Het voormalige verenigingsblad van de afdeling was 'De Noordwesthoek' en heet nu in samenwerking met het IVN  de  "KOPPEL".

De "Koppel" verschijnt vier maal per jaar en wordt aan KNNV en IVN leden toegezonden. Naast excursie- en jaarverslagen, aankondigingen van te houden activiteiten (lezingen, excursies, bijeenkomsten werkgroepen, jaarvergaderingen etc.), wil de redactie graag korte bijdragen of artikelen publiceren, in de breedste zin van het woord, over de natuur in de Kop van Overijssel en aanpalende gebieden in Friesland, Drenthe en Flevoland. Hierbij kan het gaan om de boekstaving van al dan niet bijzondere waarnemingen, om natuurimpressies of verhalen over 'natuurbeleving'. Tevens kunnen (niet te) wetenschappelijke artikelen in het blad worden geplaatst. Daarnaast wil het blad nadrukkelijk een podium zijn voor 'natuurfotografen'. Er wordt dan ook naar gestreefd om zoveel mogelijk origineel werk van mensen uit de regio te plaatsen.

Aanwijzingen voor auteurs:

Kopij kan per e-mail in Open Office, Word, WordPerfect of Pages worden aangeleverd. Voor ieder volgend nummer dient de kopij uiterlijk op 1 maart, 1 juni, 1 oktober, 1 december bij de redactie binnen te zijn om nog op tijd te kunnen worden opgenomen.

Degene die kopij met een tekstverwerker vervaardigt, wordt verzocht dit met zo weinig mogelijk opmaak aan te leveren. Bij het samenstellen van het blad worden de digitaal aangeleverde teksten namelijk eerst ontdaan van alle opmaak. Het standaardlettertype van De Noordwesthoek is Arial, 9 punts. Indien men over dit lettertype beschikt, dit bij voorkeur gebruiken. Foto's of ander beeldmateriaal gaarne aanleveren in zo hoog mogelijk resolutie minimaal 1 MB+.

Wat betreft de spelling wordt het nieuwe 'groene boekje' (woordenlijst Nederlandse taal) met de spellingsherziening van 1995 aangehouden. Nederlandse soortnamen worden alléén in de titel van een artikel met hoofdletter geschreven. In de verdere tekst beginnen ze in principe met een kleine letter. Wetenschappelijke soortnamen beginnen wél met een hoofdletter en worden cursief weergegeven. Getallen tot en met 12 worden voluit geschreven tenzij het om opsommingen of eenheden gaat.

Natuurtijdschrift “Koppel” is een gezamenlijke uitgave van de KNNV en het IVN. 

Redactie : Greet Sanderse, Rolf Kranenburg, Emile de Leeuw

Vormgever :Dirk Koopmans 

Belangrijke informatie voor het aanleveren van kopij: graag op A5 formaat, via de mail en als platte tekst (zonder opmaak). geen pdf bestand, foto’s op een apart bestand. 

Kopij naar Redactieadres E-mail redactiekoppel@gmail.com

 

Deel deze pagina