Lezingen, bijeenkomsten van werkgroepen, ledenvergaderingen en cursussen vinden veelal plaats in hervormd centrum 'De Klincke'; excursies hebben doorgaans als verzamelplaats de parkeerplaats bij multifunctioneel centrum 'De Meenthe' tegenover het station van Steenwijk. Van daar gaat het carpoolend, soms per fiets, verder. In een enkel geval wordt voor een activiteit een andere locatie gekozen; zie daarom altijd de agenda. Tenzij anders vermeld zijn er aan lezingen en excursies geen kosten verbonden. Wel wordt van u verwacht dat u bij excursies een brandstofvergoeding betaalt als u met iemand meerijdt; de zgn 'mee-rij-vergoeding': deze bedraagt 5 eurocent/kilometer/persoon.

Verwijzingen:

'De Klincke', Kerkstraat 16, Steenwijk /Het vaste vertrekpunt is de P&R parkeerplaats aan de Eesveense zijde van de spoorbaan. 'De Meenthe' en 'De Meenthe' (zaal Constantijn), Stationsplein 1, Steenwijk (Googlemaps: Link )

Buitencentrum 'De Weerribben' (Staatsbosbeheer), Hoogeweg 27, Ossenzijl. Is ook bekend als het NAC (NatuurActiviteitenCentrum) (Googlemaps:Link).

Behalve onderstaande, zijn geen aankondigingen van bestuur, lezingen, excursies en/of werkgroep(en) gemeld.

 

Ale activiteiten zijn te vinden op onze Home pagina onder activiteiten of de AGENDA LINK

 

 

 

 Archief  oud 2014

"2014 

 

Zaterdag 28 juni

 

gaan we kijken op de buitendijkse kwelder bij Holwerd-Oost. Henk-Jan van der Veen, Noordwesthoeklid en werkzaamals projectleider bij Staatsbosbeheer, leidt ons hier rond en vertelt over de plannen die eind dit jaar van start gaan in dit gebied. In het buitendijkse kweldergebied ten oosten van de Veerdam in Holwerd (het veer naar Ameland), werkt Staatsbosbeheer aan het project ʻNaar Buiten Holwerdʼ. Doel van dit plan is om de natuurlijke dynamiek die zo kenmerkend is voor de Waddenzee in dit gebied terug te brengen, door de getijdewerking en het aanslibben van grond nieuwe impulsen te geven. Een van de maatregelen die Staatsbosbeheer neemt is het verwijderen van een zomerkade die nu nog de scheiding vormt tussen de jonge en oudere kwelder. Hierdoor krijgen eb en vloed weer volop de ruimte in het gebied. Verder is een vogelplas in het plan opgenomen nabij de veerdam. Vanaf de weg is het straks mogelijk om op relatief korte afstand diverse wad- en kustvogels te bekijken, waaronder bergeend en kluut. Henk-Jan zal deze dag uitleg geven over het kwelderplan en ons tegelijk laten kennismaken met de zilte plantengroei en het rijke vogelleven. In verband met vloed en/ of natte terreinomstandigheden is het dragen van laarzen aan te raden. Ook een verrekijker en iets te eten en te drinken zijn aan te raden. Kijk voor informatie over het gebied op SBB Fryslan: http:// staatsbosbeheerfryslan.wordpress.co m/.

 

We vertrekken om 08.30u vanaf de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station in Steenwijk. Aan het eind van de middag zijn we weer terug in Steenwijk.

 

Nadere informatie: Henk-Jan van der Veen, telefoon 0521 517171.

 

 

Zondag 22 juni

 

houdt de zoogdierenwerkgroep van het KNNV- gewest IJsselstreek een excursie de Ossenwaard bij Deventer, waar naar (sporen van) bevers en otters zal worden gezocht, maar ook andere zoogdieren zullen niet aan de aandacht ontsnappen. De excursie duurt van 09.00 - 12.00u en staat onder leiding van Tom Dekker van IVN afdeling Deventer.

 

Opgave is gewenst vóór 19 juni, reginavlijm@gmail.com, onder opgave van naam, telefoonnummer en aantal personen. De organisatie behoudt zich het recht voor om de excursie bij voorspelde slechte weersomstandigheden niet door te laten gaan. Deelnemers ontvangen in dat geval uiterlijk om 20.00u de avond tevoren bericht.

 

We vertrekken om 07.45u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van station Steenwijk.

 

De aanwezige deelnemers regelen gezamenlijk het vervoer naar het vertrekpunt, de parkeerplaats bij de zendmast bij de spoorbrug aan de Lagesteenweg te Deventer (Worpzijde).

 

Zondag 15 juni

 

 

is er een herhaling van de wandelexcursie op 18 mei. Zie voor de beschrijving bij die datum.

 

Vrijdag 30 mei

 

 

 

van 13.30u tot ongeveer 15.30u fietsen we door de Weerribben en laten we ons verrassen door de verhalen over de historie, cultuur en natuur van het gebied. De tocht voert vanaf het bezoekerscentrum naar de vogelkijkhut bij de Meenthebrug, waar je uitzicht hebt over de petgaten en misschien een ijsvogeltje kunt signaleren (dus verrekijker mee). Vervolgens fietsen wij langs de Boonspolder, naar het Woldlakebos, waar de oorspronkelijk geplande ontginning rond 1958 is gestopt. De zandpaden voor de toekomstige wegen, de petgaten en de legakkers voor de turf zijn hier nog duidelijke te onderscheiden. Onderweg bij een stukje nieuwe natuur hopen we veel watervogels te zien, zoals de lepelaar, grote zilverreiger en oeverloper.

 

Verder gaan we via de Vlodder naar de Tjaskermolen nabij het trilveen en verder over het fietspad langs de Kloosterkooi (oude eendekooi), via Kalenberg en de Kalenbergergracht terug naar Ossenzijl. Op deze route treffen we mooie vergezichten. De lengte van de fietstocht zal ongeveer 15 kilometer zijn en is voor jong en oud goed te doen.

 

Het vertrek om 13.30u (eigen fiets meenemen) is van de parkeerplaats bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.

 

De excursie staat onder leiding van Bertus Otten, telefoon 0561 451744. 

 

Zondag 18 mei 

 

 

is er een gezinswandeling in de Rottige Meenthe. Het natuurreservaat Rottige Meente behoort evenals ʻgrote broerʼ De Weerribben tot de restanten van het laagveenmoeras dat zich ooit over een groot deel van Nederland uitstrekte. Als gevolg van de vervening is een schitterend gebied ontstaan waar onder andere de otter, de grote vuurvlinder en de roerdomp te vinden zijn. Het vertrek is om 10.30u vanaf de parkeerplaats bij de Oldelaamsterbrug in Munnekeburen (aan de Grindweg).

 

De wandeling, die tot ongeveer 12.30u zal duren, staat onder leiding van Sandra Visser, telefoon 0561 480820 of 06 25246139.

 

Zaterdag 17 mei

 

 

 

 wordt er in Park Rams Woerthe een wandeling gehouden, waarbij aandacht zal worden besteed aan knoppen inontwikkeling en, in het kader van de nationale vogelweek, aan de zangvogels in het park. Maar niet alleen de roeken zullen de aandacht trekken. Het is vooral de bedoeling om de verschillende kleine vogels aan hun zang te herkennen. Verschillende mezen, zwartkop en tjiftjaf, roodborst en winterkoning moeten er in deze tijd van het jaar hun lied ten gehore brengen. Maar we laten ons graag verrassen. Het herkennen van bomen en struiken en informatie over het park zullen tijdens de excursie ter sprake komen, maar de nadruk zal op de vogelzang liggen.

 

We vertrekken om 07.00 uur bij de hoofdingang van park Rams Woerthe. De excursie duurt tot ongeveer 10.00 u.

 

Nadere inlichtingen: Piet Hein Klip en Henk Bergsma, telefoon 0521 514097.

 

 

 

Zondag 11 mei,

 

moederdag, is er een ontdekkingstocht voor moeders en hun geliefden door De Weerribben. Al wandelend verkennen we het gebied met een gids. Er wordt aandacht geschonken aan de ontstaansgeschiedenis, de planten en dieren en het beheer. Bij bijzondere bomen en planten uit het gebied wordt stilgestaan. Misschien kan er zelfs even op het water gelopen worden! Het vertrek is om 10.30u van de parkeerplaats bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Hoogeweg in Ossenzijl. De wandeling zal tot ongeveer 12.30u duren.

 

Nadere informatie: Colette de Haas, telefoon 0561 481407.

 

Zaterdag 3 mei

 

 

gaan we vogels kijken in Gaasterland, waar we veel vogels kunnen bewonderen die dan op doortrek zijn naar het noorden of die hier blijven om te broeden en hunjongen groot te brengen. Vooral de Workumer buitenwaard is de moeite waard, dus daar nemen we de tijd om weidevogels zoals kemphaan, tureluur en kievit van nabij te bekijken. Onze excursie gaat vanuit Steenwijk naar Ossenzijl, dan via de Hopweg naar Lemmer. Hier nemen we een kijkje in de haven. De excursie gaat dan verder naar de Leien richting Oudemirdum en langs de kust lijn naar Stavoren. Via Warns rijden we dan naar de Workumer buitenwaard waar, behalve weidevogels ook in het riet levende vogels zijn te zien en te horen. Een verrekijker en proviand zijn op deze dag excursie niet overbodig. We vertrekken om 8.00 uur vanaf parkeerplaats aan Eesveense kant van het station Steenwijk en om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het buitencentrum in Ossenzijl.

 

Nadere informatie: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

 

Zaterdag 26 april

– Koningsdag – vroegevogelzangexcursie De Eese Voor het eerst niet op 30 april, maar op 26 april houden we onze traditionele vroegevogelzangexcursie. Met de zachte winter achter de rug hebben de (zang)vogels er vast zin in. We rekenen er op, dat soorten als boompieper, fitis, bonte vliegenvanger en zwartkop terug zijn uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Maar ook een soort als de zwarte specht, een blijver in de winter, kunnen we ontmoeten. Dit jaar verkennen we het oostelijke deel van de Eese. Dit is een gevarieerd deel met enkele vennen, een heitje en loof- en naaldbos. Het vertrek is om 06.45u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station Steenwijk en om 07.00u van de ingang aan de Braamweg te Eesveen.

 

Nadere informatie: Ton Bode, telefoon 0521 512074.

Zaterdag 19 april

 gaan we vogels kijken in de Rottige Meente. We maken een wandeltocht waarbij we ook de vogelkijkhut in dit gebied zullen aan doen. Neem een verrekijker, laarzen mee en trek warme kleding aan! Wie weet spotten we steltlopers, grutto ́s of een torenvalk. We verzamelen ons deze ochtend om 9.45u op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer te Ossenzijl en zullen daar tegen 12.00 uur weer terug zijn.

Nadere informatie: Tjeerd van der Meer, telefoon 0521 511549.

Zondag 13 april

 houdt de zoogdierenwerkgroep van het KNNV- gewest IJsselstreek een excursie naar Natuurpark Lelystad, waar (sporen van) otters, bevers,edelherten en wilde zwijnen kunnen worden gezien. Daarnaast komen er in het natuurpark (toegang gratis, parkeerkosten € 3,00) ook een aantal niet-inheemse soorten voor. De excursie duurt van 10.00u - 14.00u en staat onder kleiding van Hans Fondse van de afdeling Noordwest-Veluwe.

Opgave is gewenst vóór 10 april, reginavlijm@gmail.com, onder opgave van naam, telefoonnummer en aantal personen. De organisatie behoudt zich het recht voor om de excursie bij voorspelde slechte weersomstandigheden niet door te laten gaan. Deelnemers ontvangen in dat geval uiterlijk om 20.00u de avond tevoren bericht.

We vertrekken om 08.45u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van station Steenwijk.

De aanwezige deelnemers regelen gezamenlijk het vervoer naar het natuurpark, Vlotgrasweg 11 te Lelystad.

12 april 2014

KNNV gewestelijke excursie naar Schiermonnikoog 

Deze excursie staat onder leiding van Hans Grotenhuis van de afdeling Deventer en Tjalling van der Meer van de afdeling Noordwest-Veluwe.

Een excursie naar Schiermonnikoog is in deze periode zeker de moeite waard. We zijn een lange dag op het eiland om rond te struinen in de duinen, over de kwelders en langs het strand. Aangekomen op het eiland bestaat de keuze om vanaf de Veerdam te gaan wandelen met Hans of om te gaan fietsen met Tjalling. De fietstocht wordt afgewisseld met enkele korte wandelingen. Meenemen: eten en drinken voor de hele dag. Het soort schoeisel is wat lastig aan te geven. Bij droog weer kom je een heel eind (alleen niet op het wad als het laag water is) op bijvoorbeeld bergschoenen, maar bij langdurige regen in de voorgaande periode staan grote delen van de duinvalleien helemaal onder water en zijn laarzen beslist noodzakelijk. Natuurlijk is ook een verrekijker onontbeerlijk op dit vogeleiland.

We verzamelen uiterlijk om 09.15 uur (vertrek boot Lauwersoog 09.30 uur) bij de aanlegsteiger in Lauwersoog. We houden rekening met de tijd die nodig is om te parkeren en een kaartje aan te schaffen. De kosten van de overtocht zijn € 12.30 en voor  65+ (met legitimatie) € 11.20. Vooraf kan een kaartje via internet worden gekocht. http://www.wpd.nl/schiermonnikoog/bestel-uw-e-ticket/ . We keren naar de vaste wal terug met de boot van 16.30 uur. De vaartijd is ongeveer 45 minuten. Het is op 16 november om 09.20 uur hoog water, zodat we met hoog water naar het eiland varen en met laag water weer naar de vaste wal. De huur van een fiets op het eiland kost € 6,- voor een dag. Fietsen kunnen op de veerdam van Schiermonnikoog worden gehuurd. Bij voorspelde slechte weersomstandigheden wordt de excursie uitgesteld naar een latere datum. Opgave, onder vermelding van het aantal personen en of men een fiets wil huren, kan bij Ton Bode, ton.bode@planet.nl. We vertrekken om 07.45u vanaf parkeerplaats aan Eesveense kant van het station Steenwijk. 

Op zaterdag 29 maart gaan we ganzen, zwanen en eenden kijken in de Kop van Overijssel.

 Op deze derde watervogelexcursie in dit kwartaal kunnen we ook al veel terug gekeerde weidevogels en steltlopers verwachten. Vanaf het vertrekpunt gaan we via de Kamp en de Achterweg naar de Dwarssloot Oost en de Auken bij Giethoorn Noord. Dit is een hoogwaterzone tussen Steenwijk en Giethoorn, waar een aantal ondiepe plassen (onder water gelopen weilanden) liggen, die inmiddels zijn omringd door struiken, bomen en rietkragen. Een bezoek aan de vogelkijkhut daar hoort tot de mogelijkheden, als de groep niet te groot is. Na de Auken rijden we richting Wanneperveen, langs de Kiersche wieden naar Zwartsluis. We vervolgen onze weg onder langs de dijk, langs de uiterwaarden van het Zwarte Water richting Hasselt. De uiterwaarden zijn in het voorjaar meestal een deel nat, wat veel vogels trekt. Nabij Hasselt zijn twee vogelkijkhutten aanwezig (indien mogelijk gaan we die bezoeken): een kijkhut aan de westkant van Hasselt, het Jutjesriet, liggend tegen de Mastenbroekerpolder en een kijkscherm achter de dijk bij een paar kolken tussen Hasselt en Genemuiden. Vanuit Hasselt gaan we via Zwartsluis door de Barsbekerpolder, Heetveld en via de Leeuwte door de polder tussen Sint Jansklooster en Blokzijl richting Blokzijl. Vandaar naar Baarlo en via Nederland weer richting Steenwijk.

Meenemen: verrekijker en eventueel een telescoop, laarzen, warme kleren, brood en drinken. Het vertrek is om 9.30 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station Steenwijk. Afhankelijk het weer en wat wordt gezien, zal de excursie ongeveer tot ca 15.00 uur duren.

 

Voor informatie: Tjeerd v.d. Meer, telefoon 0521 511549.

 

Maandag 17 maart 2014 Kleine marterachtigen: wezel, hermelijn en bunzing

door: Erwin van Maanen

De kleine marterachtigen, wezel, hermelijn en bunzing zijn tegenwoordig een vergeten groep geworden. Door hun onopvallende leefwijze en de moeilijkheid om ze te volgen in ons landschap weten we zeer weinig over hun wel en wee. Waarnemingen worden slechts incidenteel gemeld. Toch hebben deze dieren een heel interessante biologie en ecologie. Hun voorkomen vormt een aanwijzing voor de gezondheid van onze natuur en het landschap. De Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) doet vernieuwend onderzoek om er achter te komen hoe het tegenwoordig met deze kleine roofdieren gaat en waar ze van afhankelijk zijn.

Marters

Erwin van Maanen van de WKM en van ecologisch adviesbureau EcoNatura zal vertellen over het leven van kleine marterachtigen en over het onderzoek wat op dit moment in ontwikkeling is. Hij zal verscheidene aspecten belichten, waaronder herkenning en onderscheid, habitatkeuze, voedselecologie,voortplanting, plaats in cultuur en folklore, bedreigingen en bescherming. Erwin van Maanen is ecoloog met passie voor roofdieren en “rewilding”.

Veel informatie over deze dieren is te vinden op www.zoogdiervereniging.nl

 

De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.


Zaterdag 15 maart wordt er een vogelexcursie naar het Lauwersmeersmeergebied gehouden.

Deze inmiddels traditionele excursie gaat met de auto en duurt de hele dag. Vanuit een aantal waarnemingshutten en vanaf enkele goede uitkijkpunten zullen we de vogels bekijken. We zullen op deze tocht vogels zien die dan uitrusten van de lange trip vanuit het zuiden (Afrika) of die hier overwinterd hebben en voedsel zoeken om op te vetten voor de verdere trek naar de noordelijke broedgebieden.

We vertrekken om 8.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station Steenwijk en verwachten daar om 17.00 uur weer terug te zijn. Vergeet niet om warme kleding, een verrekijker en proviand voor onderweg mee te nemen.

Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

 

Op zaterdag 22 februari van 09.00-12.00u houdt Jacco Schilder een werkexcursie met als onderwerp rietteelt.

 De ochtend vangt aan met een theoretisch gedeelte en na de koffiepauze gaan we zelf aan de slag. Tijdens deze doe-excursie wordt een kijkje achter de schermen van de rietteler genomen.

Wie kent niet de sfeervolle plaatjes van de noeste arbeiders in de uitgestrekte rietvelden. Het geluid van ronkende rietmachines, de prachtige roep van de Wulp en aan de horizon de rookpluimen van de brandende ruigte. Fantastisch om eens van dichtbij mee te maken!!!. Nadat de turfwinning eind 19e eeuw afnam, richtte de plaatselijke bevolking zich meer en meer op de rietteelt. De rietteler is een onmisbare factor in de Weerribben. Doordat de rietlandpercelen jaarlijks in de wintermaanden worden gemaaid blijft de Weerribben een uniek soortenrijk moerasgebied. De ochtend bestaat uit een excursie waarbij de rietteler centraal staat. Na een kop warme koffie of thee kunnen de handen uit de mouwen worden gestoken en kan er meegeholpen worden bij het oogsten van het riet. U kunt zich opgeven via email: jaccoenmonica@tele2.nl

 

Vanwege het drassige terrein moeten er regenlaarzen gedragen worden. De excursie vindt plaats in het noordoostelijke deel van de Weerribben in het gebied ten noorden van het kanaal Steenwijk-Ossenzijl. Een exacte routebeschrijving ontvangt u na opgave. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

 

 

 

Zaterdag 8 februari  brengen we weer eens een bezoek aan de omgeving van Zwolle. Het Engelse Werk en de Vreugderijkerwaard staan op het programma. Het Engelse Werk, een voormalige vesting, is in de 19e eeuw als stadspark voor Zwolle aangelegd en ligt direct aan de winterdijk. In de uiterwaarden van de IJssel ligt een vogelkijkhut.

Vanuit deze hut zullen diverse watervogelsoorten kunnen worden gezien. De Vreugderijkerwaard heeft een gegraven nevengeul. Deze uiterwaard staat bekend om de bijzondere vogelwaarnemingen die er bij tijd en wijle worden gedaan. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf de dijk en vanuit een kijkhut is het gebied goed te overzien. Op de terugweg bestaat er nog de kans om de vogelkijkhut het Jutjesriet bij Hasselt met een bezoek te vereren en ook onderweg zal er af en toe worden gestopt om waarnemingen te doen.Een verrekijker, warme kleding en enig proviand is op deze excursiedag niet overbodig. 

We vertrekken om 9.00 uur van de parkeer plaats aan de Eesveense kant van het station Steenwijk en verwachten halverwege de middag weer terug te zijn. Voor informatie: Joop Rijpkema, telefoon 0522 253509.

 

Maandag 20 januari 2014Natuur onder de Middernachtzon

door: Jan van der Knokke

 Deze lezing gaat hoofdzakelijk over het noordelijkste deel van Scandinavië, boven de poolcirkel. We zien gletsjers zoals de Nigardsbreen met blauw ijs en de Jostabreen in het gebiedJotunheimen.

BrikdalsbreenNigardsbreen

Het gebied is ruig en onherbergzaam, landschappelijk mooi om te zien. De stilte kun je bijna horen. De afstanden zijn groot, evenals het verschil in klimaat. Het korte voorjaar geeft een explosie van leven. De dag is lang, de zon gaat immers niet onder. Daarom kan de temperatuur soms flink oplopen. Planten klemmen zich vast aan de rotsen in een poging te overleven. De muskusos met zijn lange haren ziet er rustig uit, maar kan plotseling uithalen als je te dichtbij komt en kan dus gevaarlijk zijn! Het gebied is kleurrijk in veel opzichten, waarbij de ruska, het Lapse woord voor herfstkleuren, het gebied in vuur en vlam kan zetten. Het tweede deel van de lezing gaat hierover. Kort na dit spektakel valt de lange winter in waarbij de temperatuur kan dalen tot -50 graden Celsius. Zie ook www.janvanderknokke.nl

De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

 Zaterdag 8 februari brengen we weer eens een bezoek aan de omgeving van Zwolle. Het Engelse Werk en de Vreugderijkerwaard staan op het programma. Het Engelse Werk, een voormalige vesting, is in de 19e eeuw als stadspark voor Zwolle aangelegd en ligt direct aan de winterdijk. In de uiterwaarden van de IJssel ligt een vogelkijkhut. Vanuit deze hut zullen diverse watervogelsoorten kunnen worden gezien. De Vreugderijkerwaard heeft een gegraven nevengeul. Deze uiterwaard staat bekend om de bijzondere vogelwaarnemingen die er bij tijd en wijle worden gedaan. Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar vanaf de dijk en vanuit een kijkhut is het gebied goed te overzien. Op de terugweg bestaat er nog de kans om de vogelkijkhut het Jutjesriet bij Hasselt met een bezoek te vereren en ook onderweg zal er af en toe worden gestopt om waarnemingen te doen.

 

Een verrekijker, warme kleding en enig proviand is op deze excursiedag niet overbodig. We vertrekken om 9.00 uur van de parkeer plaats aan de Eesveense kant van het station Steenwijk en verwachten halverwege de middag weer terug te zijn. Voor informatie: Joop Rijpkema, telefoon 0522 253509.

 

Op zaterdag 18 januari gaan we al zwervend door de kop van Overijssel naar vogels kijken.

Vanuit Steenwijk rijden we naar Ossenzijl waar de tweede verzamelplaats is. We zijn dan al in de buurt van Blankenham, waar we in de kolkjes kijken als die niet zijn dicht gevroren. In deze doorbraakkolken zijn vaak eenden te zien. Via de dijk rijden we naar Blokzijl en vervolgens door de landerijen naar Sint Jansklooster. Onderweg zullen we wel veel ganzen zien krijgen. Bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten gaan we even uit de auto om een kijkje te nemen op het vlonderpad bij de Beulakerwiede. Daarna vervolgen we onze weg via Heetveld naar de Barsbekerpolder en Zwartsluis. Van Zwartsluis rijden we benedendijks naar het gehucht Velde, waar we de dijk oversteken naar de vogelhut bij Zwartewaterklooster. Daarna gaan we naar het Conradkanaal via de Postweg met een goede kans om aan beide kanten van de weg reeën te zien. Dan gaat de rit richting Meppel en Wanneperveen, met een stop bij het zandgat aan het Kiersche Wiedenpad. Via Roekenbosch en Gasthuisdijk komen we bij De Auken waar altijd wel wat te zien is. Dit is onze laatste stop voordat de excursie wordt afgesloten. Een verrekijker, warme kleding en enig proviand is op deze excursiedag niet overbodig. We vertrekken om 8.30 uur van de parkeer plaats aan de Eesveense kant van het station Steenwijk en om 9.00 uur bij het Buitencentrum in Ossenzijl. Voor informatie: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

 

Zaterdag 4 januari – KNNV Winterkuier over De Woldberg en De Eese met soep en drankje na afloop.

Vertrek 09.30u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station en om 09.45u vanaf de parkeerplaats aan de Bergweg (na het tunneltje).

Ton Bode leidt ons dit keer rond door dit mooie gebied. We hopen dat we ons kunnen laten verrassen door winterse taferelen en misschien dat groepjes wintervogels ons pad kruisen en dat de contactroepjes die we horen ons tot soortdeterminatie kunnen brengen. Diverse mezensoorten trekken in de winter rond, vaak ook samen met goudhaantjes. Maar ook voor andere soorten zullen we onze ogen niet sluiten. Er waren in 2013 veel kruisbekken in het land. Zeker als er paren achterblijven die in onze omgeving gaan broeden, maken we een goede kans om de rode mannetjes en de groene vrouwtjes te zien. Ook een waarneming aan een of meer eekhoorns in een winters tafereel kan de harten sneller doen kloppen. Wie gaat er mee op deze ontdekkingstocht?

Tuk's  Theehuis

Na afloop van de excursie, die tot ongeveer 12.15u duurt, stelt het bestuur de deelnemers in staat om warm te worden en samen te genieten van een kop soep en een drankje in Tuk’s theehuis. Dat lijkt een goed begin van het nieuwe jaar met veel goede voornemens voor weer een jaartje natuur. In verband met de catering is het gewenst dat u zich vóor 3 januari voor deze excursie opgeeft bij Ton Bode (voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of 0521 512074).

 

Archief  2013:

vrijdag 20 december

 KNNV excursie ‘luisteren naar uilen’

De traditionele bosuilenexcursie op het einde van het jaar leidt ons weer naar de Woldberg. Het is een oud bos met veel oude en holle bomen dat een ideaal leefgebied voor een holenbroeder als de bosuil is. Het afwisselend gebied met houtwallen, graanakkers en grasvelden biedt veel prooien in de vorm van muizen en vogels aan de bosuil. Jaarlijks broeden er enkele paren in dit gebied. Het broedseizoen van de bosuil begint al in december. Het mannetje zet dan door te roepen zijn territorium af. Hierdoor laat hij aan andere bosuilmannen merken dat zijn territorium al bezet is en dat ze het niet moeten wagen om dat over te nemen. We verwachten bosuilen te horen op deze avond en er wellicht ook één te zien.

Bosuilen

20.30u vertrek vanaf de parkeerplaats bij De Woldberg (na het tunneltje aan de Bergweg).We zullen om ongeveer 22.00u terug zijn.

Nadere inlichtingen: Thijs Krösschell, 0521 795081.

Maandag 16 december

 Overijssel tussen Regge en Reest door Philip Friskorn

In Overijssel zijn veel erfenissen uit de ijstijd te vinden. Opvallend zijn de stuwwallen in Twente en die van de Sallandse Heuvelrug, waar we voor Nederland unieke hoogtes bereiken van 80-85 meter boven N.A.P. Vanuit de moerassen bij Haaksbergen kom je al snel bij Diepenheim, waar de oorsprong van de Regge ligt. De Regge is 100 jaar geleden sterk gekanaliseerd, maar oude meanders bestaan nog of worden teruggegeven aan de dynamiek van de rivier. De Regge komt ten zuiden van Ommen, na een scherpe draai langs de Steile Oever bij landgoed Eerde, uit in de Vecht. Na het passeren van het Vechtdal bereiken we spoedig de grens met Drenthe. De prachtig meanderende Reest vormt voor een groot deel de natuurlijke grens tussen Overijssel en Drenthe en is een van de meest onaangetaste riviertjes van Nederland. Voor meer informatie over het gebied zie ook: www.hetreestdal.nl en www.landschapoverijssel.nl

De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

zaterdag 30 november:

Sovondag (Nijmegen), voor programma zie www.sovon.nl

Maandag 18 november:

De wolf terug in Nederland: wat nu?  door Erwin van Maanen

Let op: Deze lezing vindt plaats in De Meenthe en opgave vooraf is in verband met het beperkte aantal plaatsen verplicht!

Op deze avond zal het boek 'De zoogdieren van Overijssel', een uitgave in 2011 van de Zoogdierwerkgroep Overijssel voor € 20,- verkrijgbaar zijn. In deze uitgave, die alle in het wild voorkomende soorten zoogdier in de provincie behandelt, wordt gerefereerd aan het verdwijnen van de wolf in de 18e eeuw.

Exemplaren van het boek kunnen worden gereserveerd door een e-mail met naam en adres te sturen aan Ton Bode, voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl. De boeken kunnen op 18 novemberuitsluitend tegen contante betaling worden afgehaald.

In juli van deze zomer werd een wolf doodgereden bij Luttelgeest in de Noordoostpolder. Dat zorgde voor enige commotie. De wolf was echt terug in Nederland, zo bleek uit wetenschappelijk onderzoek; de wolvin was afkomstig uit Oost-Europa. Kort daarvoor, in het voorjaar, werd een andere wolf met een cameraval vastgelegd bij de Duitse plaats Meppen, 10 km ten oosten van Emmen in Drenthe. Mogelijk liepen er enkele jaren eerder en zelfs nu nog enkele wolven heimelijk in Nederland rond. Dit kunnen wolven zijn uit populaties in Duitsland, en Oost- en Zuid-Europa, die op zoek zijn naar een eigen leefplek en een maatje om zich te vestigen en voort te planten.

Om een breed publiek en verscheidene belangengroepen te informeren over de mogelijke terugkeer en betekenis van de wolf in Nederland, organiseert ecologisch onderzoeksbureau EcoNatura in opdracht van ARK Natuurontwikkeling en Wolven in Nederland een serie van in totaal 10 lezingen over de wolf. De lezingen vinden verspreid in de provincies Drenthe en Overijssel plaats. De Wolf zal door Erwin van Maanen, ecoloog en roofdierdeskundige, objectief voor het voetlicht worden gebracht met beantwoording van belangrijke vragen als: zijn wolven gevaarlijk voor mensen en (landbouw)huisdieren, wat betekent de wolf voor onze natuur en kan de soort zich hier duurzaam handhaven, en wat kunnen we doen om vreedzame samenleving met de wolf te bewerkstelligen en conflicten praktisch te voorkomen op basis van ervaringen elders in de wereld?

De lezing vindt plaats in De Meenthe, Stationsplein 1 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Opgave vooraf bij Sicco Hoekstra per email, secretaris@noordwesthoek.knnv.nl of schriftelijk aan KNNV-afdeling De Noordwesthoek, Postbus 171, 8330 AD Steenwijk.

 

 

zaterdag 16 november

KNNV gewestelijke excursie naar Schiermonnikoog 

Deze excursie staat onder leiding van Hans Grotenhuis van de afdeling Deventer en Tjalling van der Meer van de afdeling Noordwest-Veluwe.

Een excursie naar Schiermonnikoog is in deze periode zeker de moeite waard. We zijn een lange dag op het eiland om rond te struinen in de duinen, over de kwelders en langs het strand. Aangekomen op het eiland bestaat de keuze om vanaf de Veerdam te gaan wandelen met Hans of om te gaan fietsen met Tjalling. De fietstocht wordt afgewisseld met enkele korte wandelingen. Meenemen: eten en drinken voor de hele dag. Het soort schoeisel is wat lastig aan te geven. Bij droog weer kom je een heel eind (alleen niet op het wad als het laag water is) op bijvoorbeeld bergschoenen, maar bij langdurige regen in de voorgaande periode staan grote delen van de duinvalleien helemaal onder water en zijn laarzen beslist noodzakelijk. Natuurlijk is ook een verrekijker onontbeerlijk op dit vogeleiland.

We verzamelen uiterlijk om 09.15 uur (vertrek boot Lauwersoog 09.30 uur) bij de aanlegsteiger in Lauwersoog. We houden rekening met de tijd die nodig is om te parkeren en een kaartje aan te schaffen. De kosten van de overtocht zijn € 12.30 en voor  65+ (met legitimatie) € 11.20. Vooraf kan een kaartje via internet worden gekocht. http://www.wpd.nl/schiermonnikoog/bestel-uw-e-ticket/ . We keren naar de vaste wal terug met de boot van 16.30 uur. De vaartijd is ongeveer 45 minuten. Het is op 16 november om 09.20 uur hoog water, zodat we met hoog water naar het eiland varen en met laag water weer naar de vaste wal. De huur van een fiets op het eiland kost € 6,- voor een dag. Fietsen kunnen op de veerdam van Schiermonnikoog worden gehuurd. Bij voorspelde slechte weersomstandigheden wordt de excursie uitgesteld naar een latere datum. Opgave, onder vermelding van het aantal personen en of men een fiets wil huren, kan vóór 9 november bij Ton Bode, ton.bode@planet.nl. We vertrekken om 07.45u vanaf parkeerplaats aan Eesveense kant van het station Steenwijk.

zaterdag 9 november

Overijsselse vogelaarsdag (Olst - Deventer)

zondag 3 november

KNNV excursie naar het Brandeveen

We maken dit keer een wandeling van 7 km vanaf de Studentenkampweg in Wapserveen naar het Brandeveen. De wandeling voert  voor driekwart om de plas en gaat daarna een stukje langs de restanten van het oude turfvaartje, waarover vroeger de turf vanuit het Brandeveen werd vervoerd naar de Uffelter Boervaart en de Drentse Hoofdvaart. Tijdens de wandeling wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het landschap. Je hebt te maken met dekzand uit de laatste ijstijd, met heidevelden, met stuifzanden als gevolg van uitputting van de bodem, met het vastleggen van dat stuifzand door aanplant van dennen, maar ook vastlegging op natuurlijke manieren door mossen en korstmossen. Te midden van die stuifzanden lag onder andere het Brandeveen, waar vanaf het begin van de 19e eeuw vervening plaatsvond. Het gevolg daarvan was het ontstaan van de grote plas en de aanleg van het turfvaartje dat later overstoven werd door stuifzanden. Dat is nog goed zien. Het is een prachtige wandeling. Bovendien is er omstreeks deze tijd kans op het waarnemen van een klapekster en zijn de herfstkleuren op zijn mooist.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf parkeerplaats aan Eesveense kant van het station Steenwijk. Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn we terug in Steenwijk. Zie voor meer informatie de wandeltip in dit blad of bel Theo van de Graaf, telefoon 0521-587345.

zaterdag 2 november 

natuurwerkdag voor vrijwilligers op de Woldberg

 

Zie voor informatie, opgave en deelname bladzijde 8 in de Koppel.

zaterdag 26 oktober –

IVN Vogels kijken in Gaasterland

Dit keer gaan we vogels kijken in zuidwest-Friesland, waar we veel eenden- en ganzensoorten kunnen bewonderen, die dan net uit het noorden zijn gekomen om hier te overwinteren of op doortrek zijn. Natuurlijk krijgen ook de andere vogels onze aandacht. Onze excursie gaat vanuit Steenwijk naar Ossenzijl, vervolgens via de Hopweg langs het Kuinderbos naar Lemmer. Hier nemen we een kijkje in de haven. We gaan dan verder naar de Leien richting Oudemirdum, rijden langs de kustlijn naar Stavoren en gaan via Warns naar de Workumerbuitenwaard waar altijd wel iets te zien is. Een verrekijker, warme kleding en proviand zijn op deze dagexcursie niet overbodig. We vertrekken om 8.00 uur vanaf parkeerplaats aan Eesveense kant van het station Steenwijk en om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het buitencentrum in Ossenzijl. Meer informatie: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

dinsdag 22 oktober

18.00 uur IVN ‘Schemerschim gezinswandeling’ op de Wolberg onder leiding van Bibi Rozeboom.

Zie de beschrijving van deze wandeling op 15 oktober.

dinsdag 15 en 22 oktober 

  IVN ‘Schemerschim gezinswandeling’

Ervaar het bos op een andere manier tijdens de overgang van dag naar nacht! De schemerschim kent de geheimen van de Woldberg. Tijdens een 2 uur durende wandeling neemt de IVN gids het gezin mee op ontdekkingstocht door het bos. Daarbij zullen alle zintuigen gebruikt worden; proeven, ruiken, zien, en horen. De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

Tip: Trek warme kleren en laarzen aan, een zaklamp is niet nodig.

Ervaar het bos op een nieuwe manier! Wie durft er mee?

Verzamelplaats: P- plaats tegenover camping ’t Kappie, Bergweg 76, 8336 MC Baars. Aan deze wandeling, die duurt van 18.00 – 20.00u, zijn geen kosten verbonden.

Nadere inlichtingen:  Bibi Rozeboom, telefoon 0521-852338.

Maandag 21 oktober:

Vogels van de Stellingwerven en De Natuur in Polen door Ruurd Jelle van der Leij

Ruurd

Natuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij groeide op in Oldeholtpade en raakte daar al jong vertrouwd met het vogelleven van de Stellingwerven. Hij raakte in de ban van het fotograferen en is inmiddels fulltime natuurfotograaf. Vanaf 2008 begon hij met het fotograferen van de vogels in de Stellingwerven voor het inmiddels verschenen boek: “Et Stellingwarver voegelboek”. Voor de pauze zal hij ons meenemen naar deze nabijgelegen vogelwereld. Na de pauze gaan we een stuk verder weg, namelijk naar Polen. Aan de hand van een mooie serie foto's zal hij laten zien hoe ook Nederland er tientallen jaren geleden nog bij lag. Door de ongerepte natuur en extensief beheerde velden in Polen kunnen we daar nog een goed beeld van krijgen. Het is er een paradijs voor vele vogelsoorten. Vooral de vogels die in Nederland weinig voorkomen spreken natuurlijk tot de verbeelding, zoals draaihals, patrijs, hop, klapekster en grauwe klauwier. Naast vogels komt ook een aantal zoogdieren voorbij. Voor meer informatie over de spreker en zijn onderwerpen kunt u terecht bij www.highkeyart.nl

 De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

zaterdag 19 oktober

KNNV paddenstoelenexcursie naar het Waterloopbos

Paddestoelen

Aan de noordkant van het Voorsterbos ligt het Waterloopbos op het terrein van het voormalige Waterloopkundig Laboratorium. Dit instituut bouwde hier schaalmodellen van grote waterwerken uit de hele wereld. Deze modellen zijn inmiddels overgroeid met bomen en struiken en het bos is in beheer bij Natuurmonumenten. Het bos op de (oude) zeeklei levert een schat aan paddenstoelen op. Diverse soorten russula en boleet, maar ook soorten uit de andere families paddenstoel, kunnen hier worden gevonden. Oktober is een goede maand voor het vinden van de ‘laatste’ vroege paddenstoelen en de ‘eerste’ late paddenstoelen. We vertrekken voor deze ochtendexcursie om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de  Eesveense kant van het station Steenwijk en om 9.30u van de parkeerplaats bij het informatiecentrum van Natuurmonumenten, Voorsterweg 36, Marknesse. Nadere inlichtingen bij Liesbeth Haaze-de Groot, telefoon 0561 617188. 


zaterdag 12 oktober

IVN vogelexcursie naar het Lauwersmeer

Op deze dag gaan we weer een bezoek brengen aan het Lauwersmeergebied. Hier pleisteren veel vogelsoorten die tijdens de trek uitrusten en opvetten (eten zoeken) voor de lange trip naar hun overwinteringsgebieden in onder andere Afrika. Ook zullen we soorten tegenkomen die in ons land overwinteren. Vanuit de auto zullen we de vogels bekijken, maar we stappen ook uit bij een aantal vaste observatiepunten waar soms van heel dichtbij leuke waarnemingen zijn te doen. 

We vertrekken om 8.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station, waar we om ongeveer 17.00 uur terug zullen zijn. Vergeet niet om warme kleding, verrekijker en proviand voor onderweg mee te nemen. Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547.

zondag 22 september 

IVN Ontdek het Laarzenpad met het hele gezin!

Het laarzenpad van 3,5 km loopt door de moerassen en rietvelden bij Kalenberg. Tijdens deze wandeling loop je over het dichtgegroeide water en vertelt de natuurgids van de IVN afdeling Noordwest Overijssel over de planten en dieren die er in het gebied leven. Samen ga je op ontdekkingstocht door het gebied, maar vergeet niet je laarzen aan te doen! De wandeling duurt van 10.30-12.00 uur. De start is op beide dagen bij het informatiecentrum van Nationaal Park Weerribben-Wieden aan het Kalenbergerpad 4, Kalenberg.

Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. Voor extra informatie en opgave: Jacco Schilder, telefoon 06 108137481.

 Bij deze alvast de datums voor de lezingen in het seizoen 2013-2014. De inhoud is nog niet bekend, maar vermelding is wel handig, omdat dit hopelijk voorkomt dat op die datums andere activiteiten worden gepland. De datums zijn:

Zaterdag 21 september

 IVN wandeling ‘Ontdek De Weerribben’

De boeiende plantenwereld bekijken, het wonder van de verlanding van water ervaren en te luisteren naar de moerasgeluiden zijn enkele aspecten waar u van kunt genieten als u samen met een IVN-natuurgids op pad gaat. Al wandelend vertelt de gids ook over de geschiedenis van het gebied zoals de turfwinning, de overschakeling naar de rietcultuur en hoe de mensen vroeger met dit gebied samen leefden.

De wandelexcursie is van 10.00-12.00 uur. De start is op beide dagen op de parkeerplaats van het buitencentrum van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te Ossenzijl. Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. 
Voor extra informatie en opgave: Tjeerd v.d Meer, telefoon 0521 511549.

Zondag 15 september

IVN wandeling door de Rottige Meente

Het natuurreservaat Rottige Meente behoort evenals ‘grote broer’ De Weerribben tot de restanten van het laagveenmoeras dat zich ooit over een groot deel van Nederland uitstrekte. Als gevolg van de vervening is een schitterend gebied ontstaan waar onder andere de otter, de grote vuurvlinder en de roerdomp te vinden zijn. Op deze zondagochtend neemt een IVN natuurgids u mee tijdens een 1,5 uur durende wandeling door de Rottige Meente. Zij zal onder andere vertellen over het ontstaan van het gebied, de flora en fauna en de cultuurhistorie. De wandeling is geschikt voor het hele gezin en duurt tot 12.30 uur. De starttijd is om 10.30 uur op de parkeerplaats bij de Oldelamerbrug in Munnekeburen (aan de Grindweg). Aan deze excursie, die onder alle omstandigheden door gaat, zijn geen kosten verbonden.

Voor extra informatie en opgave: Sandra Visscher, telefoon 0561 480820 of 06 25246139.

Zaterdag 31 augustus

KNNV excursie Eeserveld


Deze wandelexcursie van 5 km start op de parkeerplaats aan het einde 't Goor bij Baars. We wandelen door golvend terrein in een grote boog om en over de Eiderberg. Afwisselend passeren we houtwallen, graslanden, stukken bos, een heidegebied en een vennetje. Hoewel het een vogelrijk gebied is, zullen we daar minder van merken. Vogels zijn wel aanwezig, maar houden zich in deze tijd van het jaar meestal stil. De aandacht zal daarom dan ook meer uitgaan naar bomen, struiken, kruidachtige planten en insecten. De heide is nu op zijn mooist. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de fietsenstalling aan de Eesveense kant van station Steenwijk en om 8.45 uur vanaf de parkeerplaats aan 't Goor. De wandeling zal drie tot vier uur in beslag nemen.
Zie voor meer informatie de wandeltip in dit blad of bel Theo van de Graaf, telefoon 0521-587345. 

Zaterdag 24 en Zondag 25 augustus:

Dutch Bird FairOostvaardersplassen, Lelystad

De Dutch Bird Fair 2013, het grootste natuurfestival van Nederland!

Het gaat in 2013 weer gebeuren, op 24 en 25 augustus wordt de 2e editie van de Dutch Bird Fair georganiseerd. Natuurlijk weer in de Oostvaardersplassen bij Lelystad! Staatsbosbeheer,CameraNU.nl, Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Fogol, de bekende kijker- en telescoopfabrikanten Zeiss en Swarovski, Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland en Citymarketing Lelystad slaan de handen ineen om er ook in 2013 een prachtige belevenis van te maken voor iedereen die van vogels, natuur en fotografie houdt én een fantastisch dagje uit met het gezin wil beleven.

Dutch Bird Fair

Wat is de Dutch Bird Fair? Het grootste natuurevenement van Nederland, met meer dan 100 stands waar bedrijven, instanties, verenigingen, natuurbeschermers en goede doelen zichzelf presenteren. Er zijn 3 tenten waar de hele dag door presentaties, lezingen en workshops worden verzorgd, en er zijn tientallen wandelexcursies de Oostvaardersplassen in. Er zijn meer dan 100 tenten en marktkramen met de meest uiteenlopende producten voor het volop beleven van de natuur, zoals foto-apparatuur, video-apparatuur, verrekijkers en telescopen.

Voor de vogelaar

Vogelaars kunnen zich dit weekend hun hart ophalen. Lezingen over vogels en hun habitat, de ontwikkeling én achteruitgang van vogelsoorten, vogelreizen, goede doelen, onderzoek, het ringen van vogels tijdens excursiesen álles over het fotograferen van vogels; de Dutch Bird Fair is dé plek voor vogelminnend Nederland.

Kids

Ook voor de kids, die tot een leeftijd van 12 jaar grátis het festivalterrein op mogen is er enórm veel te beleven. Twee dagen lang worden er de hele dag door leerzame activiteiten voor ze georganiseerd! 

Waar vindt de Dutch Bird Fair plaats?

In de Oostvaardersplassen, het uitgestrekte natuurgebied tussen Lelystad en Almere.

Entreeprijs

De entree van het festival is € 10,- per persoon, en kinderen tot en met een leeftijd van 12 jaar mogen helemaal gratis het festivalterrein op!

Aanvang

Het festivalterrein is op beide dagen vanaf 09:30 geopend, de poort gaat 17:00 dicht.

 Meer informatie

Heeft u nog vragen over de Dutch Bird Fair? Kijk op HYPERLINK "http://www.dutchbirdfair.nlwww.dutchbirdfair.nl of mail naar HYPERLINK "mailto:info@dutchbirdfair.nlinfo@dutchbirdfair.nl!

 

Zondag 18 augustus

IVN Ontdek het Laarzenpad met het hele gezin!

Het laarzenpad van 3,5 km loopt door de moerassen en rietvelden bij Kalenberg. Tijdens deze wandeling loop je over het dichtgegroeide water en vertelt de natuurgids van de IVN afdeling Noordwest Overijssel over de planten en dieren die er in het gebied leven. Samen ga je op ontdekkingstocht door het gebied, maar vergeet niet je laarzen aan te doen! De wandeling duurt van 10.30-12.00 uur. De start is op beide dagen bij het informatiecentrum van Nationaal Park Weerribben-Wieden aan het Kalenbergerpad 4, Kalenberg.

Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden.

Voor extra informatie en opgave: Jacco Schilder, telefoon 06 108137481.

Dinsdag 6 augustus 

 IVN wandeling ‘Ontdek De Weerribben’

De boeiende plantenwereld bekijken, het wonder van de verlanding van water ervaren en te luisteren naar de moerasgeluiden zijn enkele aspecten waar u van kunt genieten als u samen met een IVN-natuurgids op pad gaat. Al wandelend vertelt de gids ook over de geschiedenis van het gebied zoals de turfwinning, de overschakeling naar de rietcultuur en hoe de mensen vroeger met dit gebied samen leefden.De wandelexcursie is van 10.00-12.00 uur. De start is op beide dagen op de parkeerplaats van het buitencentrum van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te Ossenzijl. Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. 
Voor extra informatie en opgave: Tjeerd v.d Meer, telefoon 0521 511549.

Zaterdag 3 en Zondag 4 augustus:

Vlinderstichting - landelijke tuinvlindertelling. Informatie: www.vlinderstichting.nl

Zaterdag 27 juli 

IVN Fotosafari langs het natuurpad bij Ossenzijl


Op deze zaterdag zal de IVN natuurgids u aan de hand van praktische voorbeelden tips geven, die tijdens de wandeling in praktijk kunnen worden gebracht. Maak mooiere foto's door te letten op de compositie, het licht, de achtergrond en vormen. De fotosafari start om 13.30u op de parkeerplaats van het buitencentrum van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 te Ossenzijl. Om ongeveer 15.30u zijn we weer terug. Aan deze safari zijn geen kosten verbonden. 
Voor extra informatie en opgave: Loek Teurlinckx, telefoon 0521 513495.

Zondag 21 juli

IVN wandeling door de Rottige Meente

Het natuurreservaat Rottige Meente behoort evenals ‘grote broer’ De Weerribben tot de restanten van het laagveenmoeras dat zich ooit over een groot deel van Nederland uitstrekte. Als gevolg van de vervening is een schitterend gebied ontstaan waar onder andere de otter, de grote vuurvlinder en de roerdomp te vinden zijn. Op deze zondagochtend neemt een IVN natuurgids u mee tijdens een 1,5 uur durende wandeling door de Rottige Meente. Zij zal onder andere vertellen over het ontstaan van het gebied, de flora en fauna en de cultuurhistorie. De wandeling is geschikt voor het hele gezin en duurt tot 12.30 uur. De starttijd is om 10.30 uur op de parkeerplaats bij de Oldelamerbrug in Munnekeburen (aan de Grindweg). Aan deze excursie, die onder alle omstandigheden door gaat, zijn geen kosten verbonden.

Voor extra informatie en opgave: Sandra Visscher, telefoon 0561 480820 of 06 25246139.

Zaterdag 6 juli

 KNNV - middagexcursie vlinders en libellen in het Woldlakebos

Het gebied de Weerribben staat goed bekend als het gaat om de libellen- en vlinderfauna. Veel soorten, waaronder ook zeldzame soorten kunnen worden verwacht. Het Woldlakebos is een ideale plek om rond te kijken want bijna alle vlinder- en libellensoorten van de Weerribben vliegen langs sloten en paden in het bos. Je hoeft dus niet in een bootje te zitten. Eind juni vliegen de eerste grote vuurvlinders en de laatste exemplaren van de eerste generatie zilveren maan. En het is altijd weer spannend of de langs zoevende libellen en juffers op naam kunnen worden gebracht. In de Weerribben is de vrijwel complete libellengemeenschap van het laagveen te vinden. Ongeveer 15 soorten juffers en 25 soorten libellen komen er voor, waaronder ook enkele schaarse soorten. Soorten die we kunnen zien zijn de grote keizerlibel, vuurlibel, gevlekte glanslibel, breedscheenjuffer, gewone pantserjuffer en de eerste heidelibellen. Dus netje, libellenboek en mooi weer mee! Ook een verrekijker meenemen want vooral de grotere soorten zijn goed met een kijker op naam te brengen en heel goed te bekijken.

De excursie start om 13.30 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense kant van station Steenwijk en om ongeveer 13.45 uur bij de ingang van het Woldlakebos aan de A.F. Stroinkweg. De excursie zal de middag in beslag nemen. Nadere inlichtingen: Jeroen Bredenbeek, telefoon 06 50213096.  

Zaterdag 8 juni

KNNV - excursie waterbeestjes en waterplanten

Onder leiding van Brechje Rijkens en Janneke Spin, medewerkers van waterschap Reest en Wieden, zoeken we vandaag naar waterbeestjes en waterplanten. Een net wordt door het water gehaald en alles wat daarin achterblijft wordt bekeken. Het zal de deelnemers verbazen welke diversiteit aan organismen te vinden zal zijn. We gaan kijken of we de verschillende soorten waterbeestjes kunnen herkennen: is het een waterpissebed of een waterwants? 

Het is bekend dat ook in waterpartijen en -gangen exoten voorkomen, die sterk kunnen overheersen en daardoor de inheemse waterflora- en fauna kunnen verdringen. Komen die soorten met een invasiekarakter ook al in onze omgeving voor? Wellicht dat we daar vandaag een antwoord op kunnen krijgen. De plaats waar het water tijdens deze excursie bemonsterd zal worden, wordt kort voor de excursiedatum bepaald. 

De excursie start om 09.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense kant van station Steenwijk en zal de ochtend in beslag nemen. Nadere inlichtingen: Janneke Spin, telefoon 0521 513352.  

Zaterdag 1 juni

KNNV - excursie Woldlakebos

zaterdag 1 juni KNNV – excursie Woldlakebos

Deze wandelexcursie van 5 km start bij de visvijver aan de Woldlakeweg. We lopen langs het nieuwe natuurgebied tussen de Woldlakeweg en het kanaal. Naar verwachting zullen we hier heel wat vogels zien en horen. Vanaf de A.F. Stroinkweg gaan we het Woldlakebos in. Hier zullen we onze aandacht vooral richten op de vogels en de planten van het gebied. Met wat geluk zien we een ringslang, een dier dat overal in dit waterrijke gebied voorkomt.
De excursie start om 8.30 bij de fietsenstalling aan de Eesveense kant van station Steenwijk of om 8.45 bij de visvijver aan de Woldlakeweg. De excursie zal drie tot vier uur duren. Stevige waterdichte wandelschoenen en een verrekijker aanbevolen. Zie voor meer informatie de wandeltip in het oktobernummer 2012 van het verenigingsblad van de KNNV-afdeling of bel Theo van de Graaf, telefoon 0521-587345.

Zondag 12 mei

 KNNV - vogelkijkhut De Auken

In het kader van de nationale vogelweek zullen leden van de vogelwerkgroep vandaag de vogelkijkhut bij de Auken bemannen. Zij kunnen deskundig commentaar geven op de vogels die er te zien zijn. Vanuit de kijkhut is er een goed overzicht over een deel van de hoogwaterzone. We kijken uit op het eiland waar, vrij van de dreiging van vossen en andere grondpredatoren, purperreigers, blauwe reigers, grote zilverreigers en lepelaars broeden. Maar behalve deze waadvogels kunnen we een scala aan andere riet- en watervogels verwachten. Als u nieuwsgierig bent naar de soorten die in de hoogwaterzone voorkomen, neem dan deze dag eens een kijkje in de hut. U vindt de hut door aan De Auken het boogbruggetje over te gaan en het pad te volgen. Er staat een verwijzingsbordje bij de brug. Leden van de vogelwerkgroep staan van 10.00 - 16.00u in de hut, waar dan ook een telescoop beschikbaar is.I

Zaterdag 4 mei

KNNV - vogelzangexcursie park Rams Woerthe

Op deze ochtend willen we de vogelsoorten die in onze directe omgeving voorkomen en die we ook in onze tuinen kunnen verwachten gaan beluisteren. Het is vooral de bedoeling om de verschillende vogels aan hun zang te herkennen. Verschillende mezen, zwartkop en tjiftjaf, roodborst en winterkoning moeten er in deze tijd van het jaar hun lied ten gehore brengen. Maar we laten ons graag verrassen. Het herkennen van bomen en struiken en informatie over het park zullen tijdens de excursie ter sprake komen, maar de nadruk zal op de vogelzang liggen.

We vertrekken om 07.00 uur bij de hoofdingang van park Rams Woerthe. Nadere inlichtingen: Piet Hein Klip en Henk Bergsma, telefoon 0521 514097.We vertrekken om 07.00 uur bij de hoofdingang van park Rams Woerthe. Nadere inlichtingen: Piet Hein Klip en Henk Bergsma, telefoon 0521 514097.

 

 

Zaterdag 4 tot en met Zondag 12 mei:

nationale vogelweek. Informatie over activiteiten die in ons land worden gehouden: www.vogelweek.nl

Dinsdag 30 april 

KNNV vogelzangexcursie Woldberg / Eese

Op deze bijzondere dag met troonswisseling houden we onze traditionele vogelzangexcursie op de Woldberg. Het zal de laatste keer zijn dat deze excursie na vele decennia op 30 april wordt gehouden. We moeten nog vaststellen of dat vanaf volgend jaar 27 april, Koningsdag gaat worden of dat de excursie in het weekend na Koningsdag wordt gehouden. Dat heeft dan te maken met de verwachte terugkomst van zangvogels uit het verre Afrika. De langeafstandstrekkers die terug zijn, geven ons immers weer dat voorjaarsgevoel.

We vertrekken om 06.45 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station en om 07.00 uur vanaf de parkeerplaats SBB aan de Bergweg te Tuk. Nadere inlichtingen: Ton Bode, telefoon 0521 512074. 

Maandag 22 april

KNNV - vogelexcursie per fiets Maandag 22 april 

Op deze maandagavond neemt Tjeerd v.d. Meer ons mee en gaan we vogels kijken tussen Steenwijk en Giethoorn Noord. We fietsen over de Kamp, via de Achterweg en de Wulpen naar het gebied van de Dwarssloot- Oost en de Auken. Hier brengen we een bezoek aan de vogelkijkhut en daarna fietsen we via de Beulakerweg weer terug naar Steenwijk. Tijdens deze excursie hopen we een aantal soorten weidevogels, ganzen, eenden, zangvogels en misschien ook de gele kwikstaart te zien

We vertrekken om 18.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station. Warme kleren zijn aan te raden en neem ook je verrekijker mee. Nadere inlichtingen: Tjeerd v.d. Meer, telefoon 0521 511549.  

Zaterdag 20 april

KNNV- fietsexcursie geologie en landschapzaterdag 

Op deze dag organiseert de geologiewerkgroep van onze afdeling een fietsexcursie in de omgeving van Steenwijk. De lengte van de fietstocht is ongeveer 30 km. Halverwege pauzeren we voor een kop koffie (voor eigen rekening) bij resort De Eese. Tijdens de excursie zal de aardkundige geschiedenis van deze streek aan de orde komen en zal op een aantal plaatsen worden gestopt om de resultaten van de ijstijden in de vorm van onder andere een drumlin, zwerfstenen en een pingoruïne te tonen.

We vertrekken om 10.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station. Nadere inlichtingen en opgave bij Zwaan Beijk: strobeij@ziggo.nl, telefoon 0521 516777.

Zaterdag 20 april:

KNNV botanische dag te Zwolle. Nadere informatie: www.knnv.nl 

Zaterdag 20 april:

landelijke zoogdierdag te Nijmegen. Nadere informatie: www.zoogdiervereniging.nl

Zaterdag 6 april 2013 Excursie: naar de stinzenplanten op het landgoed Dickninge.

Holwortel

 

Na de lezing van 18 maart over stinzenplanten zijn we goed geïnformeerd over de soorten die op de verschillende stinzen of staten voorkomen. Vandaag gaan we naar Dickninghe, een particulier landgoed bij De Wijk, waar in deze tijd van het jaar de holwortel uitbundig bloeit. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan andere soorten planten en misschien horen we ook de eerste zangvogels, die in de vroege lente hun territorium al bezetten. De excursie duurt een halve dag, zodat we rond het middaguur weer in Steenwijk terug zijn.

We vertrekken om 09.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station.We vertrekken om 09.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station.

Nadere inlichtingen en opgave bij Liesbeth Haaze, telefoon 0561 617188.Nadere inlichtingen en opgave bij Liesbeth Haaze, telefoon 0561 617188.

 Zaterdag 23 maart

Excursie: KNNV excursie naar de houtwallen van Steenwijkerwold

In 1873 werd het prikkeldraad uitgevonden door de Amerikaan Glidden. Vanaf dat moment was er geen noodzaak meer houtwallen aan te leggen of te onderhouden. Prikkeldraad was veel handiger en zorgde ook voor een efficiënter gebruik van de grond. Een keerzijde van die medaille was dat het landschap met het verdwijnen van de houtwallen minder aantrekkelijk werd, het verloor zijn beslotenheid en gevarieerdheid en werd kaler en eentoniger. Bovendien vormen houtwallen een belangrijk biotoop voor veel planten en dieren. Muizen, egels, vlinders en vele soorten planten vinden in houtwallen een aantrekkelijk woongebied en dat niet alleen. Om een gezonde populatie van een bepaalde soort in stand te houden is uitwisseling van genen een noodzakelijkheid. Die uitwisseling kan alleen tot stand komen als dieren en planten elkaar kunnen bereiken. Houtwallen vormen daarbij goede en voor een aantal soorten noodzakelijke verbindingswegen. Het verdwijnen van houtwallen vormt dan ook niet alleen een verarming van het landschap, maar bedreigt ook het voorbestaan van de biodiversiteit. Het is daarom een dubbel geluk dat in en rond Steenwijkerwold nog zoveel houtwallen behouden zijn gebleven. Laten we daar maar zuinig op zijn.

Tijdens de excursie maken we een wandeling van 7 km langs diverse houtwallen door een aantrekkelijk landschap. We vertrekken om 09.00 uur bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station en vanaf de parkeerplaats aan de Gelderingen om 09.15 uur. Deze parkeerplaats bereik je door in het centrum van Steenwijkerwold richting Kalenberg te kiezen (zie de wegwijzers voor fietsers). Na 600 m zie je links de parkeerplaats voor de kerk. Aan het einde van de ochtend zijn we rond. In regenachtige tijden kunnen de paden hier en daar wel modderig zijn. Goede wandelschoenen daarom aanbevolen. Zie voor meer informatie de wandeltip in dit blad of bel Theo van de Graaf, telefoon 0521 587345.

Maandag 18 maart 2013

Lezing: Stinzenplanten

Op deze avond zal Petra Borsch voor onze afdeling een lezing verzorgen over stinzenplanten. Zij zal ons een kijkje geven in de betekenis van naam en herkomst van deze planten. Voor velen is de benaming stinzenplanten wel bekend maar waar komt de naam vandaan en over welke planten spreken we nu? Dan zijn er nog de volgende vragen; hoe zijn ze hier gekomen en wat is de herkomst van de planten en op welke gronden groeien ze? In deze lezing probeert Petra antwoord op deze vragen te geven en een beeld te schetsen van deze planten.

De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Excursie zie 6 april!

Zaterdag 9 maart 

Excursie: KNNV vogelexcursie naar de uiterwaarden bij Hasselt en Genemuiden

Een vogelexcursie begin maart naar de natte uiterwaarden (plas-drassituatie) tussen Zwartsluis en Hasselt is altijd goed voor de eerste terug gekeerde steltlopers, zoals de grutto en de tureluur. Maar ook wintergasten kunnen we nog aantreffen in de polder tussen Hasselt en Genemuiden. De goudplevier is zo’n wintergast die we in deze tijd van het jaar nog aan kunnen treffen.

Goudplevieren

Maar het draait niet alleen om vogels. We kunnen ook koppels reeën zien foerageren en de hazen zijn in maart meestal erg actief, de rammeltijd is gaande. En blijft er nog tijd over, dan rijden we terug via de Barsbekerpolder. Neem behalve een verrekijker ook wat kleingeld mee om de pontbaas van het pontje Genemuiden-Zwartsluis gepast te kunnen betalen.

Vertrek om 09.00u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station. Verwachte terugkomst om ongeveer 13.00u. Nadere inlichtingen:Thijs Krösschell, telefoon 0521 795081.

 Zaterdag 2 maart

Excursie: KNNV Gewestelijke excursie naar de Brabantse Biesbosch

Deze oorspronkelijk geplande gewestelijke excursie op 3 november kon door de slechte weersomstandigheden die dag helaas niet doorgaan. Op zaterdag 2 maart organiseert het Gewest de excursie naar de Brabantse Biesboschopnieuw onder leiding van Hans Grotenhuis en Tjalling van der Meer.

De Brabantse Biesbosch is met een oppervlakte van 3.638 hectare het grootste gedeelte van de Biesbosch en ligt tussen de Nieuwe Merwede, de Amer en het Land van Heusden en Altena. Het gebied ontstond na de Sint Elisabethsvloed van 1421: een deel van het toen ondergelopen polderland is nooit meer opnieuw ingedijkt. Uiteindelijk ontstond hier een zoetwatergetijdengebied. De rivieren Maas en Rijn voerden zand aan, waardoor zandplaten ontstonden. De mens exploiteerde de biezen, het riet en de grienden. De nu nog aanwezige grienden zorgen voor de aanwezigheid van bijzonder mossensoorten. Door de uitvoering van het Deltaplan, met name de afsluiting van het Haringvliet, verdween de getijdendynamiek grotendeels.

De ontwikkelingen hebben in de Biesbosch echter niet stilgestaan. De laatste jaren zijn door natuurontwikkeling met ontpoldering en vergravingen weer nieuwe natte gebieden toegevoegd. De flora en fauna is bijzonder. Dit jaar broedde voor het eerst de zeearend in de Biesbosch. De bever komt in een behoorlijk aantal voor en tenslotte is het gebied in deze periode van het jaar vogelrijk

Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied is de betekenis van het gebied onderstreept. Meer informatie hierover is te vinden in de speciale folder op de landelijke website van de KNNV www.knnv.nl onder Projecten-Natura 2000.

Tijdens de excursie willen we een aantal karakteristieke plekken van de Brabantse Biesbosch bezoeken, zoals natte graslanden, wilgengrienden en cultuurhistorisch belangrijke plekken zoals de Spieringsluis. De afstanden zijn redelijk groot en daarom verplaatsen we ons met de auto naar de verschillende excursiepunten.. Behalve vogels kijken zullen we ook enkele korte wandelingen maken. Kortom, het wordt een afwisselend programma in een afwisselend gebied.

Er wordt om 10.00u verzameld bij het Biesbosch Museum, Hilweg 2, 4251 MT Werkendam. De afstand Steenwijk - Werkendam bedraagt ongeveer 175 km. De verwachte reistijd is 2 à 2,5 uur. Om ongeveer 16.00u wordt de excursie afgesloten. Opgave vóór 26 februari bij Ton Bode, voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of 0521 512074. Bij een slechte weersvoorspelling gaat de excursie niet door. Potentiële deelnemers krijgen daarover tijdig bericht. Onder de opgegeven personen zal een reisleider worden gezocht.

Vertrek om 07.30u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station. Verwachte terugkomst om ongeveer 18.30u. 

Zaterdag 23 februari

Excursie: IVN excursie naar het Lauwersmeer

Op deze dag gaan we weer vogels kijken die hier overwinteren of misschien al op weg zijn naar het noorden. Deze soorten gaan we op verschillende plaatsen in het gebied bekijken. Vanuit enkele schuilhutten zijn veel soorten van dichtbij te zien, maar soms zitten de vogels ook verder weg. Een verrekijker of telescoop kan in die gevallen uitkomst bieden. De excursie duurt de hele dag. Neem daarom eten en drinken mee en gezien de tijd van het jaar ook warme kleding. We vertrekken bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station om 08.00 uur en denken om ongeveer 17.00 weer terug te zijn.

Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen, telefoon 0521-513547.

Zaterdag 2 februari 

Excursie: KNNV vogelexcursie naar de zandwinplassen Eeserwold en Nijensleek

Op de zandwinplassen ten oosten van Steenwijk zijn leuke waarnemingen te doen in de winter. Door hun grote diepte bevriezen de plassen niet snel. Er is altijd wel een deel met open water te vinden. Als er deels ijs ligt, betekent dat ook dat de aanwezige watervogels zich geconcentreerd op de plas ophouden. Ligt er geen ijs, dan is een telescoop zeker onmisbaar. Futen, zwemeenden, duikeenden, ganzen, aalscholvers en andere soorten zijn te verwachten. We gaan proberen om alle aanwezige soorten op naam te brengen.

De excursie gaat per auto. Bij de plassen wordt uitgestapt om de soorten goed te kunnen zien en (denk aan het fluiten van de smienten) te horen.

Smienten

Misschien voert de excursie ook nog langs de Vledder Aa en de Wapserveense petgaten om naar toendrarietganzen te zoeken. We vertrekken om 13.30u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station. De excursie duurt tot uiterlijk 16.00u.

Nadere inlichtingen: Ton Bode, telefoon 0521 512074.

 Maandag 21 januari 2013 

 

Lezing: Het natuurgebied van Zuidwest-Drenthe

 Dit uitgestrekte gebied dat gelegen is tussen Steenwijk, Vledder, Uffelte en Havelte kenmerkt zich door een grote afwisseling van bos, hei en wei. Vooral de hunebedden met het achterliggende heidelandschap zijn in trek bij de vele dagjesmensen. Tevens is een groot gedeelte van Zuid-west Drenthe militair oefenterrein van de Johannes Post Kazerne. Het gebied is echter ook van groot belang als waterwingebied. Ondanks de grote menselijke druk op het gebied valt er veel te zien aan plant en dier. Op deze avond zal Jaap Veneboer ons de flora en fauna laten zien die we gedurende de seizoenen kunnen tegenkomen.

De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

 Zaterdag 19 januari

Excursie:  IVN Gaasterland

Op deze dag gaan we vogels kijken in Gaasterland, waar we veel eenden- en ganzensoorten kunnen verwachten. In januari zijn de wintergasten onder de watervogels nog volop aanwezig. Natuurlijk krijgen ook andere vogels onze aandacht. De excursie gaat als volgt: van Ossenzijl naar Lemmer, dan via de Leien richting Oudemirdum. Daarna volgen we de kustlijn naar Stavoren en vervolgen onze weg via Warns naar de Workumer buitenwaard, waar altijd veel te zien is.

Ganzen en zwanen

Een verrekijker, warme kleding en proviand zijn op deze excursiedag niet overbodig. We vertrekken om 08.30u bij de fietsenstalling op de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station en om 09.00u vanaf de parkeerplaats bij het buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl.

Nadere inlichtingen: Albert Steenbergen, telefoon 0521 513547

 Zaterdag 5 Januari 2013

Winterkuier over De Woldberg en De Eese:  met soep en drankje na afloop.

Vertrek om 09.30u vanaf de parkeerplaats aan de Eesveense zijde van het station bij de fietsenstalling.

Wiecher Akse leidt ons rond door dit mooie gebied. We hopen dat we ons kunnen laten verrassen door winterse taferelen en misschien al wat bomen, die hun vroege knoppen laten zien. Wellicht dat groepjes wintervogels ons pad kruisen en dat de contactroepjes die we horen ons tot soortdeterminatie kunnen brengen. Diverse mezensoorten trekken in de winter rond, vaak ook samen met goudhaantjes. Maar ook voor andere soortgroepen zullen we onze ogen niet sluiten. Wat dacht u van een goudvink met zijn bloedrode buik tegen een witte achtergrond? Een ultieme beleving zou een ontmoeting met een boommarter zijn. Wie gaat er mee op deze ontdekkingstocht?

Tuk's Theehuis

Na afloop van de excursie, die tot ongeveer 12.15u duurt, stelt het bestuur de deelnemers in staat om warm te worden en samen te genieten van een kop soep en een drankje in Tuk’s theehuisDat lijkt een goed begin van het nieuwe jaar met veel goede voornemens voor weer een jaartje natuur. In verband met de catering is het gewenst dat u zich voor deze excursie opgeeft (voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl of 0521 512074).

Nadere inlichtingen: Wiecher Akse, 0521 589409

2012

 

Vrijdag 21 December 2012


Bosuilenexcursie: excursieleider Aart Kalma

Bosuil

De traditionele bosuilenexcursie op het einde van het jaar leidt ons weer naar de Woldberg. Het is een oud bos met veel oude en holle bomen dat een ideaal leefgebied voor een holenbroeder als de bosuil is. Het afwisselend gebied met houtwallen, graanakkers en grasvelden biedt veel prooien in de vorm van muizen en vogels aan de bosuil. Jaarlijks broeden er enkele paren in dit gebied. Het broedseizoen van de bosuil begint al in december. Het mannetje zet dan door te roepen zijn territorium af. Hierdoor laat hij aan andere bosuilmannen merken dat zijn territorium al bezet is en dat ze het niet moeten wagen om dat over te nemen. We verwachten bosuilen te horen op deze avond en er wellicht ook één te zien.

20.30 !!!!!! vertrek vanaf de parkeerplaats bij De Woldberg (na het tunneltje aan de Bergweg).We verwachten om ongeveer 22.00u terug te zijn.

Nadere inlichtingen: Thijs Krösschell, 0521 79508

Maandag 17 december 2012 

Lezing Flora en fauna van NP Weerribben-Wieden

Blauwborst, buizerd, rietzanger,vos

Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveengebied van NW-Europa. Het menselijk ingrijpen in het gebied was van relatief korte duur, maar zeer ingrijpend. Ondanks dit ingrijpen, heeft het gebied zijn karakter van veenmoeras weten te behouden. Landschappelijk is het er zeer fraai en ook de rijkdom aan flora en fauna is groot. In deze lezing gegeven door Evert Ruiter komt de ontwikkeling en de geschiedenis van het veengebied kort ter sprake. Daarna zal vooral de flora en fauna worden belicht met een nadruk op de meest recente ontwikkelingen en de kansen voor de toekomst. De lezing vindt plaats in De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Deel deze pagina