De KNNV zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u informatie of brochures aanvraagt of lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De KNNV gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling.
De digitale nieuwsbrief van de landelijke vereniging KNNV, bedoeld om leden en bezoekers te informeren over de KNNV, wordt alleen toegezonden als u deze expliciet aanvraagt.
Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:
 - Voor- en achternaam
 - Geslacht
 - Geboortedatum
 - Adresgegevens
 - Telefoonnummer
 - E-mailadres
 - Bankrekeningnummer
Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:
 - Status lidmaatschap
 - Status betaling contributie
 - Factuuradres

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens
 -
Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
 - Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoons gegevens, die door de KNNV zijn vastgelegd.
 - Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
 - Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist. Op grond van hetgeen daarover in de statuten van de KNNV is bepaald, zullen de gegevens dan op 1 januari daar op volgend worden verwijderd. Daarbij worden alle gegevens verwijderd, die zouden kunnen leiden tot een herkenbaar persoon. Dat een persoon lid is geweest, blijft wel zichtbaar.

Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken of bellen met 030-2314797.
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Bewaartermijn
Gegevens kunnen tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of het abonnement bewaard.

Gebruik van cookies
Op de website van de KNNV wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige "tracking" middelen.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina's bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van de KNNV treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media.
Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Vragen
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch 030-2314797 of gebruikmakend van het contactformulier aan ons richten.

Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.

Deel deze pagina