Datum: 
maandag 18 februari 2019 20:00
Type activiteit: 
Vergadering

 

Agenda  ALV 18 februari 2019.

 1. Opening.
 2. Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) van 19 februari 2018 * Zie verderop in deze Koppel.
 3. Jaarverslag 2018 van de Vereniging.
  * zal op verzoek tijdens de vergadering worden uitgereikt.
 4. Verslagen van de werkgroepen (zie de website van de afdeling).
 5. Financieel verslag van de penningmeester.
  * De financiële stukken zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn en kunnen ook vanaf

   14 dagen vòòr de vergadering bij de penningmeester worden opgevraagd.
- rekening en verantwoording over het jaar 2018
- verslag kascommissie over het jaar 2018
- begroting 2019
- vaststellen contributie 2020: Hetbestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
- benoeming kascommissie 2019

 1. Bestuursverkiezing.
  Thijs Krösschell treedt af op eigen verzoek.

Het bestuur stelt de leden Sjoerd Osinga en Ronald van Vlijmen kandidaat voor een functie in het bestuur.   

Ten minste vijf leden gezamenlijk kunnen schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen tegenkandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven tegen welke van de door het bestuur gestelde kandidaat de tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met inachtneming van het hiervoor bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de vergadering benoemd. Indien voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature voorzien door verkiezing.

Er is nog 1 vacature in het bestuur waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden.

 1. Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in 2018.
  * afvaardiging naar de VV 2019 (afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde)
  * benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV.
 2. Rondvraag.

             Sluiting van het vergadergedeelte.

    PAUZE.

Lezing door Ben Prins: “Zomaar wat plekjes met zomaar wat vogels”.

De lezing na de pauze heeft als titel ‘Zomaar wat plekjes met zomaar wat vogels” en wordt gegeven door ons lid Ben Prins.
Ben verzorgde al eerder een aantal lezingen voor onze afdeling waarbij andere diergroepen centraal stonden. Ditmaal dus de vogels in onze eigen wijde omgeving.
Door Ben en Els werden verschillende bekende en onbekende plekjes in Noordoost-Nederland bezocht waar foto’s konden worden gemaakt, die allerlei leuke gebeurtenissen vastlegden.
Als er voldoende tijd is, zal Ben ook ingaan op het gedrag van vooral ganzen, zwanen en kraaien in het vrije veld. Laat u verrassen door de mogelijkheden die er zijn om niet al te ver van huis mooie waarnemingen te kunnen doen. En laat u inspireren door gedragingen (in deze lezing) van vogels te bekijken. 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Gebouw De Klincke, Kerkstraat 16, Steenwijk
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina