Datum: 
maandag 19 februari 2018 20:00
Type activiteit: 
Vergadering

 

Agenda  ALV 19 februari 2018

 1. Opening
 2. Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) van 20 februari 2017 * Zie verderop in deze Koppel.
 3. Jaarverslag 2017 van de Vereniging.
  * zal op verzoek tijdens de vergadering worden uitgereikt.
 4. Verslagen van de werkgroepen (zie de website van de afdeling).
 5. Financieel verslag van de penningmeester.
  * De financiële stukken zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn en kunnen ook vanaf 

   14 dagen vòòr de vergadering bij de penningmeester worden opgevraagd.
- rekening en verantwoording over het jaar 2017
- verslag kascommissie over het jaar 2017
- begroting 2018
- vaststellen contributie 2019: Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
- benoeming kascommissie 2018

 1. Bestuursverkiezing
  Annette Bos en Tilly Berkenbosch zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt de leden Kees de Wilde en Belinda Kater kandidaat voor een functie in het bestuur.
Er zijn nog twee vacatures in het bestuur waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden.
Ten minste vijf leden gezamenlijk kunnen schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen tegenkandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven tegen welke van de door het bestuur gestelde kandidaat de tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met inachtneming van het hiervoor bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de vergadering benoemd. Indien voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature voorzien door verkiezing.

 1. Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in 2017.
  * afvaardiging naar de VV 2018 (afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde)
  * benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV. 
 1. Rondvraag.

Sluiting van het vergadergedeelte.

    PAUZE.

  Obe Brandsma houdt een lezing met als titel ‘Weidevogels in Noordwest-Overijssel: ontwikkelingen, bedreigingen en kansen’. In de lezing wordt een korte kenschets gegeven van de belangrijkste weidevogelgebieden in Noordwest-Overijssel. Specifiek zal worden ingegaan op de beschermingsactiviteiten van de Weidevogelbescherming De Noordwesthoek en de ontwikkelingen van de weidevogelstand in het weidevogelreservaat Giethoorn-Wanneperveen in de periode 1987-2017. Daarna zal worden ingegaan op de actuele ontwikkelingen, de bedreigingen en kansen voor weidevogels in de toekomst. 

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
de Klincke, Kerkstraat 16, Steenwijk
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina