Een excursie naar een voor ons relatief onbekend gebied tussen Raalte en Haarle. Deze algemene excursie mocht zich verheugen in een goede belangstelling. De 16 deelnemers wandelden onder goede weerscondities de route van ca. 5 km. 

Het Boetelerveld is een Natura 2000 gebied van ca. 170 Ha. en in bezit en beheer van Landschap Overijssel. Het ontving de status omdat het, voor Nederland, enig is in zijn soort. Natte heidevelden in Drente en Brabant verschillen wezenlijk van deze. Omdat ook dit gebied in de 2e helft van de vorige eeuw behoorlijk ontwaterd is zijn de laatste jaren maatregelen genomen om het tij te keren. O.a. door een bufferzone van 130 Ha. waar het peilbeheer is gericht op verhoging van het waterpeil in het reservaat. Er zijn sloten gedempt om het water langer vast te houden, “lekke” vennen zijn uitgegraven en de bodem met leem bedekt zodat ook hier het water weer wordt vastgehouden. 

De meest direct zichtbare ingreep is dat er op grote schaal is gekapt, meer openheid en minder verdamping, en machinaal geplagd om de verrijkte bovenlaag te verwijderen ten gunste van de heide vegetatie. Binnen het gebied ligt een perceel grasland dat ook wordt beheerd met als doel verschraling. Geologisch gezien ligt het gebied op dekzanden die hier 60.000 tot 10.000 jaar geleden, in het tijdvak dat Wurm-glaciaal of Weichselien word genoemd, zijn afgezet. 

Vooral de floristen konden hun hart ophalen. De vogelaars wat minder, maar toch werden enkele mooie soorten gezien en gehoord. Tenslotte is deze rui-periode in de vogelwereld altijd wat “tam”. Een aantal soorten (en niet alledaagse) van de natte heide. De totale lijst zou in dit verhaal veel te lang worden.

Uiteraard bestaan natte heidevelden hoofdzakelijk uit Dopheide en aan dit milieu gerelateerde soorten. Gezien o.a.:Dopheide, Struikheide, Klokjesgentiaan, kleine Zonnedauw, bruine Snavelbies, Veenbies, blauwe Knoop, Waterpunge, Tormentil, veelstengelige Waterbies, Moerashertshooi, Waternavel, Knolrus, vlottende Bies, blauwe Zegge, Biezeknoppen, Koehoorntje (veenmos), fraai Veenmos, Moeraswolfsklauw, liggend Hertshooi, wilde Bertram, bleekgele Droogbloem, Rode Schijnspurrie en Grondster (pionier op zandgrond).

Vogels o.a.:Groene Specht, Witgatje, Wespendief 2 ex., en Raven gehoord, grote en kleine bonte Specht. Anders dan flora en avifauna o.a.:Groene en bruine kikker, een aantal soorten sprinkhanen, bont Zandoogje, Heideblauwtje, Koevinkje  en een klein Witje spec., Gamma uil en de rups van een kleine Nachtpauwoog, gewone Heidelibel, Bandheidelibel, Pantserjuffer en Watersnuffel. Verder nog een aantal fraaie Mosgallen van de Rozegalwesp op Hondsroos.

Een bijzonder mooie excursie waarbij door veel kennis van Bram en Geert veel op naam gebracht kon worden. (Verslag: Johan Niphuis.)

Deel deze pagina