Datum: 
maandag 20 februari 2017 20:00 tot 23:00
Type activiteit: 
Vergadering

KNNV Algemene Ledenvergadering 2017.

Hierbij nodigt het bestuur van de KNNV-afdeling De Noordwesthoek haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering (ALV), te houden op maandag 20 februari 2017 om 20.00 uur in het gebouw de Klincke, Kerkstraat 16 te Steenwijk.  

Agenda.

 1. Opening
 2. Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) van 15 februari 2016. 
  * Zie het volgende artikel
 3. Jaarverslag 2016 van de Vereniging.
  *  zie onze website; het jaarverslag zal op verzoek tijdens de vergadering worden uitgereikt.
 4. Verslagen van de werkgroepen
  * zie de website.
 5. Financieel verslag van de penningmeester.
  * De financiële stukken zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn en kunnen ook vanaf    14 dagen vóór de vergadering bij de penningmeester worden opgevraagd.
  - rekening en verantwoording over het jaar 2016
  - verslag kascommissie over het jaar 2016
  - begroting 2017
  - vaststellen contributie 2018: het bestuur stelt voor deze ongewijzigd te laten.
  - benoeming kascommissie 2018
 6. Bestuursverkiezing
  *Greet Sanderse is redactielid van de Koppel geworden en gaat daarom het bestuur verlaten.
  * Er zijn in 2017  verder geen bestuursleden aftredend.
  Naast de opengevallen plaats van Greet is er nog een vacature in het bestuur (dus nu 2 vacatures) waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden.
 7. Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in 2016.
  * afvaardiging naar de VV 2017 (afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde)
  * benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting van het vergadergedeelte.

  PAUZE.  (Consumpties zijn, ingevolge een besluit van de ALV van 15 februari 2016,  voor eigen rekening.)

Na afloop van de vergadering neemt Johann Prescher ons mee in de wereld van de vleermuizen. Hij zal ons het nodige vertellen over de soorten die in de Kop van Overijssel kunnen worden verwacht. Leefwijze, voedsel en jachttechniek en zeldzaamheid in onze omgeving van de verschillende soorten komen aan bod. Het begrip kraamkamer in dit verband zal nader worden toegelicht.

Speciale aandacht zal er zijn voor de meervleermuis, een voor landelijke begrippen bijzondere soort waarover nog veel te ontdekken valt. Over de wijze waarop het onderzoek naar deze soort in onze omgeving gestalte zal krijgen, worden we nader geïnformeerd.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
de Klincke, Kerkstraat 16 te Steenwijk.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina