in combinatie met goede biodiversiteit, zijn essentieel voor een evenwichtige leefomgeving.

De winnaars van deze groene kieswijzer zijn Westland Verstandig en Groen Links, gevolgd door PvdA, D66 en CU/SGP. Onvoldoende tot slecht scoren CDA, VVD, LPF en GBW.

De kieswijzer is te vinden op de site van Groei & Bloei Westland  https://westland.groei.nl/index.php?id=92844

en de KNNV afd. Delfland 

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/rapportages/K...

 

 

1 maart 2018

PERSBERICHT

Onthulling bord Help de padden

Op donderdag 1 maart heeft wethouder Simon Fortuyn van de gemeente Lansingerland het bord geopend Help de padden op Veld en Beemd in Bergschenhoek. Ook is het eerste exemplaar van de klimmatten geplaatst.
Via het bord worden bewoners gewaarschuwd voor overstekende padden. De padden die in de straatputten vallen kunnen via de klimmatten er zelfstandig uitkruipen.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet zich al jarenlang over de padden op deze locatie.
Op 8 maart heeft er een gesprek tussen de KNNV en de wethouder plaatsgevonden om te kijken hoe de gemeente de paddentrek kan ondersteunen. De KNNV is dan ook erg blij met deze maatregelen en met de snelheid ervan.

 

27 februari 2018

PERSBERICHT

Een tweede knipdag

Op zaterdag 10 maart organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. de gemeente Westland ochtend ten behoeve van de bestrijding van de bastaardsatijnvlinder in de duinen in Ter Heijde. Deze knipdag is van 9:30 tot 12:30 uur. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen, opgeven is dan ook noodzakelijk via afdelingDelfland@knnv.nl Meer informatie 06 – 33 00 17 42

De overlast van de rupsen is in de periode mei – juli en niet in de periode dat er geknipt wordt.

De eerste knipdag op 17 februari was een succes echter er waren nog veel meer winternesten aanwezig.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel, voor de koffie, handschoenen   en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Bij regen gaat het niet door. Deze knipactie wordt mede mogelijk gemaakt door het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bastaardsatijnvlinder

Dit is een nachtvlinder die van eind mei-eind augustus in het donker rondvliegt.

De soort overwintert als jonge rups, met meerdere bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak van b.v. duindoorns. Deze winternesten bevinden zich vaak aan het uiteinde van de takken zodat ze veel zon vangen. De rupsen, die sterk irriterende haren hebben, verpoppen zich, soms gemeenschappelijk, in een cocon tussen de bladeren aan de waardplant of in de strooisellaag. De eieren worden in groepen afgezet en bedekt met haren van het achterlijf van het vrouwtje.

De afgelopen jaren liepen de rupsen in de duinen bij Ter Heijde in juni massaal naar het strand. De sterk irriterende haren zorgden voor heel veel overlast bij de strandbezoekers.

 

26 februari 2018

PERSBERICHT

Lezing Wat gebeurt er met bijen in en rond de bijenkast

Op 6 maart van 20:00 – 22:00 uur, organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. de imkervereniging Delft een lezing  ‘Wat doen de bijen in en buiten de kast en wat doet de imker met de bijen’, door de imker Albert Kerklaan, Melariumpad 11, 2629 HB Delft. Opgeven verplicht i.v.m. de beperkte capaciteit van het Melarium via afdelingDelfland@knnv.nl

Er zijn geen kosten aan deze lezing verbonden.

In het Melarium, centrum voor natuur, bijen en kunst, onderhouden leden van de imkervereniging Delft de bijenkasten.

Honingbijen brengen een groot deel van hun leven in een bijenkast door. Voor niet imkers is dat een verborgen wereld. Wij zien de resultaten van het leven van de honingbij in appels die bestoven zijn en de pot honing die we opeten. Er zit echter een hele wereld achter.

 

7 februari 2018

PERSBERICHT

Een knipdag

Op zaterdag 17 februari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van de bestrijding van de bastaardsatijnvlinder in de duinen in Ter Heijde. Deze knipdag is van 9:30 tot 12:30 uur. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen, opgeven is dan ook noodzakelijk via afdelingDelfland@knnv.nl Meer informatie 06 – 33 00 17 42

De overlast van de rupsen is in de periode mei – juli en niet in de periode dat er geknipt wordt.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel, voor de koffie, handschoenen   en gereedschap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Bij regen gaat het niet door. Deze knipactie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Westland en toestemming van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bastaardsatijnvlinder

Dit is een nachtvlinder die van eind mei-eind augustus in het donker rondvliegt.

De soort overwintert als jonge rups, met meerdere bij elkaar in een taai gemeenschappelijk spinsel aan een tak van b.v. duindoorns. Deze winternesten bevinden zich vaak aan het uiteinde van de takken zodat ze veel zon vangen. De rupsen, die sterk irriterende haren hebben, verpoppen zich, soms gemeenschappelijk, in een cocon tussen de bladeren aan de waardplant of in de strooisellaag. De eieren worden in groepen afgezet en bedekt met haren van het achterlijf van het vrouwtje.

De afgelopen jaren liepen de rupsen in de duinen bij Ter Heijde in juni massaal naar het strand. De sterk irriterende haren zorgden voor heel veel overlast bij de strandbezoekers.

https://www.ad.nl/westland/plek-voor-40-mensen-bij-knipactie-tegen-jeuke...
http://www.wos.nl/knipdag-tegen-bastaardsatijnrups-in-ter-heijde/agenda/...
https://www.ad.nl/westland/knipactie-in-strijd-tegen-jeukende-bastaardsa...
https://www.strandweer.nu/nieuws/veel-belangstelling-voor-knipochtend-te...
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3581900/Westlanders-gaan-bastaardsatijn...
https://nos.nl/artikel/2215312-westland-strijdt-tegen-bastaardsatijnrups...

 

PERSBERICHT

Cursus Teleflora voor starters

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een cursus op afstand via e-mail: Teleflora voor starters. De cursus is bedoeld voor mensen die planten op naam willen brengen, maar niet willen deelnemen aan cursussen en excursies met vaste tijden.
Inschrijven kan door een mail te sturen aan afdelingDelfland@knnv.nl. De kosten zijn € 50,00. De inschrijvingstermijn sluit op 15 maart 2018. Kort daarna krijgen de cursisten de eerste les toegestuurd. De cursus duurt 26 weken

Er is geen beginniveau vereist om aan de cursus deel te nemen. De leerdoelen zijn:

·         Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora

·         Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel

·         Leren zoeken naar meer informatie op internet

·         De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen

De activiteiten voor de cursist zijn:

·         Les bestuderen en eventueel een bijbehorende monoloog

·         Huiswerk maken, waaronder puzzels oplossen en opzoeken op internet

·         Het huiswerk omvat ook eigenstandig veldwerk

·         De studiebelasting is ongeveer 4 uur per week

De cursist kan over het lesmateriaal corresponderen met de cursusleider.

 

31 januari 2018

PERSBERICHT

Lezing De stormvloed van 1134

Op donderdag 8 februari organiseert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing De stormvloed van 1134. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur aanwezig te zijn in het Duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis. Kom op tijd, het aantal plaatsen is beperkt.

Ook is een boekentafel aanwezig met titels rond het onderwerp.

De spreker is Cor Nonhof, hij is secretaris Natuurstudie van de KNNV afdeling Delfland.

In 1134 en 1164 is Delfland geteisterd door stormvloeden. Enorme hoeveelheden zand en klei zijn in het Westland en de omgeving van Vlaardingen en Schiedam neergelegd. Door bodemonderzoek en historische bronnen weten we precies tot waar de overstromingen gekomen zijn. In de lezing wordt ingegaan op de ontginningen op de klei, in de wouden en op het hoge veen. Er wordt een beeld gegeven van de vegetatie, het landschap en de veranderingen daarin door menselijk ingrijpen.

 

31 januari 2018

PERSBERICHT

Kroosscheppen in Tanthof krijgt vervolg

Tanthof-actie ‘Schep kroos uit de sloot’ krijgt een vervolg. De gemeente Delft start ook komend voorjaar een project om samen met bewoners  kroos uit de sloot te scheppen. Al vroeg in het voorjaar, aan het begin van het groeiseizoen, zullen  bewoners uit Tanthof worden gevraagd zich in te zetten om de sloot schoon te houden en de waterkwaliteit te verbeteren. Nadere informatie hierover volgt nog.

Vorig jaar september zijn bewoners onder leiding van de KNNV afdeling Delfland met het kroos scheppen in de weer geweest. Duidelijk is dat het kroos zichtbaar vermindert na elke schepactie, maar het komt na een tijdje ook weer terug. Daarom wordt nu kroos geschept voordat het zich écht kan ontwikkelen. 

Het blijkt verder dat het zelf scheppen bewoners meer bewust maakt van de waterkwaliteit in hun wijk en hoe ze zich daarvoor kunnen inzetten.  

Meer achtergrondinformatie in het verslag van de KNNV ‘Kroos scheppen in Tanthof’ [hyperlink naar KNNV-verslag]

 

23 januari 2018

PERSBERICHT

Help de wilgen knotten in Naaldwijk

Op zaterdag 3 februari organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een ochtend ten behoeve van het instandhouden van de knotwilgen in het Westland. Belangstellenden kunnen zich om 9:30 uur verzamelen bij de knotkeet in de Aalbersestraat, Naaldwijk in De Lier. Meer informatie via 06 – 33 00 17 42 of afdelingDelfland@knnv.nl Er wordt tot ongeveer 12:30 uur geknot.

Trek nauwsluitende kleding aan. Draag stevig schoeisel en een mok mee; voor de koffie  en gereedshap wordt gezorgd. Jongeren tussen 12 en 16 jaar mogen meedoen onder begeleiding. Er wordt geknot tot ca. 12.30 uur. Bij regen gaat het niet door.

Knotwilgen
In het Westland staan vele honderden knotwilgen. Vanouds her staan er knotwilgen in het Westland. Deze werden vooral gebruik om hout te oogsten om de kachel mee te stoken, ook werd het hout gebruikt bij de agrarische werkzaamheden voor gereedschap en palen. Zij herbergen nu belangrijke natuurwaarden en herinneren ons aan het voormalig gebruik. Zij vormen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen.

 

9 januari 2017

PERSBERICHT

HELP DE PADDEN

Over circa zes weken gaan de padden weer op pad.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 250 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. De locaties liggen in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Pijnacker, Vlaardingen  en Ypenburg.

Opgeven bij Geert van Poelgeest 015 – 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Voor mensen die nog nooit padden hebben overgezet is er een centrale instructie op 23 januari van 20:00 tot 21:00 in het Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149, 2622 DW Delft. In deze instructie zal verteld worden waarom padden trekken, waar en wanneer ze dat doen en wat je kan doen om deze dieren bij hun jaarlijkse trek te helpen.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats. Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.

Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

De werkzaamheden houden in:
- op één vaste avond per week de padden overzetten
-  amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten
- levende en dode dieren tellen en noteren
- zo nodig informatie geven aan passanten via een folder

De periode en tijden:
- vanaf half februari tot begin april één avond per week
- van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur (natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:
- handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie
- folders voor belangstellenden
- zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in Delft.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Delft.

 

2 januari 2018

PERSBERICHT

Lezing Bescherm de natuur in je eigen omgeving

Op donderdag 11 januari organiseert Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing Bescherm de natuur in je eigen omgeving. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur aanwezig te zijn in het Duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft. De toegang is gratis. Kom op tijd, het aantal plaatsen is beperkt.

Ook is een boekentafel aanwezig met titels rond het onderwerp.

De spreker is Geert van Poelgeest, hij zal in stevige stappen door de natuurgeschiedenis gaan en via het heden in de toekomst terechtkomen. Ook zal hij laten zien wat je kan doen om de natuur te beschermen, als mens, in je directe omgeving en als burger in de samenleving.

Geert vertelt over zijn jarenlange ervaringen die hij heeft opgedaan binnen de KNNV, het Haags Milieucentrum, Duurzaam Den Haag en Operatie Steenbreek. Hij zal deze toetsen aan wat Frank Berendse heeft geopperd in zijn boek Wilde apen over de natuurbescherming in Nederland, Tom Bade in zijn boek De staat van de natuurbescherming. En aan de vergezichten uit het boek Vrijheid Gelijkwaardigheid Verbondenheid van Martijn Brasem.

De aanleiding van het onderwerp van de lezing is het jaarthema in 2018 van de KNNV Bescherm de natuur in je eigen omgeving. In dit jaar zullen meerdere activiteiten rond dit thema worden georganiseerd.

 

 

 

Deel deze pagina