Contactpersoon:  vacature                                                                                                Contactpersoon:  vacature 

Havik

E-mail:

De vogelwerkgroep bestaat uit 30 leden. Doel van de werkgroep is het bestuderen en beschermen van vogels in velerlei opzicht, waarbij het genieten van vogels als zodanig zeker niet uit het oog wordt verloren. Buiten de bijeenkomsten vinden tal van activiteiten plaats. Veel leden houden zich bezig met inventarisatie. Een aantal hangt nestkasten op, controleert, telt welke vogels erin broeden en met welk resultaat. De gegevens van inventarisaties (oa voor Natuurmonumenten, project De Wieden) en nestkastonderzoek worden opgeslagen in het verenigingsarchief en tevens doorgegeven aan SOVON. Anderen houden zich speciaal bezig met uilen (kerkuil, bosuil, steenuil) en torenvalk, alsmede weidevogels en hun bescherming; daarnaast worden broedgegevens van huiszwaluw en roeken verzameld in Steenwijk en omgeving. Door één van de leden wordt de oeverzwaluwwand aan de Ruxveense plas beheerd; er wordt onderzoek gedaan aan de aalscholver en de blauwe reiger wordt geïnventariseerd. Voor de provincie Overijssel en SOVON wordt van september tot en met april, éénmaal per maand, een wintertelling uitgevoerd in de Eesveense Hooilanden, de polder Gelderingen, de polder Halfweg en de polder Giethoorn. Enkele leden werken mee aan de jaarlijkse punt-transect-telling voor het SOVON in de maand december. Ook vinden er excursies in werkgroepverband plaats en worden lezingen georganiseerd. Tijdens barre koude wordt aan wintervoedering gedaan. Tenslotte houdt een aantal leden zich bezig met natuur/vogel-fotografie en het geven van (dia)lezingen. De bijeenkomsten starten met een inhoudelijk (vergader)deel; na de pauze is er veelal een, al dan niet interactieve, voordracht. De bijeenkomsten zijn in de De Klincke (Kerkstraat 16, Steenwijk); aanvang 19.30 uur.

In de maanden mei en juni wordt op zondagen de vogelkijkhut aan De Auken bemand door leden van de vogelwerkgroep; zij geven voorlichting aan het publiek over wat er zoal te zien en te horen is. Tijdens deze uren zijn inmiddels 114 soorten waargenomen; bekijk de volledige lijst van waargenomen soorten op waarnemingen de Auken (onderaan de pagina).

Er kunnen zich wijzigingen voordoen; zie hiervoor het nieuws en/of de agenda.

Inventarisatie: Kerkuil, Bosuil en Torenvalk

Wolter Engelsman Tel: 0521-516455 email: w.engelsman2@kpnplanet.nl

Inventarisatie:Steenuil

Robert de Boer TEl: 0521-510126 of 06-20809282 email: rcdeboer@ziggo.nl

Website: www.steenuil.nl

Inventarisatie:Huiszwaluw

Henk Bergsma Tel: 0521-514097 e-mail: bergsmah@kpnplanet.nl

Inventarisatie:Oeverzwaluw

Martinus Scheeringa Tel: 0521-516764 e-mail: m.scheeringa@wolmail.nl

Overzicht oeverzwaluwwand Ruxveenseplas 1993-heden, zie pdf (onderaan de pagina).

Inventarisatie: Roek

Ton Bode Tel: 0521-512074 e-mail: ton.bode@planet.nl

Martinus Scheeringa Tel: 0521-516764 e-mail: m.scheeringa@wolmail.nl

Inventarisatie: Weidevogelbescherming:

Website:weidevogelbeschermingnwh.jimdo.com

Ynske Ypma Tel: 06 53763238

e-mail: ynskeypma@home.nl

Wintervoedering

Jaap de Jong Tel: 0521-362389 e-mail: jaapansdejong@hetnet.nl

Deel deze pagina