Privacy verklaring

KNNV afd.Vriezenveen

De KNNV afd. Vriezenveen zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt of lid/donateur/adverteerder/belangstellende wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. 

De KNNV afd. Vriezenveen gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling.
Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:
- Geboortedatum, banknummer en telefoonnummers
- Status lidmaatschap
- Status betaling contributie
Zonder schriftelijk bezwaar kunnen in verslagen van activiteiten zowel uw naam als foto opgenomen worden, zowel in ons blad 't Uitpluizertje als op de website van de KNNV Vriezenveen.

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

• Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
• Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van al uw persoons gegevens, die door de KNNV afd. Vriezenveen zijn vastgelegd.
• Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
• Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist.
Hiertoe kunt u contact met onze secretaris of voorzitter opnemen.
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

Bewaartermijn

Gegevens worden op verzoek na beëindiging lidmaatschap verwijderd.

Gebruik van cookies

Op de website van de KNNV afd. Vriezenveen wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige "tracking" middelen.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van de KNNV afd.Vriezenveen treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media. Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u schriftelijk contact met onze secretaris of voorzitter opnemen.

Wijzigingen

Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.

 

Deel deze pagina