Ernst J. Kleis E-mail: ej.kleis@hetnet.nl

lid werkgroep geologie van de KNNV-afdeling De Noordwesthoek.


Geschiedenis.

Na 1980 werd het verkeer op de bestaande weg van Steenwijk naar het noorden zo druk dat de roep om een snelweg, die het verkeer om de plaatsen heen zou leiden, steeds sterker werd. In de periode 1987/1988 is de bouw van de A32 ten noorden van Steenwijk gerealiseerd. Deze weg gaat door de westelijke flank van de Woldberg. Die "berg" is een heuvel van krap 25 m hoogte die onderdeel is van de stuwwalboog die bij Steenwijk is ontstaan in de op één na laatste ijstijd. De ontwerpers van de weg hebben besloten de weg bij de Woldberg zonder hoogteverschillen aan te leggen en voor de kruisende wegen enkele viaducten te bouwen. Bij het doorgraven van de Woldberg heeft men gigantisch veel grond moeten verzetten.
Het overgrote deel van de af te voeren grond was keileem. Over de keileem ondergrond is een laag aangebracht van zand dat is gewonnen in een nabije zandzuigerij in het stroomdal van de Steenwijker Aa. Zo werd een goed te draineren stevige ondergrond voor de weg verkregen. Een bijkomend voordeel van de verdiepte aanleg van de weg is dat de rust in het natuurgebied van de Woldberg minder wordt verstoord door het immer voortdurende verkeerslawaai.

Bij de graafwerkzaamheden zijn uit de keileem grote hoeveelheden stenen tevoorschijn gekomen, variërend van grindgrootte tot keien van enkele kilo's tot vele tonnen; zulke grote exemplaren worden blokken genoemd. Veel van de kleinere stenen zijn verzameld door tuinliefhebbers om er hun tuin mee aan te kleden.

Geologisch monument in het voorjaar

                     Het geologisch monument in voorjaarstooi


Ook in de geologie geïnteresseerde mensen (en dan met name in de zwerfsteenkunde en de petrologie [= wetenschap die de ontstaanswijze van gesteenten tracht te doorgronden]) hebben hun best gedaan om gesteenten van velerlei soort te verzamelen. Grote blokken konden zij niet meenemen. Van de kant van oa tuincentra bestond er belangstelling voor de steenblokken en er zijn wel blokken in die richting afgevoerd door degenen die over de mogelijkheid van zwaar transport beschikten. Gelukkig is toch een groot percentage van de blokken bewaard gebleven voor monumentale toepassingen. Die werden in opdracht van Rijkswaterstaat terzijde gelegd met behulp van de grote graafmachines die met deze kanjers geen enkele moeite hadden. Vele daarvan zijn later bijeengebracht op een terrein aan de grindweg Wolterholten in afwachting van een bestemming. Een aantal heel grote blokken is gebruikt om een opvallende grensmarkering te maken. Ze zijn in een rij opgesteld op de grenslijn van de Kop van Overijssel en de provincie Friesland, tussen de A32 en de ernaast liggende spoorlijn. Een ander deel van de blokken is gebruikt door de kunstenaar Hendrik Planting voor het maken van zijn serie van vier afzonderlijke monumenten die de vier jaargetijden uitbeelden. Dit viertal staat langs de Schansweg, de, over historische grond leidende, zuidelijke randweg van Steenwijk.

Wijlen Gerard Gonggrijp, die destijds verbonden was aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en zich overal in den lande inzette voor het in ongestoorde staat behouden van geologisch belangrijke locaties, was op de hoogte van het werk bij Steenwijk. Hij was een gedreven propagandist van de tegenwoordige opvatting van hoe een geologisch monument dient te worden ingericht. De overtuiging is nu dat de in een landschap aangetroffen attributen, die de kijk op de geologie ervan kunnen verhelderen, niet naar elders moeten worden versleept zoals in het verleden wel gebeurde. Ze moeten juist in dat gebied nabij de plaats waar ze zijn gevonden worden opgesteld en toegankelijk gemaakt voor het geïnteresseerde publiek, zodat ze kunnen worden bezichtigd en eventueel zelfs kunnen worden bestudeerd.
Gonggrijp heeft het initiatief genomen om met de nog resterende ruim 140 blokken een geologisch monument in te richten volgens dit principe. De verantwoordelijken van Rijkswaterstaat stemden hiermee in en wilden de, niet geringe, kosten dragen. Bij grote projecten is er altijd een bedrag gereserveerd om wat extra’s te doen; daaruit kon dit worden gefinancierd.
De in 2006 overleden Wietze Bosga was destijds voorzitter van de geologiewerkgroep van de natuurvereniging De Noordwesthoek. Hij en zijn echtgenote waren vaak in de nabijheid van de graafmachines te vinden voor het verzamelen van een groot aantal zwerfstenen ten behoeve van een gesteentetelling. (Bij een degelijke telling worden dié stenen geselecteerd, die van een goed herkenbare soort zijn en slechts uit één bepaald gebied in Scandinavië komen; ze worden gidsgesteenten genoemd. Door te bepalen in welke mate de diverse herkomstgebieden vertegenwoordigd zijn, kan men meer te weten komen over de manier waarop het landijs zich in de ijstijd Saalien over ons land heeft uitgebreid.) Bosga is daar in gesprek gekomen met de mensen van Rijkswaterstaat en met Gonggrijp en zodoende is, via hem, de geologiewerkgroep bij het maken van het geologisch monument betrokken geraakt.

                   Leilinden markeren de locatie van boerderij Bos


Het terrein waarop het monument is ingericht is de plek waar de boerderij van de familie Bos heeft gestaan tezamen met erf, boomgaard, vijver en tuinen. De boerderij is afgebroken. Aan de bewaard gebleven leilinden is te zien waar het woonhuis heeft gestaan. Het boerenbedrijf kon hier niet worden voortgezet doordat de A32 tussen de weilanden en de boerderij kwam te liggen. Rijkswaterstaat heeft gezorgd voor terreinverharding en afrastering en heeft mede op verzoek van Bosga een lange diepe kuil laten graven waardoor men kon zien hoe hier lagen van twee verschillende keileemtypes op elkaar liggen. Deze leemkuil heeft een afwatering gekregen naar het drainage systeem van de snelweg A32. Helaas zijn door grondverzakking die twee keileemlagen al lang niet meer te onderscheiden. De steenblokken die het eigenlijke geologische monument vormen, lagen al op dit terrein opgeslagen. Bosga en Kleis van de geologiewerkgroep hebben de verdeling ervan over het terrein mogen bepalen. Enkele stenen zijn ontvreemd respectievelijk stukgeslagen; circa honderdveertig zijn er nog over.

Rijkswaterstaat wilde het terrein wel inrichten maar niet gaan onderhouden. De KNNV afdeling De Noordwesthoek, waar de geologiewerkgroep onder valt, kon met vrijwilligers wel veel, maar niet alle werkzaamheden uitvoeren en kon die dingen, die veel geld zouden vergen, niet bekostigen. 
Er is contact gelegd met de gemeente Steenwijk, nu onderdeel van de gefuseerde gemeenten Steenwijkerland. De gemeente heeft voor een klein symbolisch bedrag het terrein in eigendom gekregen.

Afgesproken is dat vrijwilligers van De Noordwesthoek veel van het onderhoud verzorgen. Als dit voldoende gebeurt, kan de vereniging het terrein als het ware als haar terrein beschouwen, al is ze niet de eigenaresse. De voor vrijwilligers niet haalbare werkzaamheden laat de gemeente door haar personeel uitvoeren.

Download de gesteentelijst van het geologisch monument (pdf), onderaan de pagina

Download gesteentelijst (pdf), onderaan de pagina

Het Geologisch Monument Wolterholten (GMW) kwam gereed in 1989. Een zeer belangrijke gebeurtenis in het prille bestaan, die opgevat kan worden als de officiële opening, was de excursie naar het GMW van een grote groep geologen en amateurgeologen die hadden deelgenomen aan het zwerfsteensymposium dat in dat jaar werd gehouden te Schokland, alwaar het museum een voor de zwerfsteenkunde uiterst belangrijke vergelijkingscollectie gesteenten heeft.
De plantenwerkgroep, ook één van de werkgroepen van De Noordwesthoek, heeft in een later stadium werk gemaakt van het inrichten van een heemtuin op het niet door het eigenlijke geologische monument gebruikte gedeelte van het terrein. Daarna is een aparte werkgroep Wolterholten gevormd.

De aangevoerde zwerfstenen vormen één aspect van de ijstijd Saalien. Een ander aspect is het reliëf van het landschap dat we ook aan het Saalien danken. Vanaf een hoge uitkijkpost is dit mooi te overzien; dat is nu mogelijk doordat er in 2008 op de Woldberg een 24 meter hoge uitkijktoren is geplaatst. Deze staat t.o.v. het geologisch monument aan de andere kant van de A32, ruim een kilometer zuidelijker.

                              Geologisch Monument Wolterholten                                

                                           de heempoel

De in het monument opgestelde erratica (zwerfstenen) zijn voorbeelden van de grote verscheidenheid aan zwerfstenen die er dichtbij is aangetroffen. Ze zijn alle afkomstig uit de keileem die is afgegraven bij de aanleg van de snelweg A32 door de Woldberg. Wie over het terrein loopt, zal zien dat de grootste blokken wel een paar ton moeten wegen; alleen door transport in ijs konden deze hier komen. Het is misschien moeilijk voorstelbaar maar ooit moet hier een torenhoge ijsmassa langzaam zijn voortgeschoven.

Men kan letten op de diverse vormen en kleuren. Is bijvoorbeeld bij een zandsteenblok ook aan de vorm te zien dat het een gelaagd gesteente betreft? Structuren en kleuren zijn het mooist te zien als stenen nat zijn. Mensen die de stenen goed willen bestuderen nemen natuurlijk een loep mee en vaak ook een fles water. Zij zullen ook letten op de samenstelling en de textuur van het gesteente, dat wil zeggen dat ze bekijken uit welke mineralen het gesteente bestaat, hoe de vorm daarvan is en hoe ze ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt. Deze stenen zijn in Scandinavië van de rotsen gebroken, op het ijs gevallen of door het ijs uit de ondergrond losgewrongen en opgenomen voor transport. Stenen die onderin het ijs werden vervoerd en over een harde ondergrond schuurden, kregen gletsjerkrassen*. Daarvan zijn meerdere voorbeelden aanwezig. Uit het gesteente dat door het landijs gedeeltelijk is verpulverd en fijngewreven, is de keileem ontstaan.

Gidsgesteenten zijn goed herkenbare gesteenten waarvan bekend is wat hun herkomstgebied is. Ze heten 'gids' omdat ze gebruikt kunnen worden bij een methode om te achterhalen hoe de stroomrichtingen van het ijs zijn geweest. Er zijn meerdere voorbeelden van aanwezig. Er liggen in dit monument stenen uit het midden en het zuiden van Zweden en uit het zuidwesten van Finland (de Ålandeilanden)

Gesteenten worden ingedeeld in stollingsgesteenten, afzettingsgesteenten en omzettingsgesteenten. Van alle drie soorten zijn er vertegenwoordigers aanwezig; bijvoorbeeld respectievelijk graniet, zandsteen en amfiboliet.

Veel gesteenten zijn zeer oud. Zo zijn de vier aanwezige exemplaren van Upplandgraniet circa 1900 miljoen jaar oud. Bij zwerfsteenliefhebbers is de oude naam Upplandgraniet nog in gebruik, maar eigenlijk gaat het om granodioriet uit het gebied rondom Uppsala, Zweden.

*) Steen 2, de rode steen bij de ingang, heeft een plat vlak met strepen erop. Menigeen denkt dat het hier ook om gletsjerkrassen gaat. De geoloog J. Verhofstad heeft erop gewezen dat dit echter een wrijfspiegel is die ontstaan is toen bij een breuk in een granietrots de beide delen ten opzichte van elkaar zijn verschoven en met grote kracht langs elkaar zijn gewreven. Vaak ontstaat op zo’n breukvlak het groene mineraal epidoot. Indien dit bij steen 2 ook aanwezig zou zijn geweest, zou de aard van het vlak eerder begrepen zijn geweest.


De aanwezige leemkuil is niet een oude groeve voor het winnen van leem, zoals wel eens wordt gedacht. Hij is speciaal gegraven om in de wand twee lagen van verschillende keileemsoorten boven elkaar te kunnen zien. Het is echter niet mogelijk gebleken deze nogal steile wand in goede staat te houden. Door grondverzakking en begroeiing zijn de lagen niet meer goed van elkaar te onderscheiden. De kleuren en het gehalte aan kalk en vuursteen verschilden van elkaar. Leem heeft de eigenschap slecht waterdoorlatend te zijn. De vijver op het terrein heeft een bodem die uit een dikke laag leem bestaat. Zo is te begrijpen dat de vijver zijn water niet kwijtraakt aan de veel lager gelegen spoorsloot terwijl de afstand tussen beide maar klein is. Er komen veel salamanders in de vijver voor.

Van de in de heemtuin voorkomende planten is juli 2009 een inventarisatie gedaan door de plantenwerkgroep: de aangepaste lijst is te downloaden onderaan de pagina.

Het GMW is voorzien van een aantal panelen met informatie. Naast (amateur)geologen, studenten en plantenliefhebbers komen er ook veel volwassenen en kinderen voor recreatieve doeleinden. Om er één te noemen: indien men over een gps (global position system) beschikt, kan men hier een puzzel oplossen en naar een verborgen voorwerp zoeken. Deze steeds populairder wordende hobby heet geocaching: raadpleeg hiervoor de website Haaien in Wolterholten (zie de links).

                                                         

                                           heemtuin in volle bloei

Rupsen stippelmot

Over ijstijden en de geologie van de stuwwalboog bij Steenwijk.

Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, werd de noordelijke helft van ons land bedekt met een laag ijs, die hier op sommige plaatsen een dikte van wel 200 meter heeft gehad. Het Saalien begon ca. 250.000 jaar geleden en duurde 120.000 jaar. Tijdens deze periode zijn de heuvels bij Steenwijk ontstaan. Daarna kwam er een warmere tijd, die het Eemien wordt genoemd. Hierop volgde van 110.000 jaar tot 15.000 jaar voor heden de ijstijd die de naam Weichselien draagt. In die laatste ijstijd is het ijs niet verder gekomen dan het Deense Jutland en het noorden van Duitsland.

In het Saalien heeft het ijs in ons land een kronkelige grens bereikt die ongeveer liep van Haarlem tot Nijmegen. Deze ijsbedekking maakte deel uit van een enorme ijskap die vanaf Scandinavië over Noordwest-Europa was uitgestroomd. Aan het front van de ijskap traden uitlopers op, de ijslobben of ijstongen. Ongeveer 150.000 jaar geleden lag er in het gebied, waar nu het gedeeltelijk gekanaliseerde riviertje de Steenwijker Aa stroomt, zo'n ijslob. Door het oprukkende ijs werden de oorspronkelijk horizontaal liggende aardlagen, hoofdzakelijk zanden, in bevroren toestand opgestuwd tot scheefstaande pakketten. Zo ontstonden er heuvels van tientallen meters hoogte. Door erosie is de hoogte door de eeuwen heen een stuk minder geworden.
 

Het Geologisch Monument Wolterholten is aangelegd op de noordwestelijke flank van de Woldberg waarvan de top nog een hoogte heeft van ongeveer 25 meter. Dat is het hoogste punt van de stuwwalboog bij Steenwijk. Aan de andere zijde heeft de ijslob de Bisschopsberg en de Havelterberg opgestuwd en aan zijn front heeft hij de, aan de zuidkant van Steenwijk gelegen, Steenwijker Kamp gevormd. Het prachtigeopen heuvellandschap met hoge esgronden van “De Kaampe” dreigt nog steeds (voorjaar 2011) voor de helft opgeofferd te gaan worden aan huizenbouw. Als dat doorgaat wordt dit unieke en aardkundig waardevolle gebied ernstig geschonden.                                                     

De Woldberg was in de jaren 1866-1867 ook al doorgraven voor de aanleg van de spoorverbinding naar het noorden. Dat moest omdat de trein toentertijd geen sterke hellingen kon overwinnen. De hier op geringe afstand van het spoor verlopende snelweg moest met een paar viaducten worden overbrugd. Dit zou veel moeilijker zijn geworden als de weg niet verdiept was aangelegd. Er zijn gigantische hoeveelheden keileem afgegraven en per vrachtwagen afgevoerd. Met een gedeelte van de daarbij aangetroffen keien is door Rijkswaterstaat het Geologisch Monument Wolterholten ingericht. Voor de fundering van de weg is weer zand aangevoerd uit een zandwinning bij de Steenwijker Aa. De viaducten zijn gebouwd voordat de keileem eronder werd afgegraven! Zodoende was er veel minder materiaal voor onderstutting nodig. 
Een ander deel van de keileem is gebruikt bij de Havelterberg. Hier grenst de A32 aan een waterwingebied; door ongelukken op de snelweg zou het grondwater verontreinigd kunnen worden hetgeen men met de aangebrachte, slecht doorlatende, keileemlaag probeert  te voorkomen.

Geologen hebben de doorgraving van de Woldberg benut voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en amateurgeologen hebben er hun collectie van diverse gesteenten flink door kunnen vergroten.

Litteratuur en websites.

Bishop,A.C. e.a. 1974: Elseviers stenengids. Elsevier, Amsterdam/Brussel.


Hellinga,W.Tj.,1982: Elseviers zwerfstenengids. Elsevier, Amsterdam/Brussel.Lijn, P. van der / Boekschoten, G.J., 6e druk of later: Het keienboek. Thieme, Zutphen.


Rappol,M.,redacteur,1992: In de bodem van Drenthe. Lingua Terrae, Amsterdam. ISBN 9074417019.


Smed,P./Ehlers,J.,1994: Steine aus dem Norden. Borntraeger, Berlin-Stuttgart.


Verbers,Anja,hoofdredactie,2005: EigenaardigNederland. Stichting  Aardkundige Waarden Waarden; KNNV-uitgeverij, ISBN 9050110002.                             

Zandstra,J.G.,1988:Noordelijke kristallijne gidsgesteenten. Brill, Leiden.


Zandstra,J.G.,1999:Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten  Backhuys Publishers, Leiden.                                                      

Interessante Links: 

Aardkundige monumenten.

Aardkundige waarden

De Zandkoele.

Digitaal zwerfstenenmuseum.

Haaien in Wolterholten

Heetveld.

IJstijden, ijstijdgeologie en zwerfstenen

IJstijden-museum

Informatie over graniet

Kristallin: de beroemde gesteenten website van Matthias Bräunlich

Noordelijke Zwerfstenen van Jan Pruntel uit Havelte

Over zwerfstenen

Pallo-graniet.

Project: Zwerfsteneneiland bij Maarn

Strandwandelaars en geologisch geïnteresseerden

Werkgroep 'Kristalline Geschiebe'

Zwerfstenen-eiland

Heempoel in de Winter

                                    de poel in de winter

Locatie. 

Het Geologisch Monument Wolterholten ligt aan de grindweg Wolterholten. Deze weg ligt langs de oostzijde van de spoorbaan ten noorden van Steenwijk en ligt tussen de Bergweg (Tuk) en de Baarsweg (Baars).  
Indien men via de A32 komt kiest men de afslag Steenwijk Noord (afrit 7) richting Oldemarkt. Bij de rotonde rechtdoor en in Witte Paarden bij het restaurant (aan de rechter kant) rechtsaf. Direct na de brug over het spoor (plaatselijk de IJzeren Brug genoemd) rechtsaf (Wolterholten); er staat een aanwijzing Geologisch Monument Wolterholten. Na enkele honderden meters ziet men links het monument en de heemtuin. Komt men via de Bergweg in Tuk dan direct na de spoorwegovergang links (Wolterholten).
De locatie is eenvoudig te vinden met google-maps. Klik op locatie en vul in: Wolterholten, Baars, Nederland. Bij inzoomen kunt u nog juist de gesteenteblokken van elkaar onderscheiden.

De coördinaten van de ingang van het GMW zijn NB 52° 48' 28,07" OL 6° 05' 14,79"; de gps coördinaten zijn: 2022.25/535.85.

terug

Opmerkingen

Keileem.
 De keileem die in ons land is afgezet is ontstaan tijdens de ijstijd toen het ijs zand en keien meenam en de keien ten dele door het ijs tot fijn gruis vermalen werden en vermengd met zand werd dit de zgn. keileem. Keileem kan vele kleuren hebben; bij ons is vooral het roodbruin gekleurde keileem bekend; dit onstaat doordat er ijzer in aanwezig is dat is gaan oxideren ("roest"). Zie ook keileem in Wikipedia.

Leemkuil en keileemwand.
 Wanneer men Wolterholten binnenkomt kan men na 10-15 meter linksaf het pad op dat naar beneden loopt naar de leemkuil. Gaat men de kuil in dan vindt men de men de ingezakte keileemwand langs het diepste gedeelte van de kuil aan de linkerkant. De andere wanden zijn uitgevoerd als een veel minder steil taluud.

Deel deze pagina