Vogellijst KNNV Afdelingsweekend Lauwersmeer 22-24 juni 2018  

Lijst van de vogels opgesteld door Jules Klees; veel is meer dan 50 st.

 

Bij het huis “Dreamlan” Kollumerpomp:

Huismus ( veel )

Boerenzwaluw ( veel )

Huiszwaluw

Gierzwaluw

Putter

Grote bonte specht

Spotvogel

Groenling

 

Vrijdagavond:

Kemphaan ( ong. 30 )

Kievit

Tureluur

Bonte strandloper

Bontbekplevier

Zwarte ruiter

Kanoet?

Grutto ( veel )

Kluut

Eén rosse grutto

Casarca ( veel )

Bergeend ( veel )

Wintertaling

Smient

Krakeend ( veel )

Bruine kiekendief

Witte kwikstaart

Gele kwikstaart

Groepen spreeuwen

Kleine mantelmeeuw

Boerenzwaluw ( veel )

 

 

 

Zaterdag:

Brandgans

Grauwe gans ( veel )

Knobbelzwaan ( veel )

Roerdomp

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Aalscholver

Lepelaar ( veel )

Baardman ( ong. 10 )

Blauwborst

Rietzanger

Rietgors

Karekiet

Koekoek

Zwarte ruiter ( groep van 17 )

Scholekster ( veel )

Wielewaal

Bruine kiekendief

Boompieper

Graspieper

Leeuwerik

Visdief

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Wilde eend

Krakeend

Meerkoet

Kuifeend

Casarca

Bergeend ( veel )

Houtduif

Holenduif

Huiszwaluw

Boerenzwaluw

Gierzwaluw

 

Zondagochtend:

Langs schor aan de zeedijk bij Paesens (slecht weer)

Bergeenden

Een enkele leeuwerik, en
rietgors, gras- en boompieper 

Deel deze pagina