zeevang_1Bevroren_sloot_Zeevang

Inleiding

Gebied
Het gebied Polder Zeevang ligt in de provincie Noord-Holland en behoort tot het grondgebied van de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam. Het gebied bestaat uit natte graslanden en zoete wateren en beslaat een oppervlakte van 1.862 ha. Een belangrijk deel van het gebied (235 ha) ten zuiden van Warder is in eigendom en beheer bij het Staatsbosbeheer.

Internationale bescherming
In 1980 heeft Nederland zich formeel aangesloten bij de Wetland-Conventie die al in 1971 tot stand kwam in Ramsar (Iran). Dit is een overeemst over watergebieden van internationale betekenis in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels. Doel is deze watergebieden wereldwijd te beschermen tegen vernietiging en verlies van natuurwaarden.

Aanwijzing
Tot 1999 was er in Nederland slechts 50% van de te beschermen gebieden aangewezen. Dit betrof 31 gebieden waaronder de Waddenzee en het IJsselmeer. Na aandringen van de Europese unie volgde er in 2000 een inhaalslag. Er werden toen nog eens 49 gebieden aangewezen. Samen met de andere 31 stond de teller op 79. Nederland behoorde vanaf dat moment tot de beste van de klas. Alleen het gebied van De Zeevang werd toen niet aangewezen. Als reden voor de afwijzing werd aangevoerd dat er onvoldoende telgegevens over vogels voor handen waren.

KNNV komt in actie

Vogelrichtlijngebied
verkaveling1980In oktober 2000 is de Vogelwerkgroep in actie gekomen om ervoor te gaan zorgen dat de Zeevang alsnog aangewezen zou worden. De leden van de vogelwerkgroep vonden het noodzakelijk om de vogelrijkdom in de Zeevang in kaart te brengen en daarmee het belang van De Zeevang inzichtelijk te maken. Wij waren namelijk van mening dat het gebied van de Zeevang veel te gemakkelijk van de lijst van vogelrichtlijngebieden was afgevoerd.

Herinrichting
Ons tweede argument om de vogels van 'De Zeevang' zichtbaar te maken voor anderen is de herinrichting van 'De Zeevang'. Komende jaren worden veranderingen in het gebied in gang gezet. KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland samen met Milieufederatie Noord-Holland en Staatsbosbeheer, komen op voor de natuurwaarden die daar aanwezig zijn en proberen deze veilig te stellen. Het bijzondere waterrijke open poldergebied met zijn historische sloten patroon verdient bescherming. De grote vogelaantallen komen juist door dit waterrijke openlandschap naar het gebied.

Er werden afspraken gemaakt om in het winterhalfjaar maandelijks in het Zeevanggebied de aantallen vogels te gaan tellen. Vanaf de eerste telronde in november 2000 heeft het enthousiasme waarmee de tellers het gebied doorkruisen deze 'Zeevangtelling' tot een succes gemaakt.
kleine_zwanen
Werkwijze
De gegevens worden verkregen door in groepjes van twee of drie mensen een deel van het Zeevang gebied te doorkruisen. Vanaf de dorps en polder wegen, zijn de vogels goed waar te nemen. Op turflijsten noteren de tellers de soorten en aantallen. De zo verkregen gegevens worden samen met die uit de andere zes deelgebieden samengevoegd tot een totaal overzicht van het gehele gebied.

Het tellen wordt uitgevoerd in de telweekenden die door SOVON Vogelonderzoek Nederland zijn aangegeven. Er vindt zo een landelijk dekkende telling plaats. Voor de Smienten zijn speciale gebiedskaartjes mee genomen. Hierop worden de groepen smienten aangegeven. Het is op deze manier mogelijk om de aan te geven waar de Smienten zich op dat moment ophielden in het poldergebied.

Maandelijkse tellingen in "De Zeevang" van 2000 t/m 2019

Telgegevens
Alle de telgegevens zijn naar SOVON gestuurd. De gegevens zijn ingezet om overheden in het 'Zeevanggebied' van informatie te voorzien. Jaarlijks werd een verslag hiervan opgesteld. In 2001 werd een officieel KNNV voortgangsrapport voor dit doel verspreid. Alle deelnemers aan het telwerk kregen maandelijks een actueel overzicht van de verzamelde vogelaantallen.

Door de jaren heen

telgroep2005telgroep2016

Resultaat na 19 jaar
Negentie jaar maandelijks tellen in het winterhalfjaar heeft een beeld opgeleverd van: hoeveel vogels, waar, wanneer, en welke in het veenweidegebied de Zeevang tussen Oudendijk en Edam voorkomen. Een uitstekende prestatie van onze vogelwerkgroepleden.

Niets is veranderlijker dan een vogelbevolking. De verandering heeft direct te maken met het landschap. Vogels zijn zogenaamde opportunisten. Zolang een aantrekkelijk landschap aanwezig en bereikbaar is, vestigen zich daar vogels. Verandert het landschap, dan verdwijnen ze. Door een strenge winter zijn ze er soms een jaartje niet. Door verandering van het landschap kunnen ze langdurig of voor altijd verdwijnen. Veel vogelsoorten in de Zeevang komen juist naar dit gebied omdat het waterrijk is. Waterpeilverlaging zorgt voor verdroging van het landschap, waardoor ze ook kunnen verdwijnen. In De Zeevang is verdroging al vele jaren het gevaar voor de biodiversiteit. In november 2014, telden wij voor de eerste maal meer dan 100.000 vogels. Nu in 2019 hebben we inmiddels drie keer meer dan 100.000 geteld. De tabel hieronder geeft ook het aantal soorten per telling.

Kievit overzicht 2

Het steeds vaker voorkomen van meer dan 100.000 vogels per telling wil nog niet zeggen dat het goed gaat met de vogels in De Zeevang. Het zijn vooral de grasetende vogels die vooruit gaan. De vogels die wormen en insecten als voedsel hebben staan sterk onder druk. Een mooi voorbeeld hiervan is te zien in de grafiek Kievit versus Goudplevier. In totaal nemen zij af.

Bovendien gaat de Goudplevier sneller achteruit dan de Kievit. Voor de Goudplevier zijn natte graslanden met veel biodiversiteit belangrijk. De Kievit is iets minder afhankelijk van een rijk bodemleven. Maar de Kievit kan ook niet ”zonder rijke weilanden”.

Grafiek Kievit versus Grutto

De grafiek laat zien dat het aantal Kievieten en Goudplevier door de jaren heen afneemt.

Goudplevieren

Goudplevieren net terug uit hun noordelijk gelegen broedgebieden.

Overzicht Krakeenden

Door jarenlang steeds op dezelfde wijze de in de Zeevang voorkomende vogels te observeren en vast te leggen krijgen we een idee van wat er veranderd. Zo kon bijvoorbeeld vastgesteld worden dat de Krakeend een vogelsoort die met steeds toenemende aantallen wordt gezien in het gebied.

Ganzen
zeevang_2Ganzen komen ook steeds in grotere aantallen naar de Zeevang. In januari en februari heb je een grote kans om ze tijdens een tochtje door de Zeevang vijf ganzensoorten tegen te komen. Vooral het gebied langs het Markermeer heeft grote aantrekkingskracht op ganzen. Het is er goed ganzen kijken. Ga je daar in het begin van de lente eens kijken, dan tref je mogelijk de Grauwe gans met een toom donzige kuikens.

Aanwijzing tot Vogelrichtlijngebied

Rapporten
Al gauw werd duidelijk dat ons veldwerk in een behoefte voorzag. Telkens werden telgegevens aangevraagd. Onze gegevens zijn gebruikt voor het rapport dat door Alterra in 2002 over de vogelaantallen in 'De Zeevang' heeft opgesteld. Ze zijn ook gebruikt voor de rapportage die SOVON in 2005 heeft opgesteld, waardoor de uiteindelijke toewijzing heeft plaatsgevonden.

Beide rapporten zijn in opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opgesteld.

Aanwijzing
Op 29 september 2005 heeft minister Veerman met een aanwijzing (29 september 2005, Nr. DN. 2005/2648, Directie Natuur, Staatscourant 191, 3 oktober 2005) 'De Zeevang' als een belangrijk vogelgebied op de kaart gezet.

Vervolgrapporten
Vogelbescherming Nederland: Nederlandse Wetlands, Vogel- en Natuurbescherming 2001-2003
Vogelbescherming Nederland: Nederlandse Wetlands, Vogel- en Natuurbescherming 2004-2007
Vogelbescherming Nederland: Nederlandse Wetlands, Vogel- en Natuurbescherming 2008-2011
Gedeputeerde Staten Noord-Holland: Beheerplan polder Zeevang Natura2000 2013-2019
Zie ook de Natura2000 pagina van Alterra

winters_tafereel

Tot slot
Door deze bescherming zullen vogels en ongetwijfeld andere dieren het gebied als veilige verblijfplaats kunnen aandoen. Door het verbod op jachtactiviteiten ontstaat een rustgebied. Schade die optreedt door verblijf van diersoorten, zal door de overheid worden vergoed aan de gedupeerde. De huidige agrarische bedrijfsvoering heeft geen beperkingen onder de vogelrichtlijn indien het behoud van het voor de vogels zo belangrijke waterrijke open landschap wordt ontzien bij veranderingen in dit landschap.

Het Zeevanggebied behoort door de aanwijzing onder de vogelrichtlijn tot een groep van 80 gebieden in Nederland waar deze bescherming van kracht is. Nederland voldoet hiermee aan de Europese wetgeving die Europese landen verplicht vogels een veilige verblijfplaats te bieden.

Ben Pronk

Deel deze pagina