NATUURSTUDIE

De KNNV richt zich op alle aspecten van de levende natuur. Daarbij hebben niet alle leden een gelijke belangstelling. De één voelt zich meer aangetrokken tot Natuureducatie (Werkgroep Educatie), de andere tot Natuurbescherming (activiteiten Paddentrek en Natuurbeheer) en de derde heeft weer plezier in Natuurstudie. Voor ieder lid is er wel een activiteit waar hij of zij zich thuis voelt. En is die er niet bij? Een nieuwe activiteit kan met hulp van een lid zo worden opgezet, we ondersteunen deze van harte. Grotere activiteiten zetten we projectmatig op.
Zie ook onder Agenda.

We proberen al onze ervaring en kennis bij natuurstudie uit te laten monden in inrichtings- of beheeradviezen. Zie hiervoor onder downloads en streefbeelden.

 Planten
De deelnemers aan deze activiteit inventariseren kilometerhokken voor onze eigen database en de landelijke database van FLORON. Op verzoek worden bermen, oevers en bosplantsoenen voor gemeenten en andere groenbeheerders geïnventariseerd om het beheer te kunnen aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden. Ook zijn er regelmatig plantenexcursies inons werkgebied.

Vissen en amfibieën
Als deze soortgroepen je interesse hebben? Er worden vele wateren geïnventariseerd dit ook om een bijdrage te leveren voor een atlas van Zuid-Holland.

Vogels 
Er zijn regelmatig excursies inons werkgebied rond vogels.

Zie voor onze uitgangpunten bij Natuurstudie onze Gedachten over Natuurstudie.

 

Deel deze pagina