Ondersteun de belangen van KNNV afdelingen en werkgroepen!

U kunt deze belangen op de volgende manieren ondersteunen:
- met een schenking, gift of éénmalige donatie bij leven uit genegenheid of uit erkentelijkheid voor de activiteiten van de Stichting Fondsen van de KNNV NL19 ABNA0498 3289 88 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV. Uw bijdrage ter ondersteuning van de Stichting Fondsen van de KNNV en daarmee bijzondere projecten van de KNNV-afdelingen en andere KNNV-geledingen wordt zeer op prijs gesteld.
- opname van de Stichting Fondsen in uw testament. Andere wijzen van vastlegging zijn niet rechtsgeldig. In uw testament kan dat op de volgende manieren:
* Erfstelling. Bij een erfstelling benoemt u het goede doel, zoals de Stichting Fondsen, als mede erfgenaam voor een deel van de nalatenschap. Een goed doel kan ook als enige erfgenaam worden genoemd.
* Legaat. Een legaat is een vast duidelijk en goed omschreven gedeelte van de erfenis in de vorm van een goed of een bepaald bedrag.
* Fonds op naam. In overleg met het goede doel kan een "fonds op naam" worden opgenomen in de nalatenschap. Voor concrete projecten (zie hieronder onder middelen).

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting Fondsen is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling. Dat wil zeggen dat schenkingen c.q. giften aan de Stichting onder voorwaarden afgetrokken kunnen worden bij de aangifte inkomstenbelasting. Schenkingen of verkrijgingen uit nalatenschappen zijn door de erkenning vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Doelstelling Stichting Fondsen van de KNNV
De Stichting heeft tot doel het financieel ondersteunen en daardoor het behartigen van de belangen van de KNNV waaronder afdelingen en werkgroepen bij onder andere uitgaven zoals boeken, publicaties over gehouden inventarisaties en jubileumuitgaven, de aanschaf van apparatuur en het houden van studiedagen. Belangrijkste voorwaarde voor de ondersteuning van deze activiteiten is dat deze voldoen aan de statutaire doelstellingen van de KNNV:
-het vermeerderen en verbreiden van de kennis van de natuur in de ruimste zin;
-het aankweken van belangstelling voor en liefde tot de natuur en
-het bijdragen aan natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.

De middelen (vermogen) van de Stichting
De Stichting Fondsen bestaat uit een algemeen fonds met als doelstelling de bovengenoemde algemene ondersteuning en daarnaast het professor doctor Roelof van der Wijkfonds. Bij dit door de weduwe geschonken kapitaal is bepaald dat dit zich dient te richten op het financieel ondersteunen van bryologisch en lichenologisch onderzoek en in het bijzonder onderzoek door jonge leden.

De inzet van de middelen
Waarom vragen wij om financiële ondersteuning van de Stichting Fondsen. Het oorspronkelijke vermogen van de stichting kan niet en dat van het Van der Wijkfonds kan niet onbeperkt worden ingezet. Zo is ten aanzien van het algemene fonds statutair bepaald dat het vermogen van het fonds in stand dient te worden gehouden en dat ten hoogste renten en ontvangsten kunnen worden benut. Omdat er sedert de afgelopen jaren nauwelijks van rente-inkomsten sprake is, is de Stichting voor de algemene doestellingen afhankelijk van giften, donaties, erfstellingen, legaten en andere baten.
Voor de inzet van middelen van het Van der Wijkfonds is statutair bepaald dat naast de ontvangen renten jaarlijks 10% van de hoofdsom kan worden benut.

Deel deze pagina