Inventarisatierapporten
 
Klik hier voor de rapportages:
 
Inventarisatie De Vanenburg 2015-2016
 
Verslag van het aanbieden van het Inventarisatieverslag De Vanenburg op 14 november 2016.
Maandagmiddag 14 november 2016 om 16.30 uur was het dan zover. In een prachtige zaal verzamelden zich de leden van de KNNV die aan het project deelgenomen hadden, alsmede vijf bewoners en medewerkers van De Vanenburg, waaronder de General manager de heer Bernhard Baan. De voorzitter van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe de heer Volkert Bakker hield een korte speech waarin hij even terugblikte op de Amerikaanse verkiezingen waarbij Donald Trump werd gekozen tot president van het machtigste land ter wereld. Dit wordt in Amerika en ver daarbuiten als een politieke aardverschuiving ervaren. Vaak wordt de politiek verweten dat geen maatregelen worden genomen. In de USA wordt de politiek juist verweten dat er maatregelen genomen worden, met name op milieugebied, om de opwarming van de aarde te keren. Trump wil genomen maatregelen ongedaan maken.
We hebben als KNNV niet de illusie dat we op het vlak van de wereldpolitiek iets zouden kunnen veranderen. Vervolgens ging Volkert  in op het doel en de werkwijze van het inventarisatieproject De Vanenburg. Het ging om vier zaken, namelijk ten eerste inzicht verkrijgen in de natuurwaarden op het landgoed. Ten tweede wilden wij als vereniging intern kennis delen. Ten derde, maar zeker niet onbelangrijk, wilden we vooral ook genieten van de prachtige natuur die het landgoed te bieden heeft. Ten vierde wilden we ook nog enkele adviezen uitbrengen om te kunnen komen tot mogelijk nog beter natuurbeheer op het landgoed.
Verder memoreerde hij dat we als vereniging ervoor gekozen hebben om elk jaar een gebied in kaart te brengen. Zo zijn we begonnen met de Ermelose heide. Het tweede project was het landgoed Nieuw Groevenbeek. Van 1 april 2015 tot 31 maart 2016 werd De Vanenburg in Putten in kaart gebracht. Momenteel zijn we bezig met het inventariseren van het landgoed Veldwijk en ’s Heeren Loo.
Het inventarisatieverslag (een fraai boekwerk) werd uitgereikt aan alle aanwezigen. Hierna nam Dick Dooyewaard het woord en hij legde uit hoe het onderzoek gedaan is. Hij roemde de gevarieerde biotopen en de verscheidenheid aan soorten. Ook werd nog eens in herinnering gebracht dat we er met behoorlijk wat mensen en diverse werkgroepen precies een jaar over gedaan hebben. Het betrof geen wetenschappelijk onderzoek. De verschillende werkgroepen hebben op hun wijze hun werk gedaan en soms ook een aantal leden op individuele basis.
De grote inventarisatiedag van 22 augustus 2015 werd voor het voetlicht gebracht. En de paddenstoelen excursie in oktober 2015 onder leiding van Nico Dam waarbij we ruim honderd soorten vonden, waaronder enkele zeldzame soorten. Ook de minicursus spinnen, gevolgd door een gerichte excursie leverde de nodige resultaten op. In totaal werden 755 soorten gevonden, waarvan onder andere  264 plantensoorten, en 130 paddenstoelensoorten. Vervolgens ging Volkert Bakker in op de aanbevelingen, zoals het handhaven van rust en ruimte, het belang van variatie en het maaibeheer, actief randbeheer, vlindervriendelijk maaibeheer, met speciale verwijzing naar de mogelijkheden van Sinusbeheer, het maaibeheer ten behoeve van de Kwartel. Het belang van water, waarbij zorg werd uitgesproken over de plannen van het Waterschap Veluwe Vallei om de status van de Puttense beken te degraderen van a naar c watergangen, wat op termijn tot gevolg zou kunnen hebben dat natuur en cultuurhistorische waarden verloren gaan, doordat het onderhoud van de beken komt te vervallen en deze beken dreigen droog te vallen. Waarbij dit beleid haaks lijkt te staan op het beleid van de Provincie Gelderland die het gebied rond de Vanenburg verder wil ontwikkelen als ecologische verbinding tussen de Veluwe en het Randmerengebied.
De IJsvogel die op verschillende plekken op het landgoed was gespot werd eveneens toegelicht. Verder was er de aanbeveling om meer dood hout op het landgoed te laten liggen of staan om leefgemeenschappen de kans te geven zich te ontwikkelen. Ook een aanbeveling om nestkasten te plaatsen. Ten slotte was er de aanbeveling om goed boomgaardbeheer en goed beheer en handhaving van de hier en daar aanwezige zeer oude bomen te betrachten. Door de aanwezige medewerkers van De Vanenburg werden enkele vragen gesteld, die afdoende konden worden beantwoord.
Tenslotte werd aan alle aanwezigen het rapport van de inventarisatie uitgereikt.
Tot besluit van het officiële gedeelte nam de heer B. Baan het woord. Hij gaf er blijk van dat hij diep onder de indruk was van de resultaten van de inventarisatie. Hij was ook blij met het uitgebrachte verslag. De algemene indruk is dat de medewerkers van De Vanenburg met recht trots mogen zijn op “hun” landgoed en de prachtige natuur die er te bewonderen is.
Ermelo, 14 november 2016
Jan Willem Jonker
 
Inventarisatie Nieuw Groevenbeek 2014
 
Op maandag, 30 november 2015 was het dan zover. Aan de Kerklaan te Ermelo, werd de rapportage landgoed Nieuw Groevenbeek, het verslag van de waarnemingen over 2014 van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe aangeboden aan de directie van het landgoed. Plaats van handeling: de vergaderzaal van het Milieu Platform Ermelo in hun thuisbasis: het gebouw De Witte Heide.
Ruim voor 16:00 uur verzamelden zich daar de genodigden, waaronder een aantal bewoners van het landgoed Nieuw Groevenbeek, de directeur Joris van Leeuwen, de beheerder Gideon Hoekstra, leden van de KNNV, die zelf meegedaan hebben aan de inventarisatie, en last but not least de auteurs van het rapport, Lex Groenewold, Peter Pfaff, Nico Hoogteyling en Dick Dooyewaard. Onder het genot van een kop koffie werd nader kennis gemaakt. Peter Pfaff nam de honneurs waar en gaf een overzicht van de gebeurtenissen, vanaf het ontstaan van de KNNV, tot heden, waarbij de doelstellingen van de KNNV werden uitgelicht, namelijk natuurbeleving, natuurbescherming en natuurstudie. Onder die laatste noemer werd enkele jaren geleden binnen de afdeling Noordwest Veluwe de “werkgroep natuurgegevens” opgericht. Na de inventarisatie van enkele heidegebieden in Ermelo, viel het oog op landgoed Nieuw Groevenbeek, een uniek gebied, waar van april 2014 tot april 2015 werd geïnventariseerd. Dit gebeurde vrij intensief, zowel individueel als in groepsverband, soms ’s- morgens vroeg, soms gedurende de gehele dag, soms zelfs tot in de late uurtjes en zelfs ‘s- nachts. Met als hoogtepunt toch wel de inventarisatiedag op 17 mei 2014, waarbij als uitvalbasis de schaapskooi op Nieuw Groevenbeek werd gebruikt. Alle waarnemingen bij elkaar zijn verwerkt in een uitgebreid rapport, wat een mooi overzicht geeft van de soortenrijkdom binnen het landgoed. Ook zijn er enkele praktische adviezen gegeven, met aandrang op een natuurlijker beheer, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de poel, eventueel zelfs een extra poel. Ook werd aangedrongen om meer nestkasten op te hangen met het oog op de vestigingsmogelijkheden voor de Bonte Vliegenvanger. Na deze toelichtingen overhandigde Peter Pfaff allereerst een exemplaar aan de directeur van Nieuw Groevenbeek de heer Joris van Leeuwen en een exemplaar aan de beheerder, Gideon Hoekstra.Hierna nam laatstgenoemde het woord en vertelde het een en ander over het landgoed, waar omrent 1845 begonnen is met de inrichting tot productiebos. Geleidelijk aan heeft het landgoed zich ontwikkeld tot een gebied met natuurwaarden maar vooral ook familiewaarden. De huidige bewoners hebben vaak ook al generaties lang banden met het landgoed, zodat beheersmaatregelen soms met de nodige emoties gepaard gaan. Vervolgens bedankte de heer Van Leeuwen de KNNV voor het geleverde werk en de adviezen die kennelijk wel aansloten bij gedachten die er bij de bewoners al leefden. Tenslotte werd aan alle aanwezigen het rapport van de inventarisatie uitgereikt. Lees meer over alle waarnemingen!
Wie nog meer wil weten over het ontstaan van Nieuw Groevenbeek: zie o.a. op het Internet http://nieuw-groevenbeek.nl/NG
Ermelo, 30 november 2015 
Jan Willem Jonker
 
Inventarisatie Ermelosche Heide 2012-2013
 
Het rapport "Inventarisatie Ermelosche Heide" is op woensdag 26 november aangeboden aan wethouder J. van Eijsden van Ermelo.
De overhandiging vond plaats in de Schaapskooi Ermelo aan de Drieërweg/Postweg.
De wethouder was blij met het rapport omdat het veel inzicht geeft in 'het leven der natuur' op de Ermelosche heide en het Houtdorper- en Speulderveld. Er is veel meer te zien in deze gebieden, dan hij voor mogelik had gehouden. In het rapport worden ook een aantal aanbevelingen gedaan om de natuur nog verder te verbeteren.
U kunt hier het rapport downloaden.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle activiteiten Verslagen Gastenboek Bestuur Contactgegevens  
Agenda ..... vertelt   Werkgroepen Waarom lid worden?  
Linnaeusklokjes Oude verslagen Fotoboek ANBI-gegevens Aanmelden  
Jaarplan Vorige cursussen Facebook Links    
Vertrekplaatsen        

 

Deel deze pagina