1.   Redactie afdelingsblad "Het Linnaeusklokje"
 
Bijdragen, verhalen en leuke anekdotes, al dan niet voorzien van een (digitale) foto of tekening, zijn van harte welkom bij de redactie.
Ons afdelingsperiodiek verschijnt driemaal per jaar.
De uiterste inleverdata voor copij zijn: 1 april, 1 augustus en 1 december.

Redactie: Nico de Jong T: 0341-769052 E: klokje@noordwestveluwe.knnv.nl
Coördinator bezorging: Flory Eibrink, T: 0341-415931, email: f.eibrink@gmail.com
 

2.   Fotografiewerkgroep

De fotografiewerkgroep is opgericht in 2010 door 2 enthousiaste KNNV leden.
Het samenbrengen van fotografie en natuur en het verbeteren van het fotograferen, doen we tijdens
onze vaste bijeenkomsten en het buiten fotograferen.
Vaste bijeenkomst: 
De fotografiewerkgroep komt maandelijks bijeen op de 4e dinsdag van de maand in de Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk van 20.00 -22.00 uur. (m.u.v. de maanden juli, augustus en december). De bijeenkomsten worden wisselend ingevuld: het bekijken en bespreken van elkaars foto’s, het bekijken van een dvd met fotografietips en soms wordt een fotograaf uitgenodigd.
Buiten fotograferen: 
1x per maand (m.u.v. juli en augustus): Regelmatig worden foto’s gemaakt n.a.v. een opdracht: b.v. over composities, macro fotografie of het gebruik van de instellingen van de camera.
De fotowerkgroep is laagdrempelig. KNNV leden die enthousiast zijn over het fotograferen in/van de natuur zijn van harte welkom.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren.

Coördinatoren:
Steef Klaassen T: 0341-414827, E: steef@solcon.nl
Ria Thijs T: 0341-253509, E: ria.thijs@planet.nl

3.   Werkgroep Landschapsbeheer
 
Vanaf september tot april trekken de deelnemers om de drie weken op zaterdagmorgen erop uit om in de omgeving van Ermelo, Harderwijk en Putten het landschap een onderhoudsbeurt te geven. Het landschapsonderhoud bestaat uit allerlei werkzaamheden:
 • Het uitdunnen van bospercelen, houtwallen e.d.
 • Het knotten van wilgen, elzen e.d.
 • Het snoeien van hoogstamfruitbomen.
 • Het verwijderen van opslag op heidevelden.
 • Het schoonmaken van beken i.v.m. de Schouw.
 • Het aanplanten van bomen en/of struiken op en rond boeren erven. (o.a. in het kader van de gemeentelijke landschapsbeleidsplannen.)
 
Er wordt gewerkt van ca 9 uur tot 12 uur /half 1. Natuurlijk wordt tussendoor een kwartiertje gepauzeerd voor de koffie. Allen die belangstelling tonen krijgen, als hun adres bekend is, in de week voorafgaand aan de werkochtend een uitnodiging thuis per post of e-mail, waarin alles wat van belang is om te weten voor het karwei wordt vermeld.
De data van de werkgroepactiviteiten kunt u vinden op de agendapagina. Heeft u belangstelling dan kunt u zich bij één van de hieronder genoemde personen aanmelden. U bent hartelijk welkom!

Coördinatoren:
Han van der Brug T: 0341-551420, E: hbvanderbrug@hetnet.nl
Aart Brons T: 0341-561389, E:  aartbrons@upcmail.nl
Wim Sierksma  E: wmsierksma@gmail.com
Bert Arendsen T:0341-554787, E: bert@arendsenjansen.demon.nl  


4.   Natuurcursussen

Coördinator:
Dorine Buitenweg T: 06-19075882, E: cursus@noordwestveluwe.knnv.nl
 

5.   Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep met Vogelbeschermingswacht

De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep bestaat sinds december 1992 en wordt gevormd met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe. Deze samenwerking op natuurbeschermingsgebied vond haar oorsprong in 1989 met activiteiten om de aantasting van het Beekhuizerzand en het omliggende bosgebied door de voorgenomen vestiging van een Compagnies Oefenterrein te voorkomen.
De werkgroep tracht haar doel te bereiken door:
 • Het in voorkomende gevallen, gevraagd en ongevraagd, (doen) beoordelen van planologische voornemens van particulieren en overheden in het werkgebied van de afdeling (inclusief de Randmeren) op de gevolgen voor natuur, milieu en landschap, en hierover met de initiatiefnemers te communiceren.
 • Het bewaken van de naleving van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.
 • Het, waar mogelijk, opstellen van alternatieve plannen met een voor natuur, milieu en landschap gunstiger resultaat.
 • Het effect en plannen en hun alternatieven bekendheid te geven bij betrokkenen.
 • De deelname aan klankbordgroepen waar dat effectief en efficiënt geacht wordt.
 • Het opstellen en indienen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften.

Lid van de werkgroep (mede) namens de KNNV, afdeling Noordwest Veluwe:
Marcel van den Berg E: marcelwilma@live.nl

6.   Werkgroep Natuurgegevens

Deze werkgroep richt zich op het beheer van waarnemingen die worden gedaan tijdens excursies en inventarisaties in afdelingsverband en dan met name binnen het werkgebied van de afdeling. Ook het interpreteren hiervan, het opstellen van een publicatie en het geven van beheersadviezen als die hier uit voortkomen. De werkgroep probeert individuele leden te stimuleren om eigen waarnemingen in te voeren op Waarneming.nl. De werkgroep initieert periodiek een afdelingsbrede activiteit, zoals een inventarisatiedag. De Werkgroep Natuurgegevens bestaat uit 4 leden die 3 maal per jaar bij elkaar komen.

Lex Groenewold, coördinator T: 0341-561741, E: lexgroenewold@gmail.com
Dick Dooijewaard T: 0341-254538, E: dick.dooyewaard@gmail.com
Jan Willem Jonker T: 0341-554302, E: j.jonker380@upcmail.nl
Peter Pfaff T: 0341-419508, E: p.pfaff38@gmail.com

7.   Paddenwerkgroep

In de periode maart – april het plaatsen van de amfibieënafzetting langs de Jhr Dr Sandbergweg, het overzetten en tellen van de padden, kikkers en salamanders. De organisatie van medewerking van vrijwilligers. Ook worden contacten onderhouden met enkele bewoners van de Uddelermeerweg die zelfstandig afzettingen plaatsen.

Incidenteel het onderzoek naar het voorkomen van amfibieën in poelen en beken.

Coördinatoren:
Hans Fondse T: 0341-557276 of 06-20318064, E: jmfondse@gmail.com
Lynn Knossen T: 06-13138644 of Lynnknossen@gmail.com
 

8.   Paddenstoelen activiteiten

Coördinatoren:
Dick Dooyewaard T: 0341-254538, E: dick.dooyewaard@gmail.com 
Annemarie Kooistra T: 0341-557545, E: aekooistra@hotmail.com

9.   Planten activiteiten

De planten activiteiten zijn er op gericht belangstelling voor planten te wekken en de kennis van planten te vergroten. Dit gebeurt door excursies, lezingen of cursussen. Ieder jaar wordt een familie eruit gelicht die wat extra aandacht krijgt. Dit kan door de excursies hier op af te stemmen, een lezing of cursus die hier bij aansluit of een stukje in het Linnaeusklokje. Overal groeien planten, zelfs wanneer de omstandigheden extreem zijn.  De planten groeien hier niet zomaar, maar zijn aan deze plekken gebonden, zoals bijvoorbeeld aan heide, grasland, moeras, dijk, bos enz. Vaak samen met andere planten, die een plantengemeenschap vormen. Om zo divers mogelijk vegetatie te bestuderen, worden zowel excursies dichtbij als verder weg georganiseerd. Er is geen vaste groep van deelnemers. Ieder die in planten en plantengroei geinteresseerd is, kan deelnemen aan de activiteiten, wat bijzonder wordt gewaardeerd. Onder de planten worden zowel hogere als lagere planten ( zoals mossen) gerekend. De activiteiten betreffende de paddenstoelen worden niet door de coordinator plantenactiviteiten georganiseerd.

Coördinator: Anne Marie Fondse, T: 0341-557276 of 06-20318064, E: jmfondse@gmail.com

10.   Promotie activiteiten

De doelstelling van promotie activiteiten is onder andere het versterken van de naamsbekendheid van de afdeling als een deskundige, serieuze maar ook gezellige natuurvereniging met als uiteindelijk doel meer mensen te betrekken bij de georganiseerde natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.

Coördinator: Jan Willem Jonker T: 0341-554302, E: j.jonker380@upcmail.nl

Natura’s kunnen als promotiemiddel nog een uitstekend tweede leven leiden. Ze zijn dan ook hartelijk welkom. Neem ze mee naar één van de activiteiten en overhandig ze aan een aanwezig bestuurslid of aan de coördinator van de Promotiewerkgroep. Linnaeusklokjes zijn inmiddels via de website te raadplegen.

11.   Vlinderwerkgroep

De Vlinderwerkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van vlinder- en libellenwaarnemingen. Daarnaast staat het vergroten en delen van vlinder- en libellenkennis hoog in het vaandel. De werkgroep organiseert jaarlijks diverse excursies. Niet alleen dichtbij huis, maar ook verder weg naar interessante vlindergebieden. Daarnaast is er tweemaal per jaar een nachtvlinderinventarisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van het witte doek en van smeer. De werkgroep werkt verder mee aan landelijke projecten, zoals deelname aan de Nationale Nachtvlinder Nacht en enkele vlinderwerkgroepleden lopen jaarlijks een monitoringroute.

Coördinatoren:
Betty Dekker T: 0341-706030, E: ecdekker@solcon.nl
Harm Werners T: 0341-356291, E: harmwerners@hotmail.nl

12.   Vogel activiteiten

De coördinator organiseert excursies, lezingen en inventarisaties.

Excursies zijn in te delen in globaal twee types:
 • Omgeving Noord West Veluwe
  • Watervogelexcursies (Randmeergebieden, Delta Schuitenbeek)Weidevogelexcursies (Polders van de Randmeergebieden)
  • Vogelgeluidenexcursies (Bosgebieden en rietgebieden in de Flevopolders)
 • Verder gelegen vogelgebieden
  • Oostvaardersplassengebied voor ganzen, roofvogels en watervogels.
  • Noord Nederland (Lauwersmeergebied, Zuidwest Friesland, Wieringen en Waddengebied voor “zoutwater”vogels)
  • Kust van midden Nederland (Pier van IJmuiden en omgeving voor zeevogels)Zuidwest Nederland (Schouwen-Duiveland, Tholen voor onder andere wad- en watervogels van zoute gebieden)
Inventarisaties
 • In de jaren 2002 – 2009 zijn de broedvogels van de Delta Schuitenbeek geïnventariseerd i.s.m. Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe en IVN Nijkerk
 • Nagaan van eerder uitgevoerde vogelinventarisaties van de zogenaamde Hierdense Poort.
 • Bijdrage aan de Natuurcursus voor wat betreft het onderdeel vogels.

Coördinatoren:
Hans Fondse T: 0341-557276 of 06-20318064, E: jmfondse@gmail.com
Ronald Vossebelt T: 06-15012729, E: ronald@ronaldvossebelt.nl
 
13.   Beheerder website knnv-noordwestveluwe
 
Hebt u aankondigingen, stukjes, verslagen of foto's voor de website? Mail deze dan naar webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl
(NB. graag als "platte tekst" -zonder opmaak).
 
Beheerder: Ati Vijge: awvijge@outlook.com
Tweede beheerder: Volkert Bakker T: 0341-424293

Deel deze pagina