Excursie verslag "werk in uitvoering" Engbertsdijksvenen zaterdag 23 november 2019 

Dit is al het 3de najaar/winter dat er opslag van vooral berk verwijderd wordt, in totaal op ruim 700 hectare. Na het verwijderen heeft de aannemer opdracht nog 3 jaar de weer opkomende berkjes, als nazorg van het werk, te verwijderen. Vanaf de Paterswal trokken de 7 aanwezigen na een korte uitleg middels een overzichtkaart van het gebied over de Krikkendijk het gebied in.

Langs dit pad duidelijk sporen van wroetende wilde zwijnen. Daarna werd, van west naar oost het tracé van de Krikkendijk door het veen gevolgd. Dit is nu een veendam, maar met die veendammen is het nodige aan de hand qua stabiliteit, inklinking, hoogte en lekkage. In de volgende herstelfase, die hopelijk eind 2020 start, zullen die dammen grotendeels (lengte 23 km) vervangen worden door robuuste zand/leem dammen. Recent werd voor dit dammenherstel een LIFE subsidie van 7 miljoen euro verkregen. Onderweg werd duidelijk ervaren hoe wijds het veengebied na de verwijdering van de opslag weer geworden is: een veengebied eigen! Maar dan moet de grondwaterstand een stuk hoger en de oppervlakte waterstand een stuk stabieler worden. De waterstand in de veenputten is nog steeds heel laag door de twee droge zomers.

Daarna een kijkje op de plek waar eerder de "Briene" schaapskooi stond en waar Streu Jens lang werkte en er op kleine schaal veen voor potgrond weghaalde. Streu Jens was ook kruidendokter door veen met toevoegingen af te leveren. Zijn beproefde recepten heeft hij nooit doorgegeven. De terugweg  ging via de route van de voormalige Engbertsdijk. Een zandweg die vervangen werd door compartimenten waarin water vastgehouden wordt om veenvorming op gang te krijgen. Ook daar lage waterstanden.

Een ander probleem in het veen is de veel  te hoge stikstofdepositie waardoor o.a. pijpenstrootje welig tiert. De komende tijd zal duidelijk worden of Nederland daar na lange tijd echt iets aan gaat doen, of dat het probleem verder  doorschuift middels lapmiddelen. Onderweg ook aandacht voor bijzonderheden: grote zilverreiger; graspieper; buizerd; torenvalk; watersnip; wintertaling, ganzen, blauwe kiekendief, ree en sterrenschot. We genoten allemaal van de prachtige vergezichten.

Deel deze pagina