Datum: 
maandag 17 februari 2020 20:00
Type activiteit: 
Vergadering

 

Agenda  Algemene ledenvergadering KNNV afdeling op 17 februari 2020 in De Klincke.

 1. Opening.

 

 1. Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) van 18 februari 2019 * Zie verderop in deze Koppel.

 

 1. Jaarverslag 2019 van de Vereniging.
  * zal op verzoek tijdens de vergadering worden uitgereikt.

 

 1. Verslagen van de werkgroepen (zie de website van de afdeling).

 

 1. Financieel verslag van de penningmeester.
  * De financiële stukken zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn en kunnen ook vanaf

   14 dagen vòòr de vergadering bij de penningmeester worden opgevraagd.
- rekening en verantwoording over het jaar 2019
- verslag kascommissie over het jaar 2019
- begroting 2020
- vaststellen contributie 2021: Het
bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
- benoeming kascommissie 2020

 

 1. Bestuursverkiezing.
  Ton Bode en Emile de Leeuw zijn aftredend en beiden stellen zich herkiesbaar.


Ten minste vijf leden gezamenlijk kunnen schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen tegenkandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven tegen welke van de door het bestuur gestelde kandidaat de tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met inachtneming van het hiervoor bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de vergadering benoemd. Indien voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature voorzien door verkiezing.

Er zijn nog twee vacatures in het bestuur waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden. Er wordt met name (dringend) nog gezocht naar een lid dat, in samenspraak met de excursieregelaar van de IVN afdeling, viermaal per jaar de excursies wil organiseren.

 1. Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in 2019.
  * afvaardiging naar de VV 2020 (afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde)
  * benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV.

 

 1. Rondvraag.

             Sluiting van het vergadergedeelte.

    PAUZE.

 

Lezing door Merel Klaarmond over de egel en het jaar van de egel 2019.

De egel: wie kent hem niet? Knorrende viervoetertjes die in de schemering door de tuin schuifelen en de slakken van de sla plukken. Het lijkt niet zo goed te gaan met de egel in Nederland, al weten we nog niet goed waarom. Om meer onderzoek naar de egel mogelijk te maken, richtte Merel Klaarmond de Egelwerkgroep op, als onderdeel van De Zoogdiervereniging. Inmiddels heeft de werkgroep een viertallig bestuur en meer dan 200 leden. Om de egel extra in het zonnetje te zetten (niet echt natuurlijk, de egel blijft een nachtdier) werd 2019 uitgeroepen tot Jaar van de Egel. Ineens schoten overal ‘egelsnelwegen’ als paddenstoelen uit de grond, gingen de ‘E-teams’ weer de weg op en telde heel Nederland massaal egels tijdens het jaarlijkse Egelweekend. Wat heeft het afgelopen jaar allemaal opgeleverd? En hoe gaat het nu eigenlijk met onze stekelige zoogdiertjes? En hoe kunnen we de handen ineenslaan om de egel te beschermen?

Naar de antwoorden op deze vragen kunnen we alleen maar nieuwsgierig zijn!

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
De Klincke: Kerkstraat 16, 8331 JC Steenwijk
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina