.

0. Notulen van de VWG vergaderingen

0.01 Vergadering 3 februari 2016

0.02 Vergadering 15 maart 2016

0.03 Vergadering 18 mei 2016

0.04 Vergadering 30 augustus 2016

0.05 Vergadering 11 october 2016

0.06 Vergadering 28 november 2016

0.07 Vergadering 16 februari 2017

0.08 Vergadering 29 maart 2017

0.09 Vergadering 17 mei 2017

0.10 Vergadering 23 augustus 2017

0.11 Vergadering 10 october 2017

0.12 Vergadering 27 november 2017

0.13 Vergadering 6 februari 2018

0.14 Vergadering 28 maart 2018

0.15 Vergadering 14 mei 2018

0.16 Vergadering 29 augustus 2018

0.17 Vergadering 9 oktober 2018

0.18 Vergadering 28 november 2018

0.19 Vergadering 5 februari 2019

0.20 Vergadering 6 maart 2019

0.21 Vergadering 14 mei 2019

0.22 Vergadering 28 augustus 2019

0.23 Vergadering 9 oktober 2019

0.24 Vergadering 26 november 2019

0.25 Vergadering 5 februari 2020


1. SCHEMA'S, KAARTEN en TABELLEN voor activiteiten van de VogelWerkGroep

1.1 Telschema's
Het schema voor de broedvogel tellingen (BMP) lopen van begin maart t/m midden juli. Vervolgens gaan we door met de Herst-Wintertellingen.
De schema's/programma's hiervoor zijn te vinden deze link: Klik hier.

1.2  Schema en veldkaarten voor de BMP (+ MAS) tellingen
       en handleidingen voor de BMP en MAS tellingen en het gebruik van AviMap

Het schema voor de BMP tellingen (alleen in de periode van begin-maart t/m midden-juli) en de veldkaarten voor de BMP tellingen (en ook de veldkaarten voor de MAS-tellingen) staan onder deze link:  Klik hier.
Daar vindt U ook de handleidingen voor deze tellingen en het gebruik van AviMap

1.3 Schema en veldkaarten voor de Herfst-Wintertellingen

Het (Vervolg)schema en de veldkaarten voor de Herfst-Winter tellingen staan onder deze link: Klik hier.
Let op: sommige kaarten bestaan uit twee delen (bv Kortewegsbos) ivm de afmetingen (A3) van de kaart. De kaartjes staan alfabetisch op naam. Voor registratie van waarnemingen wordt in toenemende mate het programma ObsMap gebruikt waarmee de resultaten direct in waarneming.nl opgenomen worden.

1.4  Broedvogelatlas waarnemingen

Onze VogelWerkGroep heeft meegedaan aan de landelijke atlasbloktellingen van winter- en broedvogels. Deze  tellingen in de atlasblokken 12-54, 17-14 en 17-15 zijn inmiddels afgerond en de nieuwe Vogelatlas is uitgegeven. Algemene informatie is te vinden op de website www.sovon.nl/vogelatlas .

1.5  Kaarten voor de PTT (Punt Transect Tellingen)

Jaarlijks, tussen 14 december en 1 januari, voert onze werkgroep tellingen uit langs 5 vaste trajecten. Op 20 vaste punten op deze trajecten wordt 5 minuten geteld. Daarbij worden alle waargenomen vogels en zoogdieren genoteerd. Deze trajecten zijn: Zuideres, Esmeer, 3-Diepjes, Flamingo en Lauwersmeer.
De PTT-telling voor Jonkersheide en Eemshaven, die in de afgelopen jaren gedaan zijn, zijn vervangen door die van Lauwersmeer.

De kaarten voor deze tellingen kunt U hier downloaden: klik hier.

1.6  Kaarten voor de WAD-Januari tellingen

Jaarlijks, gedurende de maand januari, tellen wij de vogels in de atlasblokken 17-14 en 17-15 ten behoeve van de WAD. In elk van deze blokken zijn 10 vast punten geslecteerd die representatief zijn voor een biotoop. Op deze punten worden gedurende precies 5 minuten alle terrein gebonden vogels geteld in een cirkel met een straal van 250 m rondom dit punt. Dus niet overvliegende meeuwen en wel een biddende torenvalk. Tevens kan het gele gebiedje bij dat punt uitgekamd worden op vogels zoals houtsnip en veldleeuwerik, die anders niet waargenomen zouden worden. Tevens is tellen in het hele blok welkom. Voor de kaarten: klik hier.

1.7  2018 Jaar van de Huiszwaluw.

       2019 Jaar van de Wulp

2020 Jaar van de Wilde Eend

Meer informatie vindt U op deze site:

https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-wilde-eend

 

 

2. ALGEMENE INFORMATIE over de VOGELWERKGROEP

Van oudsher organiseerde de afdeling algemene wandelingen door de natuur, waarbij zowel naar planten als dieren gekeken werd. In de loop der tijd echter ontstond behoefte aan meer gespecialiseerde excursies, bijv. gericht op vogels. Tevens kwamen meer gestructureerde inventarisaties, ook landelijk, in de belangstelling. Dit heeft er toe geleid dat in 1977 de Vogelwerkgroep werd opgericht. Het oorspronkelijke idee van wandelen door de natuur is echter nog steeds in de activiteiten terug te vinden. De vogelwerkgroep telt nu circa 80 leden, waarvan een enkeling al vanaf de oprichting actief is. Hierin zijn ook begrepen onze 3 ereleden (Jan Dekke , Evert Rietsema en Peter Klomp), mensen die zich in het verleden speciaal verdienstelijk hebben gemaakt voor
onze afdeling. Jan Dekker en Evert Rietsema zijn imiddels overleden.
Het ervaringsniveau van de leden is variabel en gebrek aan kennis / ervaring behoeft geen belemmering te zijn om lid te worden. Wel is het gros van de activiteiten inventarisatiegericht en wordt een zekere mate van discipline verwacht als daaraan deelgenomen wordt.


2.1  Broedvogeltellingen: in het broedseizoen, begin maart tot midden juli, wordt in elk terrein een dertien-tal inventarisaties in het kader van het door SOVON landelijk gecoördineerde Broedvogel Monitoring Project (BMP) verricht. Hier zijn in 2018 de MAS (Meetnet Agrarische Soorten) tellingen toegevoegd. Hiertoe wordt in een vast schema door kleine groepjes waarnemers bij toerbeurt door de te inventariseren terreinen gelopen (de wandelingen).
Het zijn deze terreinen:Bongeveen (bij Donderen), Kampsheide (bij Balloo), Deurzerdiepje, Nijlanderbroek, Amerbrugje, Lageveld, Geelbroek-Noord en –Zuid (alle in het beekdal van de Drentsche Aa), Amerstukken, De Holmers en Halkenbroek bij boswachterij Grolloo, Kortewegsbos en Zuid Hijkerzand (bij Oranje). Daar zijn in 2018 aan toegevoegd: Hooghalerzand, Elperstroom, Amerdiepje, en Zuidhijkerzand-Zuid en in 2019: Oude Molense Diep -zuid en noord.
Er zijn groepen die op zondag, maandag, woensdag of donderdag lopen, waarbij door sommige groepen vóór zonsopgang gestart wordt.
Tevens is de Vogelwerkgroep (VWG) o.a. betrokken bij Huiszwaluwtellingen en bij de Eksterinventarisatie rondom Assen en bij soortspecifieke tellingen b.v. voor  Klapekster,
Kwartelkoning of Nachtzwaluw.
Op meer individuele basis werken leden mee aan tellingen voor kolonievogels, roofvogels, uilen en weidevogels.


Paapje, foto Sander van den Bor
 

2.2  Herfst-Wintertellingen (tellingen buiten het broedseizoen):  de inventarisatieronden worden voortgezet als Herfst- en Wintertellingen. Dit gebeurt in 9 terreinen: Amerbrugje, Diependal, Geelbroek, Hingstveen, Het Groote Zand, Kampsheide, Lageveld, Kortewegsbos en Zuid Hijkerzand. Bovendien worden regelmatig nieuwe gebieden bezocht. De resultaten van deze tellingen worden ingevoerd in waarneming.nl
Daarnaast wordt meegedaan aan de tellingen van de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) in januari en de PTT (punt-transect)-telling van de SOVON (Stichting Vogelonderzoek Nederland) in december.
Een aantal leden doet in de wintermaanden mee aan ondder andere de maandelijkse Ganzen- en Zwanentelling, de Mid-winter Watervogeltelling, de Klapekster telling, enz.

2.3  Rapportage: na elk afgelegd bezoek  wordt er  rapportage aan de leden gedaan via e-mail, al dan niet verluchtigd met een foto of geluid. Via de programma's (Apps) AviMap en ObsMap kunnen de waarnemingen worden doorgestuurd naar SOVON en Waarneming.nl

Het jaarverslag over 2018 vindt u hier.


2.4  Bijeenkomsten vogelwerkgroep: om de voortgang  van de activiteiten te bespreken en de onderlinge contacten te handhaven wordt zo'n 6 x per jaar een avond belegd in het Duurzaamheids Centrum Assen (Bosweg 1), vaak gecombineerd met een presentatie op vogelgebied.
Zie voor de eerstvolgende vergadering de agenda op de HOME-page.

2.5  Inlichtingen: VogelWerkGroep-Coördinator Hans Dankbaar,  e-mail: hans.dankbaar@freeler.nl 

Terug naar boven.                                                              

Deel deze pagina