maandag 15 februari 2016

KNNV Algemene Ledenvergadering.

Hierbij nodigt het bestuur van de KNNV afdeling De Noordwesthoek haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering  (ALV), te houden op maandag  15 februari 2016 om 20.00 uur in het gebouw de Klincke, Kerkstraat 16 te Steenwijk.  

Agenda.

 1. Opening
 2. Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) van 16 februari 2015.  * Zie verderop in deze Koppel.
 3. Jaarverslag 2015 van de Vereniging.
  * zal op verzoek tijdens de vergadering worden uitgereikt.
 4. Verslagen van de werkgroepen (zie de website van de afdeling).
 5. Financieel verslag van de penningmeester.
  * De financiële stukken zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn en kunnen ook vanaf 14 dagen vòòr de vergadering bij de penningmeester worden opgevraagd.
  - rekening en verantwoording over het jaar 2015
  - verslag kascommissie over het jaar 2015
  - begroting 2016
  *Bespreking discussiestuk over bezuinigingen en/of extra inkomsten. Dit stuk ligt voor de vergadering ter inzage.
  - vaststellen contributie 2017
     * het bestuur stelt voor de contributie met € 2,- te verhogen en doet het voorstel om met ingang van 2018 de contributie jaarlijks te laten stijgen met € 1,- per jaar tot een door de ledenvergadering te stellen maximum bijdrage.
  - benoeming kascommissie 2016
 6. Bestuursverkiezing
  * Er zijn in 2016 geen bestuursleden aftredend. Er is nog een vacature in het bestuur waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden.
 7. Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in 2014.
  * afvaardiging naar de VV 2016 (afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde)
  * benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting van het vergadergedeelte.

      PAUZE.
  In de pauze biedt de vereniging de aanwezige leden een kop koffie of thee aan.

  Door onvoorziene omstandigheden komt de lezing over de Eese, die na de ledenvergadering op 15 februari 2016 zou worden verzorgd door Harry Bouwman, te vervallen.

  In plaats daarvan zal Bert Hummel een voordracht houden over een (geologische) vakantie naar Denemarken.

  Een (geologische) voorjaarsvakantie op Møn in Denemarken.

  Samen met mijn vrouw Ali heb ik een (geologische) vakantie in Denemarken doorgebracht, waarbij wij kampeerden op de punt van het eiland Møn. Wij hebben hier diverse lange wandelingen gemaakt door de natuur waar de voorjaarsbloemen uitbundig bloeiden. Meerdere dagen hebben we doorgebracht op het kiezelstrand van de krijtkust om te zoeken naar fossielen. Naast de wandelingen en het fossielen zoeken hebben we ook wat cultuur gesnoven.Deze avond zal ik middels een power point presentatie vertellen over onze ervaringen in dit gedeelte van Denemarken.

Deel deze pagina