maandag 21 december 2020

Uit het KNNV bestuur

Jaarlijks in januari zijn onze leden gewend aan de aankondiging voor de ledenvergadering, die gewoonlijk in de maand februari wordt gehouden. Door de onmogelijkheid om met een groep mensen bij elkaar te komen, zal die aankondiging op een later tijdstip plaatsvinden. Naar verwachting zal een ledenvergadering op reguliere manier niet in het eerste kwartaal kunnen worden gehouden.

We houden u op de hoogte.

Verslag Algemene ledenvergadering KNNV afdeling De Noordwesthoek, gehouden op 17 februari 2020 in De Klincke.

1. Opening.

Ton Bode opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn het voltallige bestuur en ongeveer 30 leden.

2. Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) van 18 februari 2019 

Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan Thijs Krösschell.

3. Jaarverslag 2019 van de Vereniging.

Het jaarverslag is verzonden via de e-mail aan alle leden en wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslagen van de werkgroepen 

De verslagen van de werkgroepen worden op de website van de afdeling geplaatst. Vanuit de plantenwerkgroep wordt nog gemeld dat er weer zomeravond-excursies worden gehouden, die deels ook worden opengesteld voor niet-leden van de werkgroep.

5. Financieel verslag van de penningmeester.

In de rekening en verantwoording over het jaar 2019 is een aantal rekenfouten aangetroffen die ter plekke worden hersteld.

- verslag kascommissie over het jaar 2019

Darp, 14 februari 2020

Vandaag, 14 februari 2020, heeft de kascommissie van de KNNV. afdeling De Noordwesthoek de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.

De kascommissie (bestaande uit dhr. D. van Marle en dhr. R.M. Bons) stelt derhalve voor, het bestuur

van de KNNV afdeling De Noordwesthoek décharge te verlenen.

Naar aanleiding van de bijeenkomst volgen hier enige observaties naar aanleiding van de boekhouding en de balans:

1. Naar aanleiding van punt 1 vorig jaar (2019): De boekhouding is nu eenvoudiger gehouden

in eigen beheer. Het uitwerken in een Word-bestand blijkt wèl erg bewerkelijk voor de

penningmeester.

2. Naar aanleiding van punt 2 vorig jaar (2019): Het bestuur heeft het afgelopen jaar besloten

om tòch de postbus aan te houden, ondanks de kosten die daaraan verbonden zijn. Het biedt

aanzienlijke voordelen in de continuïteit bij bestuurswisselingen en een overzichtelijke scheiding

van informatiestromen.

3. Observatiepunt 3 van vorig jaar (2019) is inmiddels doorgevoerd in het financieel overzicht.

D. van Marle R.M. Bons.

Het bestuur wordt met applaus décharge verleend.

De begroting 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld, er wordt op gewezen dat het aantal landelijk ingeschreven leden stabiel is en dat het aantal 'Noordwesthoekleden' een afname vertoont. Het lid Machiel de Vos stelt vast dat de gekozen 'sterfhuisconstructie' werkt.

De ALV stelt voor te onderzoeken of er ook een vorm van jeugdlidmaatschap kan

worden ingesteld. Dit komt op de actielijst van het bestuur. Ook wordt opgemerkt dat de bezittingenlijst

een aantal niet meer te traceren spullen vermeldt. Het bestuur zal deze middelen afboeken.

Vaststellen contributie 2021 : Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. De ALV volgt deze redenering.

Benoeming kascommissie 2020. Voor 2020 wordt de kascommissie als volgt samengesteld: D. van Marle, mevrouw T. Berkenbosch en als reserve W.J. Hoeffnagel.

6.Bestuursverkiezing.

Ton Bode en Emile de Leeuw zijn aftredend en beiden stellen zich herkiesbaar en worden herkozen.

Er zijn nog twee vacatures in het bestuur waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden. Er wordt met

name ( dringend ) nog gezocht naar een lid dat, in samenspraak met de excursieregelaar van de IVN-afdeling, viermaal per jaar de excursies wil organiseren.

7.Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in 2019.

De heer Hoeffnagel doet mondeling verslag. Rode draad is dat het ledenbestand vergrijst, dat er problemen zijn met de administratie, personele bezetting en haperende ICT.

* afvaardiging naar de VV 2020 (afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde) wordt T. Bode

* benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV wordt T. Bode

8.Rondvraag .

In de rondvraag komen verder geen punten aan de orde.

Sluiting van het vergadergedeelte.

PAUZE.

Lezing door Merel Klaarmond over de egel en het jaar van de egel 2019.

De egel: wie kent hem niet? Knorrende viervoetertjes die in de schemering door de tuin schuifelen en de slakken van de sla plukken. Het lijkt niet zo goed te gaan met de egel in Nederland, al weten we nog niet goed waarom. Om meer onderzoek naar de egel mogelijk te maken, richtte Merel Klaarmond de Egelwerkgroep op, als onderdeel van de Zoogdiervereniging. Inmiddels heeft de werkgroep een

viertallig bestuur en meer dan 200 leden. Om de egel extra in het zonnetje te zetten (niet echt natuurlijk, de egel blijft een nachtdier) werd 2019 uitgeroepen tot Jaar van de Egel. Ineens schoten overal ‘egelsnelwegen’ als paddenstoelen uit de grond, gingen de ‘E-teams’ weer de weg op en telde heel Nederland massaal egels tijdens het jaarlijkse Egelweekend. Wat heeft het afgelopen jaar allemaal opgeleverd? En hoe gaat het nu eigenlijk met onze stekelige zoogdiertjes? En hoe kunnen we de handen ineenslaan om de egel te beschermen?

 

Een toplezing van Merel en een groot applaus. Dankzij de giften van de aanwezige leden kon de beloofde bijdrage voor de egelwerkgroep worden verdubbeld.

Deel deze pagina